Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Proběhlo

Systém HACCP v praxi školních jídelen aktuálně

Nejčastější pochybení v zavádění a aktualizaci HACCP ve školních jídelnách.

Každý stravovací provoz musí mít ze zákona zavedený systém HACCP. V praxi bohužel tato dokumentace často není aktuální nebo neodpovídá realitě daného provozu. Na semináři shrneme informace, jak vytvořit, zavést a udržovat funkční systém HACCP v konkrétních podmínkách vaší jídelny.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 7. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Aktuální změny v oblasti spisové služby ve školách

Jak dostát všem zákonným povinnostem s přihlédnutím k novele archivního zákona od 1. 2. 2022.

Práce s dokumenty je nejméně oblíbenou, avšak nezbytnou součástí každodenního života školy. Přitom musí ve všech fázích probíhat v souladu s archivní legislativou i s nařízením GDPR. Novela archivního zákona mění od 1. 2. 2022 způsob vedení spisové služby ve školách. Seznámíme vás se všemi novinkami a ukážeme vám, jak oběh dokumentů ve škole urychlit a zefektivnit.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 7. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení – možnosti a rizika

Kdy a za jakých okolností lze vyloučit dodavatele ze zadávacího řízení – včetně rozhodovací praxe ÚOHS a soudů.

Vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení je pro dodavatele i zadavatele nepříjemnou situací, která je často spojena s dalšími spory a časovými i finančními náklady. Nejčastěji k němu dochází z důvodu změny nabídky (zejména nabídkové ceny), neposkytnutí jistoty v nabídce, sporné bývá i vyloučení dodavatele pro nezpůsobilost. Lze těmto situacím účinně předcházet a omezit související rizika? Nabízíme shrnutí praktických zkušeností i doporučení pro obě strany zadávacího řízení.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 7. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Pracovní úrazy a nemoci z povolání v roce 2022

Odškodňování zaměstnanců a další aktuální pravidla řešení úrazů a nemocí z povolání.

Problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich odškodňování je jednou z nejkomplexnějších a nejcitlivějších oblastí pracovního práva. Jakékoli opomenutí či pochybení může mít pro vás jako zaměstnavatele velmi závažné finanční dopady. Předložíme vám souhrnný přehled povinností zaměstnavatelů i zaměstnanců v této oblasti a neopomeneme ani aktuální téma onemocnění COVID-19.

Místo: Online

Termín: Středa, 6. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Bezpečnostní incidenty v GDPR – rizika a prevence

Ochrana osobních údajů z pohledu technických a procesních požadavků.

S množícími se kybernetickými útoky stoupá potřeba ochrany dat, jejich dohledu a vyhodnocování případných rizik. Každá organizace potřebuje nastavit systém dohledu nad daty a osobními údaji tak, aby byla schopna případné hrozby včas zachytit a zajistit ochranu či nápravu. Scénáře ztráty dat jsou podobné a je možné se na ně připravit.

Místo: Online

Termín: Středa, 6. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Rizika úrazů a právní odpovědnost na školních výletech, zájezdech a kurzech

Pravidla organizace sportovních a vzdělávacích aktivit mimo školní budovu v tuzemsku i v zahraničí.

Školní výlety, zájezdy a nejrůznější výukové a vzdělávací programy jsou nepochybně přínosem pro žáky a studenty, ale zároveň kladou vysoké nároky na pedagogy odpovědné za organizaci a průběh takových akcí. Seznámíme vás s platnou legislativou, projdeme si povinnou dokumentaci k výletům, zájezdům a sportovním činnostem a poskytneme praktická doporučení pro eliminaci rizik a pro hladký průběh.

Místo: Online

Termín: Středa, 6. 4. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak předejít syndromu vyhoření ve zdravotnictví a sociálních službách

Návody pro práci se stresem, který je spojen s prací ve zdravotnictví a pomáhajících profesích.

Profese zdravotníka klade obrovské nároky na odbornost, ale i na komunikační dovednosti a sociální inteligenci. Často jste v náročných situacích, kdy čelíte protichůdným přáním pacientů i silným emocím včetně bezmoci, frustrace a naštvání. Nedostatečné zpracování emoční zátěže může vyústit v chronické obtíže nebo dokonce v obávaný syndrom vyhoření. Ukážeme, jak mu účinně předcházet a představíme konkrétní techniky a metody, které můžete ihned využít.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 5. 4. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Školní kariérový poradce

Profesionální kariérové poradenství jako plnohodnotná součást vzdělávání žáků již od základní školy.

Současné kariérové poradenství je dynamický obor, který již zdaleka není jen o vyplňování přihlášek na střední školu. Cest, jak ve škole realizovat témata Osobnostní a sociální výchova či Člověk a svět práce, je mnoho a měly by zahrnovat práci s reflexí žáků samotných a schopnost orientace ve světě práce. Na kurzu si ukážeme, jak na to, a to formou skupinovou i individuální, za pomocí školního kariérového poradce i dalších členů pedagogického sboru včetně zapojení rodičů a externích odborníků.

Místo: Praha

Termín: 4. 3. 2022 - 1. 4. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Specialista pro digitalizaci veřejné správy

Důležité informace pro přípravu a přechod na digitalizaci i pro váš úřad.

Digitalizace veřejné správy je pomalá, ale i díky pandemii konečně nabírá na rychlosti.  Legislativní ukotvení představuje zákon o právu na digitální služby, známý též jako Digitální ústava. Ta zavádí pro veřejnou správu jednoznačné povinnosti a je jisté, že všechny agendy se budou v průběhu několika let digitalizovat. Protože se „začalo už včera“, zajistěte si včas souhrnné detailní informace a návody i pro váš úřad s expertem.

Místo: Online

Termín: 17. 2. 2022 - 31. 3. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Vodovody a kanalizace – údržba, obnova, stavba

Jak na provoz a obnovu vodohospodářské infrastruktury v obci v mezích zákona a s péčí řádného hospodáře.

Provoz, údržba, obnova či stavba nové vodohospodářské infrastruktury s sebou přináší velkou zodpovědnost s řadou zákonných povinností. Přitom každá ÚSC má na tak rozsáhlé a složité investice velmi omezené finanční zdroje i kompetence. Na kurzu zjistíte, jaké povinnosti máte při zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod v rámci své obce a jak ideálně naplánovat a realizovat i obnovu infrastruktury.

Místo: Online

Termín: 30. 3. 2022 - 31. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Uzavírání smluv na dálku – výhody a rizika elektronických smluv

Jaký vliv má elektronická podoba smluvního jednání na platnost smlouvy a práva obou stran.

Pandemická krize donutila řadu firem přesunout svá obchodní jednání do online prostředí a uzavírat smlouvy primárně elektronicky. Smlouvy v elektronické podobě sice dokáží nahradit papírovou podobu i vlastnoruční podpis, ale vyplatí se znát klíčové právní parametry pro udržitelné elektronické jednání a také počítat s riziky, která jsou s uzavíráním smluv na dálku spojena.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 31. 3. 2022

Více zde

Online konference

Proběhlo

Dotace EU pro veřejný sektor: období 2021–2027

Nové období konečně startuje – na jednom místě vše o nových dotačních programech pro obce, kraje a příspěvkové organizace.

Plánujete ve své obci, regionu nebo příspěvkové organizaci projektové záměry, pro jejichž realizaci byste potřebovali využít prostředků z fondů EU? Nejste si jisti, zda se váš projektový záměr může o dotaci v rámci nových pravidel ucházet? Udělejte si jasno o dotačních možnostech v novém programovém období 2021–2027, ať jste připraveni!

Místo: Online

Termín: Středa, 30. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Excel pro potřeby stavbyvedoucích

Vybrané funkce a vzorce Excelu k využití specificky pro praxi vašich stavbyvedoucích.

Evidence docházky, hlídání termínů, odpisy z položkových rozpočtů – při těchto a podobných úkonech je Excel nezastupitelný. Seznámíme vás s funkcemi a postupy, které vám výrazně usnadní každodenní práci s tabulkami. Naučíte se také tvořit poutavé grafické výstupy, to vše na praktických ukázkách.

Místo: Online

Termín: Středa, 30. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak účtovat a vykazovat dotace ve veřejném sektoru

Pozor na četná úskalí, která doprovázejí účtování a vykazování dotací ve veřejných organizacích.

Jako organizace veřejného sektoru jste příjemcem různých typů dotací. Provedeme vás přehledně pravidly pro účtování dotací, ať už je nutné je vypořádat či nikoliv, ať jsou poskytnuty přímo konečnému uživateli nebo jsou průtokové. Věnovat se budeme i dopadu investičního transferu na odpisování majetku pořízeného z dotace – to vše na konkrétních příkladech.

Místo: Online

Termín: Středa, 30. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Kamerové systémy a GDPR ve veřejném sektoru

Povinnosti provozovatelů kamerových systémů versus práva těch, kteří jsou sledováni.

Kamerové systémy ve veřejném sektoru obvykle využíváte k zajištění bezpečnosti prostorů a majetku. Vždy je však nutné respektovat související nároky na ochranu osobních údajů a nařízení GDPR. Na praktických příkladech ukážeme vše podstatné pro legislativně oprávněný, a přitom efektivní monitoring návštěvníků veřejných prostranství a budov. Připojíme i specifické požadavky spojené s kamerovým monitoringem zaměstnanců.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 29. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Vyúčtování cestovních náhrad v roce 2022

Novinky i doporučené postupy v oblasti cestovních náhrad na konkrétních příkladech z praxe včetně nových sazeb.

S vyúčtováním cestovních náhrad je spojena celá řada praktických otázek: V jaké měně může být zaměstnanci poskytnuta záloha? Mají na cestovní náhrady nárok i členové statutárních orgánů? Musí zaměstnavatel poskytovat kapesné? Co když zaměstnanec ztratí jízdní doklad? A co nového přináší ve vyúčtování rok 2022? Nejen na tyto otázky odpoví náš praktický seminář.

Místo: Online

Termín: Úterý, 29. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

FKSP pro školy – aktuality 2022

Čerpání FKSP po novele vyhlášky včetně odpovědí na vaše otázky z praxe.

Tvorba FKSP je náročnou disciplínou sama o sobě. Navíc každá organizace včetně škol naráží kvůli rozmanitosti možností čerpání tohoto fondu na specifické nejasnosti a obtíže. Po novelách vyhlášky a zavedení příspěvku na stravování přinesla nové výzvy čerpání FKSP epidemie koronaviru. Seznámíme vás s tvorbou a užitím FKSP dle aktuálních požadavků na konkrétních příkladech z prostředí škol.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 29. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Kamerové systémy v obcích od A do Z

Jak správně vybrat, umístit, financovat a provozovat kamerové systémy ve vašem městě či obci.

Seminář shrne vše, co potřebujete vědět, než si pořídíte kamerový systém pro vaši obec či město. Moderní kamerové systémy pomáhají denně zajišťovat bezpečnost obyvatel, předcházejí páchání banálních přestupků, ale napomáhají i odhalování vážnější pouliční kriminality a krádeží. S jejich instalací se však pojí řada složitých otázek finančních, technických a právních. Pojďme se na ně souhrnně podívat.

Místo: Online

Termín: Úterý, 29. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Cookies – nové povinnosti a návody jak to nastavit na webu

Dopady novely zákona o elektronických komunikacích na webové cookies včetně IT implementace na webových stránkách.

Aktuální novela zákona o elektronických komunikacích přinesla podstatné změny s dopadem na elektronický marketing. Jde o nový režim akceptování či odmítání cookies, možnosti telemarketingu i nové podmínky realizace e-mailových obchodní sdělení. Doporučíme, jaké změny je třeba v souladu se zákonem zajistit a představíme výhody a nevýhody jednotlivých platforem pro správu cookies včetně IT implementace na web.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 24. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak na děti s poruchami pozornosti ve škole

Možnosti podpory a strategie výuky dětí s poruchami pozornosti ADHD a ADD.

Počty školáků s poruchami pozornosti rostou. Podle údajů Asociace dětské a dorostové psychiatrie trpí syndromem ADHD čtyři až šest procent dětské populace. Práce s žáky s touto diagnózou vyžaduje specifický přístup pedagoga. Objasníme vám, jak je podporovat v jejich úsilí a jak s nimi systematicky pracovat ve spolupráci s asistentem pedagoga.    

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 24. 3. 2022

Více zde

Nahoru