Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Otevřený seminář

Proběhlo

BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2022

Získejte aktuální přehled o zákonných povinnostech v oblasti BOZP pro rok 2022.

Oblastní inspektoráty práce loni provedly přes 6 tisíc kontrol v oblasti zajištění BOZP a uložili pokuty v souhrnné výši 29 mil. korun. Abyste se vyhnuli problémům s inspekcí práce, seznámíme vás se všemi aktuálními povinnostmi i novinkami pro příští rok. Namátkou se změnami v nakládání s  chemickými látkami, s novým zákonem o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízeních a s novelou nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 12. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

PHmaxy a další finanční výkazy pro rok 2022

Přehled finančního výkaznictví ve školách, které stále činí potíže.

Reforma financování přišla s novými pojmy PHmax, normativy nepedagogů i novými výkazy P1c - 01 a P1d - 01. Umět se orientovat ve všech podrobnostech může být oříšek, proto vám přinášíme návodný seminář.  Dotkneme se také aktuálních změn ve vykazování pedagogické intervence v P1c-01 a změn ve výši příplatku za třídnictví od 1. 9. 2021.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 11. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Uzavírání smluv na dálku – výhody a omezení elektronických smluv

Jaký vliv má elektronická forma smluvního ujednání na platnost smlouvy a práva obou stran.

Pandemická krize donutila řadu firem přesunout svá obchodní jednání do online prostředí a uzavírat smlouvy elektronicky. Smlouvy v elektronické podobě sice dokáží nahradit papírovou formu i vlastnoruční podpis, ale vyplatí se znát všechny parametry pro zachování jejich platnosti a také počítat s riziky, která jsou s uzavíráním smluv na dálku spojena.  

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 7. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Lhůty a plynutí času ve veřejných zakázkách

Znáte všechny lhůty ve veřejných zakázkách a pravidla pro jejich počítání?

Ďábel je ukryt v detailu – zákon o zadávání veřejných zakázek vyžaduje u řady úkonů dodržení lhůt a termínů. Jejich nedodržení zadavatelem může vést k aktivaci ochranných mechanismů ze strany dodavatele. Totéž platí i naopak. Zaměříme se na tato sporná místa spojená s počítáním času, na termíny podávání námitek i na lhůty spojené se změnami zadávací dokumentace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 7. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Nakládání s odpady ve zdravotnictví dle nové vyhlášky

Jak nakládat s odpady ve zdravotnických zařízeních ekonomicky a v souladu se zákonem.

Odpady ze zdravotnictví jsou druhem nebezpečného odpadu a nakládání s nimi podléhá přísné regulaci. V srpnu 2021 navíc nabyla účinnosti nová vyhláška, která mění povinnosti ve vedení evidence a ohlašování odpadů. Získejte ucelený přehled o aktuálních zákonných povinnostech v oblasti soustřeďování a skladování zdravotnického odpadu a vyhněte se možným sankcím ze strany kontrolních orgánů.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 7. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Autoevaluace školy – praktické postupy

Jak zavést funkční evaluační systém a efektivně provádět hodnocení kvality školy.

Evaluační činnost není jen zákonem stanovenou povinností ředitele, ale i manažerským předpokladem kvalitního řízení školy. Chybějící nebo neodborně prováděná autoevaluace má řadu negativních dopadů dovnitř i vně školy – má vliv na atmosféru a vztahy ve škole i na obraz školy na veřejnosti. Navíc je tato oblast trvale v hledáčku České školní inspekce. Nabízíme postupy, jak prakticky připravit a realizovat autoevaluační systém školy od A do Z.

Místo: Praha

Termín: Středa, 6. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Loajalita zákazníků jako svatý grál marketingu

Nejde jen o to získat nové zákazníky, ale především si udržet ty stávající.

Loajalita zákazníka a možnosti jejího měření jsou doslova svatým grálem marketingu. Na co se zaměřit, když nemáte k dispozici prostředky na nákladné průzkumy? Jak se zorientovat v lavině dat a které řešení je to správné právě pro vaše podnikání? Jak nastavit věrnostní program, aby byl opravdu funkční? Nabízíme vám praktická doporučení zkušené odbornice.

Místo: Online

Termín: Středa, 6. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Interní směrnice pro účtování majetku příspěvkových organizací

Praktický průvodce obsahem a formou směrnic a předpisů, bez kterých se v příspěvkovce neobejdete.

Legislativních požadavků na příspěvkové organizace stále přibývá. Tím vzrůstají i nároky na tvorbu směrnic a jiných vnitřních předpisů. Sestavit je tak, aby nebyly jen pouhou formalitou ale účinným a funkčním nástrojem, není jednoduché. Zejména v oblasti účetnictví ekonomové a účetní spatřují nedostatečnou vybavenost svých organizací kvalitními vnitřními předpisy, a to zejména pro oblast majetku.

Místo: Online

Termín: Úterý, 5. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Efektivní využití Excelu v účetní praxi

Účetní a Excel patří neodmyslitelně k sobě. Seznamte se s užitečnými nástroji pro vaši každodenní praxi.

Jak vybrat v Excelu z nabízených funkcí a výpočtů ty nejužitečnější pro vaši účetní a ekonomickou praxi? Seznámíme vás s různými typy účetních a ekonomických výpočtů, poradíme, jak zpracovávat a vyhodnocovat velké objemy dat, jak je analyzovat a tvořit sofistikované strukturované přehledy a modely, které ocení vedení vaší firmy.

Místo: Online

Termín: Úterý, 5. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Právní minimum pro poskytovatele zdravotních služeb

Jak efektivně zabezpečit právní rizika spojená s provozem zdravotnických zařízení.

Provoz zdravotnických zařízení a poskytování zdravotních služeb jsou spojeny s vysokou mírou právního rizika. Nejde jen o zdravotní výkony a související odpovědnost, ale také o zásahy do práv pacientů. Nabízíme přehledné informace o mantinelech právní odpovědnosti ve zdravotnictví včetně relevantní judikatury. Výklad doplníme i aktualitami z oblasti regulace reklamy ve vztahu ke zdravotnictví.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 5. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Nakládání s odpady ve školní jídelně podle nového zákona

Jak správně třídit a likvidovat odpady ve školní jídelně v souladu s platnou legislativou.

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který s účinností od 1. ledna 2021 nahradil starý zákon i jeho prováděcí předpisy, zavedl drobné úpravy, ale i některé zásadní novinky. Na semináři shrneme změny, které přináší nový zákon, a připomeneme, jak správně likvidovat zbytky jídel a další odpady ve školní jídelně.

Místo: Online

Termín: Úterý, 5. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Nový zákon o bezpečnosti vyhrazených technických zařízení

Získejte přehled o nových povinnostech u všech typů technických zařízení ve vašich budovách a na pracovištích.

V červnu letošního roku byl definitivně schválen dlouho očekávaný zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Tento zákon významně změní pravidla pro provoz vyhrazených technických zařízení, provádění revizí a požadavků na odbornou způsobilost pro obsluhu a práci na těchto zařízeních. Seznámíme vás se všemi novinkami, které v této oblasti nastanou.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 30. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Účtování DPH v obcích a příspěvkových organizacích

Legislativa a metodiky k DPH pro obce a příspěvkové organizace aktuálně.

Účtování DPH u veřejnoprávních neziskových organizací přináší specifické problémy. Kdo a v jakém případě je povinen se registrovat jako plátce DPH? Jaké aktuální metodiky můžete pro různé případy využít?  Jaké legislativní změny lze očekávat v nejbližší době? Nabízíme praktická doporučení a příklady od zkušené odbornice ze Specializovaného finančního úřadu.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 30. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak připravit rozpočet školy na rok 2022

Správná metodika pro přípravu rozpočtu s ohledem na aktuální požadavky.

Jako ředitel/ka školy se potřebujete perfektně orientovat ve struktuře financování vaší školy, abyste byli schopni dobře připravit rozpočet podle všech aktuálních požadavků. S pomocí praktických příkladů vás důkladně provedeme úskalími tvorby rozpočtu školy včetně nových pravidel financování pedagogické intervence.

Místo: Online

Termín: 29. 9. 2021 - 30. 9. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Příprava rozpočtu 2022 a financování mateřské školy

Jak co nejefektivněji, a přitom dle aktuálních požadavků zajistit finanční toky pro vaši mateřinku.

Jako ředitelka mateřské školy se potřebujete perfektně orientovat ve struktuře financování vaší školy, abyste byla schopna dobře připravit rozpočet podle všech aktuálních požadavků. Soustředíme se na principy financování veřejných mateřských škol ze státního rozpočtu a správné vykazování k zajištění krytí nákladů. Zaměříme se na tvorbu rozpočtu provozních nákladů i na možnosti čerpání z dalších zdrojů – sponzoring, nadace a dotace.

Místo: Praha

Termín: Středa, 29. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak správně elektronizovat spisovou a archivní službu

Aktuální požadavky na elektronické zpracování dokumentů a jejich efektivní správu včetně eIDAS.

Dokumenty, které v organizacích obíhají a jsou archivovány, nemusejí být (jen) na papíře. A v blízké budoucnosti ani nebudou, začněte se proto připravovat už dnes. Existuje totiž efektivnější řešení - elektronizace a digitalizace spisové a archivní služby. Předložíme vám ucelený přehled péče o elektronické dokumenty včetně zajištění jejich bezpečnosti. Seznámíme vás s aktuálními i připravovanými legislativními požadavky a poskytneme řadu příkladů správné praxe.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 23. 9. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Jak vést dělnické kolektivy – dovednosti pro mistry

Ověřené nástroje pro efektivní řízení a motivaci pracovníků s limitovaným stupněm vzdělání.

Dělnické kolektivy se vyznačují fluktuací, bojují s nedostatkem pracovní disciplíny a motivace. Na mistry jsou přitom kladeny vysoké nároky – od odborné zdatnosti přes empatii k individuálním možnostem podřízených až po lídrovské schopnosti vést a dosahovat stanovených cílů na svém úseku. Trénink těchto specifických dovedností nabízí náš seminář.

Místo: Brno

Termín: Čtvrtek, 23. 9. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Vytváříme a inovujeme ŠVP pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program za vás nenapíšeme, ale poradíme vám, jak na to.

Školní vzdělávací program je základním dokumentem každé mateřské školy, přitom není jednoduché ho vytvořit, realizovat a následně vyhodnotit. Možná i vy tak trochu tápete v záplavě výstupů, cílů a kompetencí, nehledě na aktuální legislativní změny. Funkční ŠVP je přitom důležitým nástrojem řízení a zkvalitňování školy. Náš seminář vám pomůže s tvorbou a inovací právě vašeho školního vzdělávacího programu.  

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 23. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Zákon o registru smluv z pohledu školy

Základní pravidla a nejčastější problémy vkládání smluv do registru specificky pro školy.

Zákon o registru smluv přinesl také pro školy a školská zařízení jednoznačnou povinnost uveřejňovat uzavřené smlouvy prostřednictvím registru smluv. Upřesníme, o jaké smlouvy jde, co se stane, když smlouvu uveřejníte špatně a jaké vám hrozí sankce. Zaměříme se přitom na agendu typickou pro školy, namátkou objednávky učebnic, smlouvy související s provozem školní jídelny a družiny či organizací škol v přírodě a zájmových kroužků.

Místo: Online

Termín: 21. 9. 2021 - 23. 9. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Stavební a demoliční odpady – co s nimi?

Aktuální legislativa a pravidla pro nakládání se stavebními a demoličními odpady přehledně.

Stavební a demoliční odpady tvoří největší podíl na produkci odpadů v České republice. Nakládání s těmito odpady podléhá přísné regulaci s cílem minimalizovat jejich dopady na životní prostředí. Pro stavební firmy pak představují značnou zátěž spojenou s vysokými náklady. Ukážeme vám, jak nakládat se stavebními a demoličními odpady v rámci zákona a zároveň udržet náklady na přijatelné úrovni.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 23. 9. 2021

Více zde

Nahoru