Menu

Obchodní podmínky

  • Každá odeslaná objednávka je závazná. Odesláním objednávky stvrzujete správnost údajů. Dojde-li na vaší straně ke změně údajů, prosíme o vyrozumění bez zbytečného prodlení.
  • Cena prezenční vzdělávací akce zahrnuje školení, občerstvení v průběhu akce, školící materiály a certifikát. Cena online vzdělávací akce zahrnuje totéž kromě občerstvení. Cena je uváděna bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena v aktuální sazbě.
  • Při opakovaném nákupu máte jako účastník osobně nárok automaticky na 10% zákaznickou slevu. V případě účasti dvou nebo více účastníků z jedné organizace má každý nárok na 15% slevu. V případě účasti pěti a více účastníků z jedné organizace, prosíme, kontaktujte náš zákaznický servis.  Slevy se nesčítají, přidělíme vám nejvyšší slevu z možných.
  • Účastnický poplatek hradíte na základě zálohové faktury, kterou vám zašleme emailem. Při platbě je třeba správně uvést variabilní symbol uvedený na faktuře. Po úhradě vám vystavíme daňový doklad, který obdržíte rovněž emailem.
  • Bez provedené úhrady a připsání platby na náš účet se nelze vzdělávací akce zúčastnit. Přihlásíte-li se na poslední chvíli, postačí, prokážete-li se v den akce dokladem o odepsání platby z vašeho účtu. 
  • Při zrušení účasti činí storno poplatek 50 % z ceny, v době kratší než 1 týden před konáním akce vzniká závazek uhradit celou částku. Pokud se nemůžete vzdělávací akce zúčastnit, doporučujeme vyslat na školení vašeho kolegu, spolupracovníka - tedy náhradního účastníka. Účast není vázána na jméno, lze ji tedy přenést na jinou osobu. Tím se vyhnete jakýmkoli storno poplatkům.
  • Při nízkém počtu zájemců nebo v případě zásahu vyšší moci se akce neuskuteční. V takovém případě vám jako účastníkovi nabídneme náhradní termín nebo navrácení účastnického poplatku v plné výši.
  • Při onemocnění lektora může dojít k přeložení akce na jiný termín, anebo zajistíme stejně kvalifikovaného lektora v původně plánovaném termínu školení. Změna místa konání školení je možná pouze v rámci jednoho města (netýká se online akcí). O všech případných změnách budete včas informováni emailem nebo telefonicky.
  • Dokladem o absolvování vzdělávací akce je certifikát, který vám zašleme elektronickou formou do e-mailu uvedeného v přihlášce.
 • Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou tvoří vaše objednávka.
 • V rámci obchodního vztahu se zavazujeme chránit vaše osobní údaje. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů zákazníků ve společnosti Seminaria jsou uvedeny zde.
 • Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách společnosti Seminaria a je označena datem zahájení platnosti. Objednávky a účast na vzdělávacích akcích se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 13. listopadu 2020.

© Seminaria, s.r.o.

Nahoru