Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Proběhlo

Správa hřbitova v obci – otázky a odpovědi

Aktuální legislativa, krajské metodiky a praktická doporučení.

Provoz pohřebiště spadá pod samostatnou působnost obcí a pod kontrolu krajů. Možná vás překvapí, že mnohé záležitosti, které jste dosud vykonávali, musí zajistit vlastník pozemku, nikoli provozovatel. Přesto zbývá řada povinností vyplývajících z novelizovaného zákona o pohřebnictví, kterým se nevyhnete. Výklad se zaměří na praktické otázky provozu hřbitova.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 21. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Spisová služba a archivace dokumentů ve škole

Jak si udělat pořádek v dokumentech a dostát všem zákonným povinnostem.

Práce s dokumenty je nejméně oblíbenou, avšak nezbytnou součástí každodenního života školy. Přitom musí ve všech fázích probíhat v souladu s archivní legislativou i s nařízením GDPR. Ukážeme vám, jak oběh dokumentů přizpůsobit provozním podmínkám školy tak, aby byl efektivní a zabíral co nejméně času.

Místo: Online

Termín: Středa, 20. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Tvorba školního řádu a vnitřních předpisů mateřské školy

Povinné i doporučené vnitřní dokumenty pro provoz MŠ a jejich náležitosti.

Řídit mateřskou školu je úkol pedagogický, manažerský i administrativní. Jednou z administrativních povinností je tvorba řádů a vnitřních předpisů, které mají své formální náležitosti, ale měly by vám především dobře sloužit v praxi. Nabízíme vám orientaci v nejdůležitějších vnitřních předpisech mateřské školy a doporučení pro jejich tvorbu.

Místo: Praha

Termín: Středa, 20. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Zavádíme procesní řízení v organizaci

Všichni o tom mluví, ale málokdo to umí. Nechte se inspirovat osobně autorem knihy Procesní řízení pro manažery.

Cítíte, že mezi jednotlivými zaměstnanci a útvary chybí vzájemná spolupráce či dokonce bují rivalita? Že převažuje řešení banální operativy nad hlavním cílem – uspokojením potřeb vašich klientů a zákazníků? Právě procesní řízení vám umožní propojit práci výkonných manažerů, personalistů, controllerů i kvalitářů. A jako bonus jim procesní řízení poskytne logické, jednoznačné a prospěšné zadání pro týmovou práci.

Místo: Brno

Termín: Středa, 20. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Financování a rozpočtování nepedagogické práce

Kalkulace prostředků na nepedagogickou práci je stále zdrojem nejasností i v novém systému financování.

Jako ředitelé a ekonomové škol se potýkáte s významnými změnami v rozpočtování finančních zdrojů školy. Reforma sice stanovila normativy nepedagogů, ale pro některé profese jsou stále prostředky rozpočtovány jiným způsobem. Umět se orientovat ve všech podrobnostech může být oříšek, proto vám přinášíme návodný seminář.

Místo: Online

Termín: Středa, 20. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Právní minimum pro stavbyvedoucí

Jak zvládnout náročnou pozici stavbyvedoucího a dodržet zákonné povinnosti i smluvní vztahy.

Pozice stavbyvedoucího vyžaduje řadu specializovaných znalostí. Nad rámec odborného řízení stavby odpovídá stavbyvedoucí za dodržování smluvních podmínek projektu a veškerých povinností vztahujících se k realizaci stavby, jako je ochrana zdraví, ochrana životního prostředí apod. Neznalost práva neomlouvá a každé porušení povinnosti jde nejen za stavbyvedoucím, ale v podobě sankcí dopadne na celou firmu.

Místo: Online

Termín: Středa, 20. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Kamerové systémy a GDPR ve veřejném sektoru

Povinnosti provozovatelů kamerových systémů versus práva těch, kteří jsou sledováni.

Kamerové systémy ve veřejném sektoru obvykle využíváte k zajištění bezpečnosti prostorů a majetku. Vždy je však nutné respektovat související nároky na ochranu osobních údajů a nařízení GDPR. Na praktických příkladech ukážeme vše podstatné pro legislativně oprávněný, a přitom efektivní monitoring návštěvníků veřejných prostranství a budov. Připojíme i specifické požadavky spojené s kamerovým monitoringem zaměstnanců.  

Místo: Praha

Termín: Úterý, 19. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

IFRS aktuálně a s výhledem pro rok 2022

Novelizované a připravované standardy včetně návodů pro jejich praktickou implementaci.

Pokud se vás týká povinnost připravovat finanční výkazy a reporty v souladu s IFRS, stojíte před permanentním úkolem průběžně sledovat novelizace. Seznámíme vás se závaznými aktualitami letošního roku a přidáme výhled pro roky 2022 i 2023. Doporučíme vám, jak hladce implementovat tyto novinky do vaší firemní praxe.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 19. 10. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Vedoucí školní družiny

Komplexní průvodce právem, ekonomikou a organizací školní družiny.

Provoz školní družiny zahrnuje velké množství agend, které musí dobrá vedoucí bezchybně ovládat. Organizace družiny vyžaduje kvalitní znalost právních předpisů na pomezí školského a rodinného práva, náhled na financování jejího provozu i znalosti v rámci vychovatelství včetně problematiky krizového chování či práce s inkludovanými dětmi. Umožněte své vedoucí vychovatelce účast na kurzu, kde získá užitečné nástroje pro vysokou profesionalitu na této pozici.

Místo: Praha

Termín: 24. 9. 2021 - 18. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Evidence majetku – zhodnocování, odpisy, vyřazování

Péče řádného hospodáře vyžaduje zodpovědné nakládání s majetkem. Chcete se ujistit, že to děláte správně?

Chyby v evidenci majetku a při nakládání s ním mohou být významné nejen z účetního hlediska, ale také proto, že organizace spravuje cizí majetek. Porušení péče řádného hospodáře může být pak kvalifikováno i jako trestný čin. Základním předpokladem správného vedení majetku jsou znalosti správných postupů.  Nabízíme vám praktická doporučení, jak systematicky dostát veškerým povinnostem, které s evidencí majetku souvisejí.

Místo: Brno

Termín: Pondělí, 18. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Specifika smluv na IT projekty

Vyhněte se chybám a finančním rizikům při uzavírání smluv na nákup softwaru, licencování, cloud služby a servisní podporu.

Zavádíte nový informační systém, nové CRM nebo vstupujete do cloudu? Je dobré vědět, že smluvní a finanční rizika jsou vysoká. IT dodavatelé mají nejen obsáhlé know-how, ale také jednostranné verze smluv, které vám předloží k podpisu. Seznamte se s pravidly a strukturou těchto smluv a vyhněte se při jejich uzavírání chybám, které se mohou nepříjemně a často nevratně prodražit.

Místo: Brno

Termín: Čtvrtek, 14. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

GDPR souhlasy – rozlišování účelů zpracování

Jak se vyhnout obvyklým nešvarům při získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je natolik klíčovým pojmem nařízení GDPR, že je nezřídka v rozporu s právem nadužíván. Častým prohřeškem je také nerespektování rozlišování účelu zpracování souhlasů. Shrneme všechny aktuální náležitosti spojené se souhlasem v GDPR a nahlédneme i do pokynů vydaných k této problematice Evropským sborem pro ochranu osobních údajů.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 14. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak nastavit kvalifikační kritéria ve veřejné zakázce

Správným nastavením kvalifikačních kritérií dosáhnete svých cílů a zároveň omezíte riziko zpochybnění VZ na minimum.

Stanovením kvalifikačních požadavků můžete jako zadavatel významně vymezit účast dodavatelů. Tím spíš je třeba postupovat striktně dle zákona, protože odchylka od zákonných možností může vést ke zpochybnění férovosti celé soutěže. Při prokazování kvalifikace se pak často naráží na nejasnosti jejího sčítání a skládání. Přehledně shrneme zákonem stanovené limity kvalifikačních požadavků a na příkladech z praxe doporučíme správné postupy.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 14. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Právní minimum pro ředitelky mateřských škol

Základní přehled legislativy pro MŠ a praktická řešení častých problémových situací.

Funkce ředitelky mateřské školy přináší množství různých situací, které jsou ošetřeny českými i evropskými právními předpisy, přičemž jejich nedodržení je přísně sankcionováno. Poskytneme vám přehled aktuální legislativy týkající se MŠ a nabídneme možná řešení nejčastějších problémů z oblasti školského, rodinného i pracovního práva.

Místo: Praha

Termín: Středa, 13. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Digitalizace a automatizace účetnictví prakticky

Aneb hladký přechod od papírové účtárny k moderní on-line kanceláři.

Účetnictví prochází v poslední době masivními změnami směřujícími k vyššímu využívání digitalizace a tzv. bezpapírové účtárny. Kdo dosud váhal, je nyní pod tlakem okolností nucen narychlo převádět doklady do digitální podoby a automatizovat většinu účetních procesů. Poradíme vám, jak hladce vplout do praxe online účetní kanceláře za stávajících legislativních podmínek i případných technických omezení.

Místo: Praha

Termín: Středa, 13. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2022

Získejte aktuální přehled o zákonných povinnostech v oblasti BOZP pro rok 2022.

Oblastní inspektoráty práce loni provedly přes 6 tisíc kontrol v oblasti zajištění BOZP a uložili pokuty v souhrnné výši 29 mil. korun. Abyste se vyhnuli problémům s inspekcí práce, seznámíme vás se všemi aktuálními povinnostmi i novinkami pro příští rok. Namátkou se změnami v nakládání s  chemickými látkami, s novým zákonem o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízeních a s novelou nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Místo: Brno

Termín: Středa, 13. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Infozákon – aktuální změny a nejnovější judikatura

Praktické postupy, které usnadní vyřízení žádostí ve světle posledních novel a překvapivých rozsudků.

Jako povinný subjekt často tápete, zda máte informace složitě vyhledat nebo dokonce vytvořit, zda je zpoplatnit, anebo paušálně odmítnout. Při vyřizování žádostí o informace i proto dochází ke sporům se žadateli. Infozákon navíc prošel v poslední době několika novelizacemi a další se připravují. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Brno

Termín: Středa, 13. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Švarcsystém a další formy nelegálního zaměstnávání

Aneb jak správně nastavit spolupráci nejen s externími dodavateli.

Při spolupráci se živnostníky je hranice mezi obchodněprávním vztahem a švarcsystémem často velmi tenká. Přitom veškeré nedostatky ve smluvní dokumentaci i praktickém fungování tohoto typu spolupráce jsou tvrdě sankcionovány. Švarcsystém navíc představuje pouze jednu z forem nelegálního zaměstnávání. Riziko hrozí i při zastřeném zprostředkování zaměstnání či zaměstnávání cizinců bez příslušných povolení.

Místo: Online

Termín: Středa, 13. 10. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Záškoláctví a jak ho ve školách řešit

Záškoláctví a téma absencí řeší většina škol. Jak správě postupovat podle platných pravidel?

Rozvolnění pravidel školní docházky v průběhu epidemie covid-19 přineslo nový kontext tématu absencí a záškoláctví. Jak evidovat a řešit absence na online výuce? Ale záškoláctví je téma staré jako školství samo, takže se soustředíme i na to, jak absencím předcházet, jaká pravidla stanovit ve školním řádu a jaké právní i reálné možnosti coby škola při řešení záškoláctví máte.

Místo: Online

Termín: Úterý, 12. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Spisová a archivní služba v roce 2022

Praktický návod na správu dokumentů ve vaší organizaci - správně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy.

Spisová a archivní služba v organizacích veřejného sektoru často stojí na okraji zájmu vedení, přitom jde o náročnou práci vyžadující soustavný monitoring měnící se legislativy a pružné zavádění změn do každodenního chodu spisovny. Pomůžeme vám zorientovat se v moderních přístupech ve správě dokumentů, především s důrazem na postupující elektronizaci veřejného sektoru.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 12. 10. 2021

Více zde

Nahoru