Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Claimy zhotovitele dle Červené knihy FIDIC

Praktické otázky uplatňování claimů zhotovitele za využití Červené knihy FIDIC.

Smluvní podmínky FIDIC patří v současnosti mezi nejrozšířenější smluvní standardy v oboru stavebnictví. Claimy a claimová agenda přitom představují nejzajímavější institut smluvních podmínek FIDIC. Seminář je věnován problematice claimů zhotovitele dle nejpoužívanější Červené knihy FIDIC (Red Book), kterou projdeme od úplných základů až po praktické tipy, které využijete při realizaci stavby.

Místo: Online

Termín: Úterý, 25. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Jak nastavit kvalifikační kritéria ve veřejné zakázce

Správným nastavením kvalifikačních kritérií dosáhnete svých cílů a zároveň omezíte riziko zpochybnění VZ na minimum.

Stanovením kvalifikačních požadavků můžete jako zadavatel významně vymezit účast dodavatelů. Tím spíš je třeba postupovat striktně dle zákona, protože odchylka od zákonných možností může vést ke zpochybnění férovosti celé soutěže. Při prokazování kvalifikace se pak často naráží na nejasnosti jejího sčítání a skládání. Přehledně shrneme zákonem stanovené limity kvalifikačních požadavků a na příkladech z praxe doporučíme správné postupy.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 1. 2022

Více zde

Online seminář

Specifika smluv na IT projekty

Vyhněte se chybám a finančním rizikům při uzavírání smluv na nákup softwaru, licencování, cloud služby a servisní podporu.

Zavádíte nový informační systém, nové CRM nebo vstupujete do cloudu? Je dobré vědět, že smluvní a finanční rizika jsou vysoká. IT dodavatelé mají nejen obsáhlé know-how, ale také jednostranné verze smluv, které vám předloží k podpisu. Seznamte se s pravidly a strukturou těchto smluv a vyhněte se při jejich uzavírání chybám, které se mohou nepříjemně a často nevratně prodražit.

Místo: Online

Termín: Středa, 2. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Nový stavební zákon – dopady na investory z veřejného sektoru

Příprava staveb v současných podmínkách z pohledu investora.

Příprava staveb je za současných podmínek obtížnější než kdykoliv dřív. I přes všechny nejistoty bude nyní postupně uváděn do praxe schválený nový stavební zákon. Navíc přichází digitalizace řízení a procesů ve stavebnictví. Doporučíme, jak se na změny nejlépe připravit a jak vybalancovat náročné přechodné období s ohledem na specifika investorů z veřejného sektoru.  

Místo: Online

Termín: Pátek, 4. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Kontrola ÚOOÚ – jak ji úspěšně zvládnout

V roce 2021 padaly statisícové pokuty za nevyžádaná obchodní sdělení. Jak jim předejít?

Opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 vedla nejen k nárůstu obchodní komunikace v online podobě, ale v přímé souvislosti i k navýšení počtu porušení pravidel GDPR. Důsledkem jsou až statisícové sankce za první polovinu roku 2021. Připravíme vás na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů tak, aby proběhla bez komplikací a abyste minimalizovali riziko penalizace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 10. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Valné hromady a rozdělování zisku

Řádně provedená valná hromada je stavebním kamenem každé společnosti, správné rozdělení zisku pak základní motivací společníků.

Rok od účinnosti novely zákona o obchodních korporacích začíná praxe odkrývat, co společnostem působí obtíže a jaké chyby vznikají. Úprava se významně dotkla realizace valných hromad a rozhodování o tom, jak nakládat se ziskem společnosti. Obě oblasti podrobně projdeme s důrazem na aktuální změny. Znalost zákonných podmínek se vyplatí, sankce za porušení jsou přísné.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 10. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Směrnice DAC 6 a ATAD aktuálně

Přehledný výklad aktuálních požadavků evropských směrnic k mezinárodní daňové správě.

Implementace evropských směrnic spojených s mezinárodní správou daní a s ochranou před daňovými úniky – DAC 6 a ATAD – byla významně ovlivněna všeobecným chaosem spojeným s pandemií . Došlo mj. k posunu termínů účinnosti a k dalším úpravám. Nabízíme vám přehled všech aktuálních změn od zkušeného experta.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 10. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Soutěž o návrh ve veřejných zakázkách

Využijte efektivní nástroj k získání jedinečného návrhu.

Soutěž o návrh je tzv. zvláštním postupem podle zákona č. 134/2016 Sb. Přestože tento nástroj u některých typů plnění (projektů) umožňuje spolehlivější výběr vhodného řešení, zadavatelé s jeho využitím někdy váhají, protože jim chybí informace z praxe. Projdeme specifika soutěže o návrh krok za krokem s důrazem na její výhody, a to zejména u architektonických soutěží. Zmíníme přitom i rizika a sporné aspekty, na něž můžete v praxi narazit.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 17. 2. 2022

Více zde

Odborná konference

Whistleblowing: nový zákon na ochranu oznamovatelů

Nové povinnosti pro firmy, organizace a obce – zavedení systému na ochranu oznamovatelů – správné postupy vypořádání oznámení.  

Všichni soukromí zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci, veřejní zadavatelé a obce nad 5 tisíc obyvatel se musí včas připravit na důsledky implementace směrnice EU o ochraně oznamovatelů. Neupravíte-li včas a odpovídajícím způsobem interní komunikační procesy, bude hrozit pokuta až 1 milión korun. Během jednoho konferenčního dne si uděláte přehled o nových požadavcích, ale získáte i doporučení postupu včetně ukázek řešení v praxi.

Místo: Praha

Termín: Středa, 2. 3. 2022

Více zde

Online seminář

Náležitosti smlouvy o stavební dílo ve veřejných zakázkách

Jak správně nastavit smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem.

Dobře připravený smluvní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem stavební zakázky je alfou a omegou úspěchu zadávacího procesu. Abyste předešli haváriím, které tyto zakázky protahují, prodražují nebo dokonce ohrožují celé zadávací řízení, projděte s námi krok za krokem všechny fáze přípravy smlouvy o stavební dílo. Zdůrazníme možnosti změn smlouvy, jimž se u těchto zakázek jde jen zřídka vyhnout, ale je třeba, aby byly v mezích přípustnosti.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 3. 3. 2022

Více zde

Nahoru