Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Vícedenní kurz

Proběhlo

Stavbyvedoucí – řízení stavby profesionálně

Vaši stavbyvedoucí u nás získají přehled o všech povinnostech a odpovědnostech, které mají na stavbách.

Pozice stavbyvedoucího vyžaduje řadu specializovaných znalostí. Nad rámec odborného řízení stavby její stavbyvedoucí zodpovídá rovněž za dodržování bezpečnosti práce, smluvních podmínek projektu, finančních kalkulací, za řízení víceprací či za vztahy se zaměstnanci, dodavateli a investorem. Na kurzu vybavíme vaše stavbyvedoucí znalostmi o všech důležitých aspektech a mantinelech jejich práce, které se na stavebních fakultách a průmyslovkách neučí.

Místo: Praha

Termín: 31. 1. 2022 - 25. 2. 2022

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Certifikovaný nákupčí – efektivně vedený nákup

Levně nakoupit již není to hlavní – efektivně řídit proces nákupu je to, oč tu běží.

Myslíte si, že ceny vašich dodavatelů by měly jít dolů a kvalita jejich dodávek nahoru? Domníváte se, že efektivitě nákupu se u vás pořád věnuje málo pozornosti? Že vaši nákupčí málo vyjednávají s dodavateli, že by mohli dosahovat lepších cen, lepších dodacích podmínek a tím pozitivně ovlivnit vaše cashflow a profitabilitu? Potom oceníte tento kurz, který vám pomůže vybudovat vysoce efektivní oddělení nákupu.

Místo: Online

Termín: 23. 2. 2022 - 25. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak stanovit pracovní náplň úředníka

Vše, co potřebujete pro přípravu a zpracování odpovídající pracovní náplně úředníka městského či obecního úřadu.

Pracovní pozice úředníka územního samosprávného celku má ve srovnání s běžným zaměstnancem svá specifika. Jak s ohledem na tato specifika správně stanovit pracovní náplň? Dozvíte se, zda je pracovní náplň právně závazná, jaká má být její forma a obsah, a to vše s ohledem na aktuální pracovněprávní požadavky. Představíme vám vzor pracovní náplně úředníka, který můžete využít ve své vlastní praxi.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 24. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Změny praxe u obecně závazných vyhlášek

Jak reagovat na zásadní změny v oblasti vyhlašování obecně závazných vyhlášek.

Od 1. 1. 2022 dochází k zásadním změnám při vyhlašování obecně závazných vyhlášek. Dosavadní způsob vyhlašování na úředních deskách obecních úřadů je nahrazen vyhlášením v elektronické Sbírce právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů. Odpovědi na otázky týkající se nového způsobu vyhlašování i tvorby obecních vyhlášek celkově se dozvíte na tomto semináři.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 24. 2. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

BOZP, BOZ a PO pro školy a školská zařízení aktuálně

Získáte nejen informace, ale i oficiální osvědčení s razítkem o proškolení pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO.

Má vaše škola správně zpracovanou dokumentaci BOZP a PO? Na našem semináři se dozvíte vše podstatné z legislativních změn v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a BOZ dětí a žáků škol pro nadcházející období. Výklad doplníme mnoha příklady z kontrolní činnosti a praxe lektora.

Místo: Praha

Termín: Středa, 23. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Vedení osobního spisu zaměstnance

Aneb jaké informace může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat a jak s nimi musí naložit.

Osobní spis zaměstnance představuje soubor informací, které zaměstnavatel o zaměstnanci shromažďuje od náboru až po ukončení pracovního poměru. Pro řádné vedení osobního spisu je klíčové znát odpovědi zejména na otázky, jaké informace může osobní spis obsahovat, kdo do něj může nahlížet a za jakých podmínek a jak zaměstnavatel může s těmito informacemi nakládat a jak je musí chránit.

Místo: Online

Termín: Středa, 23. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak podpořit a rozvíjet žáky se SVP

Legislativní rámec versus praktická stránka práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pedagogická práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je velmi náročná pro všechny zúčastněné. Školní úspěšnost těchto žáků závisí na způsobech práce a organizace vyučování, včasné diagnostice a zejména na speciální pedagogické podpoře. Osvětlíme vám, na jakou podporu mají tito žáci nárok, a poradíme, jak ji získat.

Místo: Online

Termín: Středa, 23. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak řídit IT projekt – pravidla a specifika

Běžné projektové znalosti pro řízení IT projektů nestačí. Osvojte si pravidla a specifika pro tento typ projektů.

Týká se to každé organizace – všichni řešíme celou řadu IT projektů v oblasti HW a SW řešení nebo cloudových služeb. Na nesprávně řízených IT projektech však lze utratit zbytečné množství peněz (obvykle zcela mimo rozpočet) a strávit podstatně více času, než je nutné.  A výsledek často neodpovídá očekávání, ceně ani pracnosti.  Existují však metodiky a přístupy, které byly vyvinuty právě pro řízení IT projektů a mohou účinně pomoci.

Místo: Online

Termín: Úterý, 22. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Interní směrnice pro účtování majetku ÚSC

Praktický průvodce obsahem a formou směrnic, bez kterých se na městských a obecních úřadech neobejdete.

Legislativních požadavků na obce, města i kraje stále přibývá. Tím vzrůstají i nároky na tvorbu směrnic a jiných vnitřních předpisů. Sestavit je tak, aby nebyly jen pouhou formalitou ale účinným a funkčním nástrojem, není vůbec jednoduché. Z průzkumu vyplývá, že zejména v oblasti účetnictví ekonomové a účetní spatřují nedostatečnou vybavenost svých úřadů kvalitními vnitřními předpisy, a to zejména pro oblast majetku.

Místo: Online

Termín: Úterý, 22. 2. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Jak vytvořit školní zahradu v mateřské škole

K mateřské škole zahrada patří – jak z ní udělat inspirativní vzdělávací prostředí?

Pobyt dětí venku je nezbytnou součástí dne ve všech mateřských školách, v těch městských se obvykle využívá školní zahrada. Často se ovšem potýkáte s její nedostatečnou velikostí, nevhodným terénem, nefunkčními herními prvky a jejich estetickými nedostatky. Nebo máte nápady na změnu, ale chybí vám možnosti financování. Doporučíme, jak projekt tvorby nebo úpravy školní zahrady připravit i financovat.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 17. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Nakládání s odpady ve školní jídelně podle nového zákona

Jak správně třídit a likvidovat odpady ve školní jídelně v souladu s platnou legislativou.

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který s účinností od 1. ledna 2021 nahradil starý zákon i jeho prováděcí předpisy, zavedl drobné úpravy, ale i některé zásadní novinky. Na semináři shrneme změny, které přináší nový zákon, a připomeneme, jak správně likvidovat zbytky jídel a další odpady ve školní jídelně.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 17. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Aktuality DPH pro rok 2022

Orientace v nejdůležitějších novelách DPH a dalších připravovaných změnách.

Na změny sazeb DPH při dodání zboží do jiného členského státu navázala dlouho očekávaná implementace zcela nových pravidel pro intrakomunitární dodávání zboží nepodnikatelům, která postihla především e-shopy. I v nadcházejícím roce se připravte na řadu změn, shrneme proto vše podstatné pro vaši účetní praxi – přehledně a na příkladech z praxe.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 17. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Soutěž o návrh ve veřejných zakázkách

Využijte efektivní nástroj k získání jedinečného návrhu.

Soutěž o návrh je tzv. zvláštním postupem podle zákona č. 134/2016 Sb. Přestože tento nástroj u některých typů plnění (projektů) umožňuje spolehlivější výběr vhodného řešení, zadavatelé s jeho využitím někdy váhají, protože jim chybí informace z praxe. Projdeme specifika soutěže o návrh krok za krokem s důrazem na její výhody, a to zejména u architektonických soutěží. Zmíníme přitom i rizika a sporné aspekty, na něž můžete v praxi narazit.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 17. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Umění, jak vést přijímací pracovní pohovory

Získejte dovednosti, jak vytěžit maximum informací o kandidátech v rámci půlhodinového pohovoru.

Výběr nových pracovníků je finančně a časově náročný proces. Jak to zařídit, aby kvalitní lidé pracovali pro vás, a ne pro konkurenci? Ukážeme vám, jak správně posoudit a pochopit kandidáty za pár desítek minut pohovoru, a současně jak je namotivovat pro práci ve vaší organizaci. Poukážeme také na nejčastější chyby ve vedení pohovorů a poradíme vám, jak se jich vyvarovat.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 17. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Jak zapojit asistenta pedagoga ve školní družině

Ve dvou se to lépe táhne nejen ve školní třídě, ale i ve školní družině.

Ne vždy je počet žáků ve školní družině tak nízký, aby vychovatelům umožnil věnovat se všem dětem se speciálními potřebami. I zde má tedy své nezastupitelné místo asistent pedagoga. Jak jeho kompetence co nejlépe využít?  Shrneme administrativní požadavky spojené s působením asistenta pedagoga ve školní družině a zaměříme se na praktické problémy, na které při jeho zapojení narážíte.

Místo: Online

Termín: Středa, 16. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Konkursní řízení na ředitele školy

Jak se úspěšně připravit na konkursní řízení podle novely vyhlášky č. 54/2005 Sb.

Úspěšné zvládnutí konkursního řízení je podmínkou jmenování ředitelem školy nebo školského zařízení. Nabízíme vám shrnutí souvisejících požadavků, ale především přehled znalostí z řízení školy nezbytných ke zvládnutí pohovoru. Připravíme vás na obvyklé otázky a typické situace konkursního řízení z praxe zkušeného člena mnoha konkursních komisí a dlouholetého ředitele školy.

Místo: Online

Termín: Středa, 16. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

PHmaxy a finanční výkaznictví ve školách

Přehled finančního výkaznictví ve školách, které stále činí potíže.

Reforma financování přišla s novými pojmy PHmax, normativy nepedagogů i novými výkazy P1c - 01 a P1d - 01. Umět se orientovat ve všech podrobnostech může být oříšek, proto vám přinášíme návodný seminář.  Dotkneme se také aktuálních změn ve vykazování pedagogické intervence v P1c-01 a změn ve výši příplatku za třídnictví od 1. 9. 2021.

Místo: Online

Termín: Středa, 16. 2. 2022

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Sociální sítě a jejich využití ve veřejném sektoru

Sociální sítě jsou užitečným pomocníkem při kontaktu s občany a klienty. Ukážeme vám, jak na to.

Odhalte potenciál, který mají sociální sítě pro rychlou komunikaci a získávání cenné zpětné vazby od občanů, návštěvníků či klientů. Zkušený stratég z digitální agentury vám srozumitelně a prakticky představí možnosti, jak založit profil, napsat zajímavý post, jak mu zajistit publicitu a jak se vypořádat s tzv. trolly.

Místo: Online

Termín: Úterý, 15. 2. 2022

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Asistentka starosty

Jak silná má být pravá ruka vašeho úřadu.

Veřejná funkce starosty vyžaduje i kvalitní oporu v podobě schopné asistentky či vedoucí sekretariátu. Ta se musí orientovat ve struktuře veřejné správy a v základních právních předpisech, kterými se řídí celá řada agend vyřizovaných a projednávaných na vašem úřadě. Zároveň musí být znalá i protokolu a etikety v případě organizace různých jednání, návštěv, setkání či oslav. A to už je pěkná řádka dovedností. Ovládá je všechny i vaše asistentka?

Místo: Praha

Termín: 28. 1. 2022 - 11. 2. 2022

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Přijímací řízení do MŠ a ZŠ aktuálně

Jak postupovat při zápisu do mateřské a základní školy, aby byly dodrženy veškeré zákonné povinnosti.

Zápis do mateřské a základní školy patří k nejdůležitějším správním řízením ve školách, proto je velmi důležité se na něj důkladně a včas připravit. Je třeba si aktualizovat vzory přihlášky, rozhodnutí a dalších dokumentů, které jsou povinnou součástí správního spisu. Na semináři se dozvíte, jak by měl celý proces probíhat, aby nebyl v rozporu s aktuální legislativou.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 10. 2. 2022

Více zde

Nahoru