Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Jak řídit IT projekt – pravidla a specifika

Běžné projektové znalosti pro řízení IT projektů nestačí. Osvojte si pravidla a specifika pro tento typ projektů.

Týká se to každé organizace – všichni řešíme celou řadu IT projektů v oblasti HW a SW řešení nebo cloudových služeb. Na nesprávně řízených IT projektech však lze utratit zbytečné množství peněz (obvykle zcela mimo rozpočet) a strávit podstatně více času, než je nutné.  A výsledek často neodpovídá očekávání, ceně ani pracnosti.  Existují však metodiky a přístupy, které byly vyvinuty právě pro řízení IT projektů a mohou účinně pomoci.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Tvorba a čerpání FKSP a dalších fondů v příspěvkové organizaci

Jak tvořit a čerpat fondy v příspěvkové organizaci v souladu s rozpočtovými pravidly.

Pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky i pro příspěvkové organizace zřízené státem je důležité správně nakládat s finančními prostředky všech peněžních fondů, které jsou podle platných právních předpisů oba typy příspěvkových organizací povinny zřídit. Nabízíme vám shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro jejich tvorbu i použití.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Infozákon – aktuální změny a nejnovější judikatura

Praktické postupy, které usnadní vyřízení žádostí ve světle posledních novel a překvapivých rozsudků.

Jako povinný subjekt často tápete, zda máte informace složitě vyhledat nebo dokonce vytvořit, zda je zpoplatnit, anebo paušálně odmítnout. Při vyřizování žádostí o informace i proto dochází ke sporům se žadateli. Infozákon navíc prošel v poslední době několika novelizacemi a další se připravují. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Středa, 12. 5. 2021

Více zde

Online kurz

Referent veřejných zakázek

Získejte odbornost a staňte se ceněným zaměstnancem, který ovládá celý proces zadání a realizace veřejné zakázky.

Každá veřejná organizace zadáním veřejné zakázky vstupuje na tenký led vysoce odpovědné a právně upravené agendy, která je navíc přísně kontrolována i sankcionována. Pokud nechce být vaše organizace u každé zakázky závislá na drahých právních kancelářích, je užitečné vyškolit si vlastního interního odborníka, který při zadávání a realizaci VZ obstará samostatně a spolehlivě všechny nebo většinu potřebných úkonů.

Místo: Online

Termín: 14. 5. 2021 - 25. 6. 2021

Více zde

Online seminář

BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2021

Získejte aktuální přehled o zákonných povinnostech v oblasti BOZP včetně novinek pro rok 2021.

Oblastní inspektoráty práce loni provedly přes 6 tisíc kontrol v oblasti zajištění BOZP a uložily pokuty v souhrnné výši 29 mil. korun. Abyste se vyhnuli problémům s Inspekcí práce, seznámíme vás se všemi aktuálními povinnostmi i novinkami pro tento rok. Namátkou se změnami v zákoně o ochraně veřejného zdraví, změnami v nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo s aktuálním návrhem zákona o vyhrazených technických zařízeních.

Místo: Online

Termín: Středa, 19. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Testování zaměstnanců a ochrana osobních údajů v době COVID-19

Jak pracovat s údaji o zdravotním stavu zaměstnanců při testování na COVID a jaké údaje od nich můžete vyžadovat.

Pandemie představuje rovněž výzvu pro ochranu osobních údajů. Původně mimořádný a dočasný charakter krizových opatření se pomalu stává novým standardem.  Argumentace o mimořádnosti situace však již před dozorovými orgány neobstojí. Při testování zaměstnanců generujete řadu údajů, pro které je nutná speciální dokumentace i speciální zacházení, aby vše probíhalo v souladu s platnou právní úpravou.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Zaměstnávání cizinců – aktuálně v roce 2021

Jak úspěšně zvládnout nábor zahraničních pracovníků a splnit veškeré povinnosti včetně odvodů daní a pojistného.

Zaměstnávání cizinců a jejich nábor nebyl nikdy administrativně jednoduchý. Nyní vše stěžují různá epidemiologická opatření a omezený chod orgánů státní správy. Je tedy vůbec ještě možné zaměstnat cizince? Nabízíme vám přehled aktuálních povinností vůči příslušným úřadům včetně informací o vládních programech, které relokaci zahraničních zaměstnanců umožňují.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Mobbing, bossing – jak se bránit šikaně na pracovišti

Jaké nástroje můžete využít při řešení šikany na pracovišti a k prevenci proti jejím projevům.

Zaměstnanci nejsou zvyklí se bránit proti šikaně, protože se obávají důsledků takového postupu. Přitom jde o velmi závažné, patologické chování, které může mít i fatální důsledky. Jak chápe šikanu právo a kde jsou hranice protiprávního chování? Ukážeme, jak se k projevům šikany staví soudy a doporučíme praktické nástroje prevence proti šikaně využitelné i na vašem pracovišti.  

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Správa budov – facility management ve veřejném sektoru

Osvědčené tipy, jak snížit náklady na provoz a zvýšit celkovou produktivitu správy budovy.

Úspěšně zvládnutý facility management vede k efektivnější správě nemovitého majetku – šetří celkové náklady a řeší důležité i „drobné“ každodenní potřeby zaměstnanců. Nabídneme vám vodítka k bezpečné aplikaci aktuální legislativy a přidáme nástroje pro ekonomicky efektivní správu tak, aby facility management všestranně podporoval hlavní účel působnosti vaší organizace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Hodnoticí kritéria ve vazbě na kvalitu ve veřejných zakázkách

Jak správně nastavit hodnoticí kritéria a získat tak nejvýhodnější nabídku.

Hodnocení podaných nabídek v zadávacím procesu je procesem velmi citlivým na správné nastavení kritérií – nepřesnosti a chyby vedou ke špatnému výběru nebo, v krajním případě, až ke zrušení celého řízení. Přehledně shrneme zákonem stanovené požadavky a možnosti nastavení hodnoticích kritérií včetně hojně diskutovaných kvalitativních kritérií. Ukážeme, jak kritéria správně, a přitom výhodně formulovat v zadávací dokumentaci.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Účtování DPH v obcích a příspěvkových organizacích

Legislativa a metodiky k DPH pro obce a příspěvkové organizace aktuálně.

Účtování DPH přináší u obcí a příspěvkových organizací specifické problémy. Kdo a v jakém případě je povinen se registrovat jako plátce DPH? Jaké aktuální metodiky můžete pro různé případy využít?  Jaké legislativní změny lze očekávat v nejbližší době? Nabízíme praktická doporučení a příklady od zkušené odbornice ze Specializovaného finančního úřadu.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Nový zákon o bezpečnosti vyhrazených technických zařízení

Získejte přehled o zákonných povinnostech a kontrolách všech typů technických zařízení ve vašich budovách a na pracovištích.

Poslanecká sněmovna schválila dlouho očekávaný zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Od ledna 2022 se tak významně změní pravidla pro provoz vyhrazených technických zařízení, provádění revizí a požadavků na odbornou způsobilost pro obsluhu a práci na těchto zařízeních. Seznámíme vás se všemi novinkami, které v této oblasti nastanou.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 3. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Pracovnělékařské služby a kategorizace prací v roce 2021

Aktuální přehled povinností v oblasti pracovnělékařských služeb a kategorizace prací včetně novinek pro tento rok.

Zajištění pracovnělékařských služeb a kategorizace prací patří k nejdůležitějším povinnostem každého zaměstnavatele. V roce 2020 došlo k novelizaci zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví s dopadem na kategorizaci prací. Rovněž došlo k novelizaci Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v souvislosti s pandemií COVID-19. Seznámíme vás přehledně se všemi novinkami a vašimi odpovědnostmi.

Místo: Online

Termín: Středa, 9. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Spisový a skartační řád – jak ho vytvořit a používat

Praktický návod na vytvoření spisového a skartačního řádu pro bezchybnou správu dokumentů ve vaší organizaci.

Spisový a skartační řád je strategický dokument pro zajištění kvalitního výkonu spisové služby u veřejnoprávních subjektů. Spisový řád a jeho nedílná příloha spisový plán navíc nabývají na významu v souvislosti s povinnostmi dle nařízení GDPR i s pokračujícím rozvojem e-Governmentu. Pokud jsou dobře sestaveny, zajišťují efektivní a zcela bezpečnou manipulaci s dokumenty. Přijďte se inspirovat, jak má příslušný řád a plán vypadat a jak je používat v praxi.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 10. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Datové schránky z pohledu veřejné správy

Jak na doručování prostřednictvím Informačního systému datových schránek.

Datová schránka se v průběhu koronavirové pandemie stala nepostradatelným nástrojem pro komunikaci. Práce se systémem ISDS se pro úřady a další organizace stala naprostou nezbytností. Tématem semináře budou informace o doručování a zejména shrnutí správného úředního postupu při doručování. Věnovat se budeme praktickým zkušenostem a nejčastějším obstrukčním jednání ze stran adresátů.

Místo: Online

Termín: Úterý, 15. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Zákon o registru smluv v nových souvislostech

Kontroly stále odhalují neplatně zveřejněné smlouvy. Chybí přílohy, údaje, chybuje se v použití formátu a pozor na skenování z papíru.

Aplikace zákona o registru smluv v praxi stále činí potíže. Poslední novelizace zákona a související metodiky se pokusily napravit některé nedostatky a poskytnout návodná doporučení. Přesto kontroly stále odhalují závažná pochybení – chybějící dodatky smluv a přílohy, nevhodný formát či nekvalitní skeny. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Úterý, 15. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Nové dotační možnosti 2021–2027 z posíleného rozpočtu EU

Návrh operačních programů pro veřejný sektor a plán na obnovu po koronakrizi.

Kromě návrhů operačních programů z fondů pro období 2021–2027 ze strany české vlády připravila Evropská komise nový balíček na oživení evropských ekonomik Next generation EU. Ten reaguje na dopady epidemie koronaviru. Nabízíme vám navigaci ve spletité struktuře podpůrných programů a konkrétní doporučení specificky pro organizace veřejného sektoru.

Místo: Online

Termín: Středa, 16. 6. 2021

Více zde

Online seminář

LinkedIn pro personalisty – jak z něho vytěžit maximum

Jak hledat zaměstnance a jak prezentovat vaši organizaci na největší profesní síti profesionálně.

Sociální síť LinkedIn je klíčovým nástrojem pro vyhledávání kandidátů na kvalifikované pozice a pro komunikaci s nimi. Naučte se z LinkedIn vytěžit maximum tím, že se v něm budete pohybovat správně, bezpečně a efektivně. Využijte LinkedIn pro efektivní recruitment i budování image vaší firmy či organizace jako atraktivního zaměstnavatele.

Místo: Online

Termín: Středa, 16. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Jak správně sestavit rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

… aneb jak z rozpočtu vytvořit účinný nástroj (nejen) finančního řízení svěřené příspěvkové organizace.

Jste-li ředitel či ekonom, potřebujete rozpočet dobře sestavit dle metodických požadavků a zároveň si ho vhodně přizpůsobit i pro budoucí controlling jeho plnění. Zároveň chcete do jeho přípravy zapojit další vedoucí manažery a posílit tak jejich roli při plnění rozpočtu ve vazbě na strategické cíle organizace. Na semináři získáte praktické návody pro sestavení rozpočtu na nový finanční rok a také know-how jak rozpočet využít jako prostředek koordinace a řízení ve vaší organizaci.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 17. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Konflikty na pracovišti – AZ návody pro jejich řešení

Při řešení konfliktů na pracovišti nemusíte zbytečně objevovat kolo. Využijte zkušenosti autora bestselleru Konflikty ve firmách.

Jako personalista nebo ředitel se nevyhnete řešení nejrůznějších sporů: genderové či mezigenerační konflikty, hádky o peníze, vliv, autoritu, kompetence, revoltující podřízení či štvanice na šéfa. Konflikty na pracovišti byly, jsou a budou. Dobrá zpráva je, že jim lze účinně předcházet a úspěšně je řešit. Ukážeme vám jak na to: přehledně, srozumitelně a na praktických příkladech.

Místo: Online

Termín: Úterý, 22. 6. 2021

Více zde

Nahoru