Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Proběhlo

Pracovní úrazy a nemoci z povolání v roce 2021

Změny v odškodňování zaměstnanců a další aktuální pravidla řešení úrazů a nemocí z povolání.

Novela zákoníku práce mění pravidla pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Nová úprava se dotýká zejména problematiky odškodnění pozůstalých v souvislosti se smrtí zaměstnance nebo v souvislosti s jeho závažným ublížením na zdraví. Stále aktuální je i téma pracovnělékařských služeb v souvislosti s pandemií a onemocněním COVID-19 jako nemoci z povolání.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Právní důsledky distančního vzdělávání

Jaké povinnosti a problémy vám přinesla novela školského zákona zavádějící distanční výuku.

Distanční vzdělávání je pro české školství od loňského roku převratnou novinkou, a přestože se realizačně většina škol s touto formou popasovala, objevuje se nyní řada nečekaných právních problémů, které je třeba řešit. Vyvstávají otázky výkladu nových školských předpisů, změny s sebou nesou i spory s rodiči vzdělávaných žáků. Pokud také hledáte odpovědi na nově vzniklé situace, nabízíme vám právní stanovisko opřené o zkušenosti ze školské praxe.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Evidence majetku – zhodnocování, odpisy, vyřazování

Péče řádného hospodáře vyžaduje zodpovědné nakládání s majetkem. Chcete se ujistit, že to děláte správně?

Chyby v evidenci majetku a při nakládání s ním mohou být významné nejen z účetního hlediska, ale také proto, že škola spravuje cizí majetek. Porušení péče řádného hospodáře může být pak kvalifikováno i jako trestný čin. Základním předpokladem správného vedení majetku jsou znalosti správných postupů.  Nabízíme vám praktická doporučení, jak systematicky dostát veškerým povinnostem, které s evidencí majetku souvisejí.

Místo: Online

Termín: Středa, 17. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Školení pro zaměstnance veřejného sektoru v IT bezpečnosti

Využijte možnost proškolit rychle, účinně a hromadně své zaměstnance v aktuálních hrozbách při běžné práci na počítači.

Veřejné instituce jsou častým terčem hackerských útoků, ať již jde o nemocnice, úřady nebo jiné důležité organizace. Zastaralé informační systémy jsou na vině pouze částečně. Obvykle se zapomíná, že zásadní roli v IT bezpečnosti hrají samotní zaměstnanci. Právě jejich neznalost či podcenění rizik mohou mít fatální následky pro celou organizaci.

Místo: Online

Termín: Středa, 17. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Připravte se na kontrolu čerpání EU dotací za 5 minut 12

S koncem dotačního období 2014-2020 si ověřte, zda máte vaše dotační projekty opravdu plně pod kontrolou.

Na pochybení při administraci dotačních projektů se soustřeďují kontroly poskytovatele i dalších oprávněných orgánů. Abyste uspěli, nesmíte podcenit sledování a plnění dotačního projektu v průběhu realizace a při dokončení. Nabízíme vám praxí ověřená doporučení včetně toho, jak řešit aktuální dopady koronakrize na realizaci běžících projektů.

Místo: Online

Termín: 16. 2. 2021 - 17. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Hygiena ve školní jídelně v době pandemické

Souhrn hygienických požadavků pro školní stravovací provozy i s ohledem na COVID-19.

Školní jídelny procházejí v rámci COVID-19 opakovanými odstávkami provozu. Pokaždé, když je provoz znovu obnoven, je potřeba zrevidovat a přenastavit veškerá hygienická opatření. Na semináři si ujasníte bezpečné postupy při přípravě pokrmů a zásady osobní a provozní hygieny v praxi. Zároveň porovnáme dopady hygienických opatření v souvislosti s výskytem koronaviru s běžnými standardy a zavedenou praxí.

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Veřejné zakázky na stavební práce

Specifika veřejných zakázek na stavební práce a jak je zohlednit nejen při přípravě zadávacích podmínek.

Pečlivá příprava veřejné zakázky na stavební práce vám ušetří nemalé finanční prostředky a starosti v průběhu vlastní realizace stavebního díla. Obzvlášť u tohoto typu zakázek se vyplatí seznámit se předem s typickými riziky, ale i možnostmi, které máte k dispozici. Zaměříme se na legislativu aktuální v roce 2021, ale především na sdílení zkušeností z praxe lektora, zadavatelů a dodavatelů.

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Home office v organizacích veřejného sektoru

Nic neurychlilo zavádění práce z domova tak jako pandemie COVID-19, a to i ve veřejném sektoru.

Doba covidová, nouzový stav a vládní opatření přinášejí nové podmínky pro výkon práce i ve veřejných institucích všech typů. Lze home office nařídit a je možný i v podmínkách veřejné správy a samosprávy? Musíte uposlechnout doporučení vlády k práci z domova? Jaké další specifické podmínky je třeba zohlednit při zavádění home office ve veřejném sektoru? Nabízíme praktické odpovědi na vaše otázky.

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Umělá inteligence – možnosti financování v roce 2021

Nejvýhodnější možnosti dotační a daňové podpory rozvoje umělé inteligence pro váš byznys.

Rozvoj umělé inteligence ve výrobních procesech, ale i v obchodu, logistice a dalších odvětvích se v důsledku koronakrize urychluje. Evropské i národní programy na zvýšenou potřebu financování výzkumu, vývoje a inovací reagují nabídkou nových možností. Nabízíme vám přehled aktuální nabídky financování v roce 2021 včetně informací o daňové podpoře a doporučení pro vaše potřeby.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 15. 2. 2021

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Účetní specialista pro města a obce

Zamezte chybám v účetních knihách a závěrkách - účtujte vždy v souladu s předpisy pro města a obce.

Účetnictví obcí a měst se významně liší od jiných typů subjektů. I pro jinak zkušené účetní je složité obsáhnout všechna specifika a řadu výjimek, které se ÚSC týkají. Přitom na výstupech z účetních knih stojí řízení, kontrola plnění interních ukazatelů, daňových povinností či kontrola dotací. Zjištěné chyby v účetnictví mohou znamenat finanční sankce v podobě pokut, doměrků, odvodů, penále či úroků.

Místo: Online

Termín: 10. 2. 2021 - 12. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Firemní daňová optimalizace versus daňové úniky

Vnímejte hranici mezi daňovou optimalizací a daňovým únikem – ta zůstává stále křehká.

Jako podnikatelský subjekt máte plné právo optimalizovat svou daňovou povinnost tím, že ji snížíte na minimum, aniž byste přitom porušili zákon. Jenže řada výjimek může zavést firmu postupně od zákonných praktik přes řadu mezistupňů až k daňovému podvodu. Nabízíme vám aktuální informace a doporučení pro vaše daňové přiznání za rok 2020 a daňové plánování v roce 2021.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 11. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Anonymizace údajů a ochrana obchodního tajemství ve zveřejňovaných smlouvách

Získejte odpovědi na nejčastější otázky související s ochranou informací při zveřejňování smluv v registru.

Zákon o registru smluv prošel poslední novelizací v roce 2019, přesto se v jeho aplikaci stále chybuje. Nejasnosti přetrvávají zejména v souvislosti s anonymizací osobních údajů a ochranou informací ve smlouvách. Povinné subjekty často neví, co je potřeba „začernit“, co ponechat v textu smlouvy a co musí být v metadatech, jinak smlouva neplatí. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 11. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Konkursní řízení na ředitele školy

Jak se úspěšně připravit na konkursní řízení dle aktuálního znění vyhlášky č. 54/2005 Sb.

Úspěšné zvládnutí konkursního řízení je podmínkou jmenování ředitelem školy nebo školského zařízení. Nabízíme vám shrnutí souvisejících požadavků, ale především přehled znalostí z řízení školy nezbytných ke zvládnutí pohovoru. Připravíme vás na obvyklé otázky a typické situace konkursního řízení z praxe zkušeného člena mnoha konkursních komisí a dlouholetého ředitele školy.

Místo: Online

Termín: Středa, 10. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Doplňková ekonomická činnost školy

…jako významný zdroj nadnormativních prostředků pro rozvoj i té vaší školy.

Chcete-li zatraktivnit a modernizovat výuku, budovu školy i její provoz, nevystačíte si obvykle se svěřenými finančními prostředky. Nadnormativní zdroje financování z vlastní doplňkové ekonomické činnosti jsou příležitostí, kterou může využít každá škola. Podmínkou je dobrá orientace v aktuálních legislativních pravidlech a správná realizace. Nabízíme vám k tomu praktická doporučení a řadu příkladů.

Místo: Online

Termín: Středa, 10. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Rychlé školení pro zaměstnance v IT bezpečnosti

Využijte možnost proškolit rychle, účinně a hromadně své zaměstnance v aktuálních hrozbách při práci na počítači.

Každá pátá firma se již stala cílem kybernetického útoku. Proto pod hrozbou zavlečení virů, škodlivých kódů či dokonce vydírání výkupným firmy investují obrovské prostředky do technického zabezpečení svých IT systémů. Často se však zapomíná, že zásadní roli v IT bezpečnosti hrají samotní zaměstnanci. Je to právě jejich neznalost a podcenění rizik, které mohou mít fatální následky pro celou firmu.

Místo: Online

Termín: Středa, 10. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Příprava staveb 2021 – přehled zásadních novinek

Vliv novelizace současného stavebního zákona na povolovací procesy stavebních záměrů.

Přestože už všichni s očekáváním vyhlížíme nový stavební zákon, regulace povolování stavebních záměrů je stále v režimu zákona č. 183/2006 Sb. Ten v roce 2020 prošel hned několika novelizacemi, které mají stěžejní dopad na povolovací procesy s účinností od 1. ledna 2021. Přehledný výčet všech novinek a jejich vlivu na přípravu staveb je náplní tohoto semináře.

Místo: Online

Termín: Středa, 10. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Změny u maturit od roku 2021

Od jara 2021 se zásadně mění organizace maturitních zkoušek – zjistěte včas, co vše je potřeba.

Obsah a organizace maturitních zkoušek se opět mění. Na webináři vám představíme hlavní změny maturit jak po obsahové, tak organizační stránce. Shrneme důvody, které uvádí zákonodárce a které objasňují výklad některých detailů, a seznámíme vás s aktuálním stavem nové podoby související maturitní vyhlášky.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 2. 2021

Více zde

Online kurz

Proběhlo

Elektronická spisová služba

Pro ty, kteří musí spravovat dokumenty v intencích nejnovější závazné legislativy, a navíc v elektronické podobě.

Nedávná zkušenost karanténních opatření nutí všechny organizace bezpečně využívat nástroje pro elektronickou správu dokumentů. Seznámíme vás s problematikou vedení spisové služby u organizací veřejného sektoru, a to s důrazem na elektronizaci těchto agend. Praktická doporučení vám pomohou předejít možným následkům nesprávného úředního postupu, který je s nástupem elektronizace veřejné správy bohužel velmi rozšířen.

Místo: Online

Termín: 3. 2. 2021 - 5. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Náležitosti úřední desky – fakta a doporučení

Obsahová a formální pravidla publikování dokumentů na úředních deskách městských a obecních úřadů.

Úřední deska – fyzická i elektronická či digitální – je důležitým publikačním prostředkem obce a dotčených orgánů. Přestože ve správním řádu je jí vyhrazen jen jeden stručný paragraf, k publikování dokumentů na úřední desce se váže mnoho dalších povinností. Osvětlíme vám, které informace a v jaké formě máte povinnost na úřední desce uveřejňovat. Poukážeme na dokumenty, které na vaší desce jen zbytečně zabírají místo, a upozorníme na informace, jejichž publikování je v rozporu se zákonem.

Místo: Online

Termín: 2. 2. 2021 - 4. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Kontrola ÚOOÚ - jak ji úspěšně zvládnout

Jak se připravit na kontrolu ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů a předejít zbytečným sankcím.

Nařízení GDPR zásadním způsobem změnilo vnímání ochrany osobních údajů. Vzrostl počet podnětů na prošetření porušení povinností v této oblasti, což vede ke zvýšení počtu kontrol i k nárůstu výše finančních sankcí. Připravíme vás na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů tak, aby proběhla bez komplikací a abyste minimalizovali riziko penalizace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 4. 2. 2021

Více zde

Nahoru