Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Hospodářka školy

Komplexní průvodce administrativou, evidencí, inventarizací, personalistikou a účetnictvím pro hospodářky.

Pro plynulý provoz školy je dobrá hospodářka školy nepostradatelná, přitom tato pozice vyžaduje náročnou kombinaci celé řady znalostí. Musí být schopna dohlížet na provoz, zajišťovat opravy a revize, komunikovat s úřady a institucemi. A čím kvalitnější má znalosti, tím více uleví vám – ředitelům škol – vždyť je vaší provozní pravou rukou. Vyšlete svou hospodářku na kurz, kde získá užitečné návody a nástroje pro vysokou profesionalitu na této pozici.

Místo: Online

Termín: 2. 3. 2023 - 31. 3. 2023

Více zde

Online kurz

Dotační specialista ve škole

Pokud chcete využívat dotace naplno, je třeba mít interního pracovníka, který to s nimi bude umět.

Dotace z EU jsou pro školy jedinou možností, jak podstatně vylepšit svůj rozpočet a financovat potřebné projekty. Orientace v požadavcích dotačních programů a jejich administrace je však pro školy další, již neúnosnou zátěží. Řešením je proškolený interní zaměstnanec, který bude umět zformulovat potřeby do podoby projektu, podat dobře zpracovanou žádost o dotaci a bezpečně projít náročnou administrací. Je prostě praktické takového zaměstnance ve škole mít.

Místo: Online

Termín: 10. 3. 2023 - 27. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Chyby ve mzdové agendě a jak je řešit

Přehled typických pochybení při zpracování mezd v účetnictví a možnosti jejich nápravy.

Zpracování mzdové agendy v účetnictví je zdrojem častých omylů a chyb, které mohou mít nepříjemné důsledky. Kde jsou kritická místa při výpočtu mezd nebo při odvodu související daňové povinnosti a jak lze chybu následně řešit? Zaměříme se na typická pochybení, kterých se mzdové účetní při zpracování mzdové agendy dopouštějí.  Možnosti řešení ukážeme na konkrétních případech z praxe a doplníme legislativními předpisy a soudní judikaturou.

Místo: Online

Termín: Úterý, 28. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Jak využít mediaci k řešení konfliktů ve školách

Získejte návody, jak úspěšně řešit konflikty ve škole pomocí mediace a mediačních technik.

Řešíte konflikty s rodiči a se studenty nebo spory mezi žáky či dokonce rozepře v pedagogickém sboru? Školské prostředí je pro všechny zúčastněné náročné, i proto jsou zde konfliktní situace na denním pořádku. Rozvoji konfliktu lze efektivně a účinně předcházet s pomocí osvědčených metod mediace. Praktickým způsobem vám tyto metody představíme a na konkrétních příkladech ukážeme jejich využití při řešení konfliktních situací.

Místo: Online

Termín: Středa, 29. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Odměňování ředitelů školy – otázky a odpovědi

Přehled metodiky MŠMT a praktická doporučení k odměňování ředitelů škol.

Zřizovatel je při hodnocení a odměňování ředitele školy vázán řadou pracovněprávních předpisů. Přesto, zejména nenárokové složky platu a odměn zůstávají mnohdy zdrojem nejasností nebo dokonce sporů. Zřetelná vodítka přinesla nedávno zveřejněná metodika MŠMT, kterou doplníme praktickými příklady a tipy z praxe lektorky.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 4. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Efektivní využití Excelu v účetní praxi

Účetní a Excel patří neodmyslitelně k sobě. Seznamte se s užitečnými nástroji pro vaši každodenní praxi.

Jak vybrat v Excelu z nabízených funkcí a výpočtů ty nejužitečnější pro vaši účetní a ekonomickou praxi? Seznámíme vás s různými typy účetních a ekonomických výpočtů, poradíme, jak zpracovávat a vyhodnocovat velké objemy dat, jak je analyzovat a tvořit sofistikované strukturované přehledy a modely, které ocení vedení vaší organizace.

Místo: Online

Termín: Úterý, 4. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Whistleblowing: nový zákon bude již letos účinný

Jak se připravit v praxi organizace na ohlašování korupce a porušování pravidel v souladu s novým zákonem.

Nový zákon o ochraně oznamovatelů úspěšně prochází sněmovnou a měl by nabýt účinnosti v tomto roce. Mnoho zaměstnavatelů už nyní zavádí vnitřní oznamovací mechanismy pro ochranu tzv. whistleblowerů. Jejich prostřednictvím mohou nejen zaměstnanci, ale i další osoby nahlašovat situace, kdy se stanou svědky porušování pravidel a zákonů. Ukážeme, jak zřídit a nastavit oznamovací systém, aby nešlo jen o cvičení na papíru, a zároveň aby obstál před novým zákonem.

Místo: Online

Termín: Středa, 5. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Spisová a archivní služba v roce 2023

Praktický návod na správu dokumentů ve vaší organizaci – správně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy.

Spisová a archivní služba v organizacích veřejného sektoru často stojí na okraji zájmu vedení, přitom jde o náročnou práci vyžadující soustavný monitoring měnící se legislativy a pružné zavádění změn do každodenního chodu spisovny. Pomůžeme vám zorientovat se v moderních přístupech ve správě dokumentů, především s důrazem na postupující elektronizaci veřejného sektoru.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 6. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Novelizace spisové služby a archivace dokumentů ve školách

Jak dostát všem zákonným povinnostem s přihlédnutím k novele archivního zákona od 1. 2. 2022.

Práce s dokumenty je nejméně oblíbenou, avšak nezbytnou součástí každodenního života školy. Přitom musí ve všech fázích probíhat v souladu s archivní legislativou i s nařízením GDPR. Novela archivního zákona účinná od února 2022 navíc ukládá školám povinnost přejít na vedení spisové služby v elektronické podobě od 1. 1. 2026. Seznámíme vás podrobně se všemi změnami a poradíme vám, jak se na ně včas připravit.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 6. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Práce s dětmi s poruchami učení v MŠ

Jak identifikovat dítě s rizikem vzniku SPU a jak s ním v mateřské škole pracovat.

V praxi mateřských škol se stále častěji setkáváme s dětmi předškolního věku, které se z pohledu pedagogů jeví jako nevyzrálé, s problémy na úrovni motoriky, komunikace, sluchové a zrakové percepce, prostorové a časové orientace. A to často i přes maximální péči a podporu pedagogů MŠ i rodiny. Kde hledat zdroj obtíží? Skrytou příčinou mohou být rozvíjející se poruchy učení.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 6. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Aktuální změny školské legislativy

Získejte dokonalý přehled o všech současných legislativních změnách týkajících se škol.

Pro správné a odpovědné řízení školy potřebujete aktuální informace o proběhlých i právě přijímaných legislativních změnách. Shrneme pro vás novinky v přijímacím řízení, nastíníme možný vývoj problematiky podpůrných opatření a probereme chystané změny ve školském zákoně a zákoně o pedagogických pracovnících. To vše jasně, srozumitelně a na konkrétních příkladech.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 6. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Anonymizace údajů a ochrana obchodního tajemství v registru smluv

Odpovědi na nejčastější otázky spojené s anonymizací při zveřejňování smluv v registru.

Anonymizace osobních údajů a ochrana informací ve smlouvách jsou obvyklým zdrojem nejasností při aplikaci zákona o registru smluv v praxi. Povinné subjekty často neví, co je potřeba „začernit“, co ponechat v textu smlouvy a co musí být v metadatech, jinak smlouva neplatí. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Úterý, 11. 4. 2023

Více zde

Online kurz

Manažerské dovednosti pro ředitele školy

Jak obstát při řízení školy, jejího personálu a být skutečným lídrem i v krizových momentech.

Řízení školy je specifickou manažerskou disciplínou, které vyžaduje širokou škálu dovedností. Patří sem schopnost vytvořit a prosazovat jasnou strategii, která je předpokladem rozvoje školy. I vedení personálu školy má náročné pracovněprávní mantinely, ve kterých se ředitel musí umět dobře orientovat. A v neposlední řadě si ředitel musí umět poradit i v krizových a konfliktních situacích. Kurzem vás provedou zkušení praktici s bohatými znalostmi školního prostředí.

Místo: Online

Termín: 14. 4. 2023 - 19. 5. 2023

Více zde

Online kurz

Účetní specialista pro školy

Komplexní souhrn účetní problematiky, se kterou si účetní či ekonom školy musí umět poradit.

Škola je svým vícezdrojovým financováním velmi složitou a zároveň zranitelnou organizací. Tento kurz nabízí průvodce jednotlivými oblastmi ekonomiky školy – od konkrétních příkladů účtování, přes směrnice, až po upozornění na nejčastější zjištění z kontrol a prevenci vzniku chyb. Účetní či ekonom školy tím získá větší jistotu pro každodenní praxi.

Místo: Online

Termín: 14. 4. 2023 - 28. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Školní stravování – legislativa, provoz a financování

Právní předpisy a financování školního stravování jako na talíři.

Vedoucí školních jídelen se denně dostávají do složitých situací. Jejich řešení vyžaduje komplexní znalosti z oblasti stravování a výživy, hygieny, ekonomiky a účetnictví, pracovního práva i BOZP. Pomůžeme vám zorientovat se v příslušných právních předpisech a financování a poradíme, jak nabyté znalosti aplikovat v praxi.

Místo: Online

Termín: Úterý, 18. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Jak vést třídnické hodiny na základní škole

Osvědčené tipy pro práci s kolektivem (nejen) v třídnických hodinách.

Třídnické hodiny lze využít smysluplněji než jen k obalování sešitů a kompletování omluvenek. Pouhá jedna hodina týdně může pomoct k lepšímu (sebe)poznání žáků, posunu v jejich komunikaci, prohloubení vztahů a prevenci rizikového chování. Dosáhnout toho lze hrami, ke kterým vám postačí běžně dostupné předměty ze třídy.

Místo: Online

Termín: Úterý, 18. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Bezpečnost ve školní družině – jak ji zajistit

Organizační a technické nástroje pro zvýšení bezpečnosti dětí v provozu školní družiny.

I když je družina součástí školy, má svá specifika a potýká se s odlišnými problémy. Je možné bezpečně zvládnout všechny procesy spjaté s příchodem a odchodem dětí do a z družiny v různých časech a s různě se měnícím doprovodem? Existují technické prostředky, které zajistí, aby dítě neodešlo svévolně? Jsou kamery řešením bezpečnostních problémů? Právě na tyto otázky odpovíme.

Místo: Online

Termín: Středa, 19. 4. 2023

Více zde

Online kurz

Logopedické minimum pro mateřské školy

Jako učitelky – osvojte si nezbytné základy logopedické prevence.

Mateřská škola je často prvním místem, kde se u dětí odhalí nedostatky ve vývoji řeči. Protože nejste vyškolené logopedky, pak si většinou nejste jisty v posouzení komunikačních dovedností dítěte, ani ve vhodných způsobech, jak pomoci dětem k nápravě v možnostech třídního kolektivu dětí v MŠ. Na kurzu získáte praktické návody, jak podpořit rozvoj řečových dovedností předškoláků, a dozvíte se, jak pracovat s dětmi s poruchami výslovnosti a komunikace již v předškolním věku.

Místo: Online

Termín: 26. 4. 2023 - 28. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Digitalizace HR procesů z právního pohledu

Digitalizace jako nástroj pro rychlejší řešení úkolů a menší tlak na HR pracovníky.

Elektronické podepisování či doručování dokumentů a práce s nimi patří mezi nejčastější aktivity každého personálního oddělení. Digitalizace HR procesů umožňuje realizovat tyto činnosti rychleji, přesněji a ekonomicky i časově úsporněji.  Objasníme vám, jak přistoupit k automatizaci HR procesů v souladu s platnou legislativou a pracovněprávními předpisy.

Místo: Online

Termín: Středa, 26. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Spolupráce a komunikace ředitele školy se zřizovatelem

Nabízíme vám východiska, strategie i užitečné tipy pro úspěšnou spolupráci se zřizovatelem školy.

V záplavě různých povinností byste jako ředitelé neměli zapomínat, že zřizovatel je pro vás klíčovým partnerem a dobrá komunikace s ním rozhoduje o vašem úspěchu. O své zkušenosti z praxe se s vámi podělí kolega – sám úspěšný ředitel, který nastíní přehled žádoucích způsobů vzájemné komunikace a spolupráce se zřizovateli.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 4. 2023

Více zde

Nahoru