Menu

Obchodní podmínky

Pokud jste se dostali až sem, nečekejte zde 40 stran právnického textu miniaturním písmem, abychom vám maximálně ztížili se v obchodních podmínkách vyznat. Naopak chceme, aby obchodní podmínky byly co nejstručnější, nejsrozumitelnější a pohodlně k přečtení.

  • Každá odeslaná objednávka je závazná. Odesláním objednávky stvrzujete správnost údajů. Dojde-li na vaší straně ke změně údajů, prosíme o vyrozumění bez zbytečného prodlení.
  • Cena vzdělávací akce zahrnuje školení, občerstvení v průběhu akce a školící materiály. Cena je uváděna bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena v aktuální sazbě.
  • Při opakovaném nákupu máte jako zákazník nárok automaticky na 10% zákaznickou slevu. V případě účasti dvou nebo více účastníků z jedné organizace má každý nárok na 15% slevu. V případě účasti pěti a více účastníků z jedné organizace, prosíme, kontaktujte náš zákaznický servis.  Slevy se nesčítají, přidělíme vám nejvyšší slevu z možných.
  • Účastnický poplatek hradíte na základě zálohové faktury, kterou vám zašleme emailem. Při platbě je třeba správně uvést variabilní symbol uvedený na faktuře. Po úhradě vám vystavíme daňový doklad, který obdržíte rovněž emailem.
  • Bez provedené úhrady a připsání platby na náš účet se nelze vzdělávací akce zúčastnit. Přihlásíte-li se na poslední chvíli, postačí, prokážete-li se na místě v den akce dokladem o odepsání platby z vašeho účtu. 
  • Jestliže zrušíte svoji účast nejpozději jeden týden před konáním akce, storno poplatek činí 50 % z ceny, v době kratší než jeden týden vzniká závazek uhradit celou částku. Pokud se nemůžete vzdělávací akce zúčastnit, doporučujeme vyslat na školení vašeho kolegu, spolupracovníka - tedy náhradního účastníka. Účast není vázána na jméno, lze ji tedy přenést na jinou osobu. Tím se vyhnete jakýmkoli storno poplatkům.
  • Při nízkém počtu zájemců nebo v případě zásahu vyšší moci se akce neuskuteční. V takovém případě vám jako účastníkovi nabídneme náhradní termín nebo navrácení účastnického poplatku v plné výši.
  • Při onemocnění lektora může dojít k přeložení akce na jiný termín, anebo zajistíme stejně kvalifikovaného lektora v původně plánovaném termínu školení. Změna místa konání školení je možná pouze v rámci jednoho města. O všech případných změnách budete včas informováni emailem nebo telefonicky.
  • Dokladem o absolvování vzdělávací akce je certifikát, který vám zašleme elektronickou formou do e-mailu uvedeného v přihlášce.
 • Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou tvoří vaše objednávka.
 • Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách společnosti Seminaria a je označena datem zahájení platnosti. Objednávky a účast na vzdělávacích akcích se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
 • Odesláním objednávkového formuláře dáváte společnosti Seminaria, s.r.o., IČ: 26426218, se sídlem Praha 5, Symfonická 1425/3, PSČ 15800 (dále jen „Společnost“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném výše za účelem oslovení  v rámci nabídky jiných školení prováděných naší Společností. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Máte právo svůj souhlas odvolat, a to elektronicky nebo písemnou formou na adresu sídla Společnosti, a dále máte práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se Vás týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Společnosti.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 13. 2. 2017. Vydala Seminaria, s.r.o.

Nahoru