Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Proběhlo

Jak nastavit kvalifikační kritéria ve veřejné zakázce

Správným nastavením kvalifikačních kritérií dosáhnete svých cílů a zároveň omezíte riziko zpochybnění VZ na minimum.

Stanovením kvalifikačních požadavků můžete jako zadavatel významně vymezit účast dodavatelů. Tím spíš je třeba postupovat striktně dle zákona, protože odchylka od zákonných možností může vést ke zpochybnění férovosti celé soutěže. Při prokazování kvalifikace se pak často naráží na nejasnosti jejího sčítání a skládání. Přehledně shrneme zákonem stanovené limity kvalifikačních požadavků a na příkladech z praxe doporučíme správné postupy.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 14. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Právní minimum pro ředitelky mateřských škol

Základní přehled legislativy pro MŠ a praktická řešení častých problémových situací.

Funkce ředitelky mateřské školy přináší množství různých situací, které jsou ošetřeny českými i evropskými právními předpisy, přičemž jejich nedodržení je přísně sankcionováno. Poskytneme vám přehled aktuální legislativy týkající se MŠ a nabídneme možná řešení nejčastějších problémů z oblasti školského, rodinného i pracovního práva.

Místo: Praha

Termín: Středa, 13. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Digitalizace a automatizace účetnictví prakticky

Aneb hladký přechod od papírové účtárny k moderní on-line kanceláři.

Účetnictví prochází v poslední době masivními změnami směřujícími k vyššímu využívání digitalizace a tzv. bezpapírové účtárny. Kdo dosud váhal, je nyní pod tlakem okolností nucen narychlo převádět doklady do digitální podoby a automatizovat většinu účetních procesů. Poradíme vám, jak hladce vplout do praxe online účetní kanceláře za stávajících legislativních podmínek i případných technických omezení.

Místo: Praha

Termín: Středa, 13. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2022

Získejte aktuální přehled o zákonných povinnostech v oblasti BOZP pro rok 2022.

Oblastní inspektoráty práce loni provedly přes 6 tisíc kontrol v oblasti zajištění BOZP a uložili pokuty v souhrnné výši 29 mil. korun. Abyste se vyhnuli problémům s inspekcí práce, seznámíme vás se všemi aktuálními povinnostmi i novinkami pro příští rok. Namátkou se změnami v nakládání s  chemickými látkami, s novým zákonem o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízeních a s novelou nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Místo: Brno

Termín: Středa, 13. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Infozákon – aktuální změny a nejnovější judikatura

Praktické postupy, které usnadní vyřízení žádostí ve světle posledních novel a překvapivých rozsudků.

Jako povinný subjekt často tápete, zda máte informace složitě vyhledat nebo dokonce vytvořit, zda je zpoplatnit, anebo paušálně odmítnout. Při vyřizování žádostí o informace i proto dochází ke sporům se žadateli. Infozákon navíc prošel v poslední době několika novelizacemi a další se připravují. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Brno

Termín: Středa, 13. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Švarcsystém a další formy nelegálního zaměstnávání

Aneb jak správně nastavit spolupráci nejen s externími dodavateli.

Při spolupráci se živnostníky je hranice mezi obchodněprávním vztahem a švarcsystémem často velmi tenká. Přitom veškeré nedostatky ve smluvní dokumentaci i praktickém fungování tohoto typu spolupráce jsou tvrdě sankcionovány. Švarcsystém navíc představuje pouze jednu z forem nelegálního zaměstnávání. Riziko hrozí i při zastřeném zprostředkování zaměstnání či zaměstnávání cizinců bez příslušných povolení.

Místo: Online

Termín: Středa, 13. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Záškoláctví a jak ho ve školách řešit

Záškoláctví a téma absencí řeší většina škol. Jak správě postupovat podle platných pravidel?

Rozvolnění pravidel školní docházky v průběhu epidemie covid-19 přineslo nový kontext tématu absencí a záškoláctví. Jak evidovat a řešit absence na online výuce? Ale záškoláctví je téma staré jako školství samo, takže se soustředíme i na to, jak absencím předcházet, jaká pravidla stanovit ve školním řádu a jaké právní i reálné možnosti coby škola při řešení záškoláctví máte.

Místo: Online

Termín: Úterý, 12. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Spisová a archivní služba v roce 2022

Praktický návod na správu dokumentů ve vaší organizaci - správně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy.

Spisová a archivní služba v organizacích veřejného sektoru často stojí na okraji zájmu vedení, přitom jde o náročnou práci vyžadující soustavný monitoring měnící se legislativy a pružné zavádění změn do každodenního chodu spisovny. Pomůžeme vám zorientovat se v moderních přístupech ve správě dokumentů, především s důrazem na postupující elektronizaci veřejného sektoru.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 12. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2022

Získejte aktuální přehled o zákonných povinnostech v oblasti BOZP pro rok 2022.

Oblastní inspektoráty práce loni provedly přes 6 tisíc kontrol v oblasti zajištění BOZP a uložili pokuty v souhrnné výši 29 mil. korun. Abyste se vyhnuli problémům s inspekcí práce, seznámíme vás se všemi aktuálními povinnostmi i novinkami pro příští rok. Namátkou se změnami v nakládání s  chemickými látkami, s novým zákonem o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízeních a s novelou nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 12. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

PHmaxy a další finanční výkazy pro rok 2022

Přehled finančního výkaznictví ve školách, které stále činí potíže.

Reforma financování přišla s novými pojmy PHmax, normativy nepedagogů i novými výkazy P1c - 01 a P1d - 01. Umět se orientovat ve všech podrobnostech může být oříšek, proto vám přinášíme návodný seminář.  Dotkneme se také aktuálních změn ve vykazování pedagogické intervence v P1c-01 a změn ve výši příplatku za třídnictví od 1. 9. 2021.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 11. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Uzavírání smluv na dálku – výhody a omezení elektronických smluv

Jaký vliv má elektronická forma smluvního ujednání na platnost smlouvy a práva obou stran.

Pandemická krize donutila řadu firem přesunout svá obchodní jednání do online prostředí a uzavírat smlouvy elektronicky. Smlouvy v elektronické podobě sice dokáží nahradit papírovou formu i vlastnoruční podpis, ale vyplatí se znát všechny parametry pro zachování jejich platnosti a také počítat s riziky, která jsou s uzavíráním smluv na dálku spojena.  

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 7. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Lhůty a plynutí času ve veřejných zakázkách

Znáte všechny lhůty ve veřejných zakázkách a pravidla pro jejich počítání?

Ďábel je ukryt v detailu – zákon o zadávání veřejných zakázek vyžaduje u řady úkonů dodržení lhůt a termínů. Jejich nedodržení zadavatelem může vést k aktivaci ochranných mechanismů ze strany dodavatele. Totéž platí i naopak. Zaměříme se na tato sporná místa spojená s počítáním času, na termíny podávání námitek i na lhůty spojené se změnami zadávací dokumentace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 7. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Nakládání s odpady ve zdravotnictví dle nové vyhlášky

Jak nakládat s odpady ve zdravotnických zařízeních ekonomicky a v souladu se zákonem.

Odpady ze zdravotnictví jsou druhem nebezpečného odpadu a nakládání s nimi podléhá přísné regulaci. V srpnu 2021 navíc nabyla účinnosti nová vyhláška, která mění povinnosti ve vedení evidence a ohlašování odpadů. Získejte ucelený přehled o aktuálních zákonných povinnostech v oblasti soustřeďování a skladování zdravotnického odpadu a vyhněte se možným sankcím ze strany kontrolních orgánů.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 7. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Autoevaluace školy – praktické postupy

Jak zavést funkční evaluační systém a efektivně provádět hodnocení kvality školy.

Evaluační činnost není jen zákonem stanovenou povinností ředitele, ale i manažerským předpokladem kvalitního řízení školy. Chybějící nebo neodborně prováděná autoevaluace má řadu negativních dopadů dovnitř i vně školy – má vliv na atmosféru a vztahy ve škole i na obraz školy na veřejnosti. Navíc je tato oblast trvale v hledáčku České školní inspekce. Nabízíme postupy, jak prakticky připravit a realizovat autoevaluační systém školy od A do Z.

Místo: Praha

Termín: Středa, 6. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Loajalita zákazníků jako svatý grál marketingu

Nejde jen o to získat nové zákazníky, ale především si udržet ty stávající.

Loajalita zákazníka a možnosti jejího měření jsou doslova svatým grálem marketingu. Na co se zaměřit, když nemáte k dispozici prostředky na nákladné průzkumy? Jak se zorientovat v lavině dat a které řešení je to správné právě pro vaše podnikání? Jak nastavit věrnostní program, aby byl opravdu funkční? Nabízíme vám praktická doporučení zkušené odbornice.

Místo: Online

Termín: Středa, 6. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Interní směrnice pro účtování majetku příspěvkových organizací

Praktický průvodce obsahem a formou směrnic a předpisů, bez kterých se v příspěvkovce neobejdete.

Legislativních požadavků na příspěvkové organizace stále přibývá. Tím vzrůstají i nároky na tvorbu směrnic a jiných vnitřních předpisů. Sestavit je tak, aby nebyly jen pouhou formalitou ale účinným a funkčním nástrojem, není jednoduché. Zejména v oblasti účetnictví ekonomové a účetní spatřují nedostatečnou vybavenost svých organizací kvalitními vnitřními předpisy, a to zejména pro oblast majetku.

Místo: Online

Termín: Úterý, 5. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Efektivní využití Excelu v účetní praxi

Účetní a Excel patří neodmyslitelně k sobě. Seznamte se s užitečnými nástroji pro vaši každodenní praxi.

Jak vybrat v Excelu z nabízených funkcí a výpočtů ty nejužitečnější pro vaši účetní a ekonomickou praxi? Seznámíme vás s různými typy účetních a ekonomických výpočtů, poradíme, jak zpracovávat a vyhodnocovat velké objemy dat, jak je analyzovat a tvořit sofistikované strukturované přehledy a modely, které ocení vedení vaší firmy.

Místo: Online

Termín: Úterý, 5. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Právní minimum pro poskytovatele zdravotních služeb

Jak efektivně zabezpečit právní rizika spojená s provozem zdravotnických zařízení.

Provoz zdravotnických zařízení a poskytování zdravotních služeb jsou spojeny s vysokou mírou právního rizika. Nejde jen o zdravotní výkony a související odpovědnost, ale také o zásahy do práv pacientů. Nabízíme přehledné informace o mantinelech právní odpovědnosti ve zdravotnictví včetně relevantní judikatury. Výklad doplníme i aktualitami z oblasti regulace reklamy ve vztahu ke zdravotnictví.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 5. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Nakládání s odpady ve školní jídelně podle nového zákona

Jak správně třídit a likvidovat odpady ve školní jídelně v souladu s platnou legislativou.

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který s účinností od 1. ledna 2021 nahradil starý zákon i jeho prováděcí předpisy, zavedl drobné úpravy, ale i některé zásadní novinky. Na semináři shrneme změny, které přináší nový zákon, a připomeneme, jak správně likvidovat zbytky jídel a další odpady ve školní jídelně.

Místo: Online

Termín: Úterý, 5. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Nový zákon o bezpečnosti vyhrazených technických zařízení

Získejte přehled o nových povinnostech u všech typů technických zařízení ve vašich budovách a na pracovištích.

V červnu letošního roku byl definitivně schválen dlouho očekávaný zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Tento zákon významně změní pravidla pro provoz vyhrazených technických zařízení, provádění revizí a požadavků na odbornou způsobilost pro obsluhu a práci na těchto zařízeních. Seznámíme vás se všemi novinkami, které v této oblasti nastanou.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 30. 9. 2021

Více zde

Nahoru