Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online Konference

Proběhlo

Novela zákoníku práce 2020

Sumář zásadních změn, které přináší aktuální novela zákoníku práce.

Na všechny zaměstnavatele aktuálně dopadnou změny plynoucí z dlouho očekávané novely zákoníku práce. Ta zásadně mění řadu oblastí, jako je stanovení dovolené, výpočty mezd a platů, doručování písemností či využívání sdílených pracovních míst. Na konferenci vás přední právní odborníci seznámí nejen s novinkami, ale shrnou především jejich konkrétní dopady do praxe.

Místo: Online

Termín: Středa, 18. 11. 2020

Více zde

Vícedenní kurz

Proběhlo

Finanční plánování pro inteligentní firmu

Sestavení finančního plánu má přesná pravidla. Bez precizních znalostí bude firma plout náhodně - jako loď bez mapy a kompasu.

Problém finančního plánování je v tom, že různé podniky si vykládají obsah finančního plánu velmi různě. Často přitom nerespektují základní pravidla. V takovém případě nemůže být jejich finanční plán oporou rozhodování ani oporou řízení podniku. Finanční plánování je systematická disciplína technického rázu, při níž je třeba dodržovat principy a řadu propojení. Tuto náročnou disciplínu zvládnete díky intenzivnímu třídennímu studiu se špičkovým odborníkem.

Místo: Praha

Termín: 2. 10. 2020 - 13. 11. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Specialista archivní a spisové služby

Pro ty, kteří musí spravovat dokumenty v intencích nejnovější závazné legislativy a chtějí to dělat správně a efektivně.

Seznámíme Vás s problematikou vedení spisové služby a archivní správou dokumentů v organizacích veřejného sektoru. Tato činnost je vyžadována zákonem o archivnictví a spisové službě a dalšími prováděcími předpisy. Praktický kurz reaguje na situaci, kdy nikoli ve všech těchto organizacích jsou zaměstnáni vyškolení specialisté. Zajistěte si i pro vaši organizaci správné vedení archivní a spisové služby bez rizika chyb a sankcí.

Místo: Online

Termín: 11. 11. 2020 - 13. 11. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Účtování DPH v obcích a příspěvkových organizacích

Legislativa a metodiky k DPH pro obce a příspěvkové organizace aktuálně a s výhledem pro rok 2021.  

Účtování DPH přináší u obcí a příspěvkových organizací specifické problémy. Kdo a v jakém případě je povinen se registrovat jako plátce DPH? Jaké aktuální metodiky můžete pro různé případy využít?  Jaké legislativní změny lze očekávat v nejbližší době a v roce 2021? Nabízíme praktická doporučení a příklady od zkušené odbornice ze Specializovaného finančního úřadu.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 12. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Novela daňového řádu od 1. 1. 2021

Připravte se na nejrozsáhlejší novelu daňového řádu za deset let jeho existence.  

Digitalizace zasahuje i do správy daní – vše urychluje nutnost online komunikace v současné koronakrizi. Schválená novela daňového řádu, která vstupuje v účinnost, přináší řadu změn – kromě elektronizace i zjednodušení kontrolních postupů a revizi sankčního systému. Nabízíme vám přehled změn i praktická doporučení od zkušené expertky z finanční správy.

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Konverze dokumentů a změny datových formátů

Jak na automatizovanou i manuální konverzi dokumentů a jaké formáty jsou třeba pro skartační řízení.

Dnešní mimořádná situace nutí všechny organizace bezpečně využívat elektronickou správu dokumentů a e-archivaci. Základem je znalost, jak převádět dokumenty do a z elektronických formátů tak, aby vždy odpovídaly legislativním požadavkům. Provedeme vás problematikou (ne)autorizované konverze dokumentů a (ne)autorizované změny datových formátů s různou právní silou. Praktické rady vám pomohou předejít možným následkům nesprávného úředního postupu.

Místo: Online

Termín: Středa, 11. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Problémy při účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly

K jakému okamžiku a jakým kurzem správně přepočítat cizí měnu na české koruny.

Účtování položek v cizích měnách je nedílnou součástí práce účetních oddělení. Je s ním však spojena celá řada praktických otázek: K jakému okamžiku musíme provést přepočet na českou měnu? Jaký kurz pro přepočet použít? Kdy vzniká kurzový rozdíl? Je to kurzový rozdíl realizovaný nebo nerealizovaný? Na tyto otázky odpoví náš praktický webinář.

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Transferové ceny aktuálně a výhled pro rok 2021

Jak správně nastavit transferové ceny a připravit se na jejich kontrolu finanční správou.

V důsledku ekonomické krize mnoho vzájemně propojených podniků řeší propady poptávky a mimořádné náklady, které mají významný vliv na zisk.  OECD již vydala v souvislosti s krizí nový výklad ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění a další opatření jsou před schválením. Ukážeme vám, jak transferové ceny správně nastavit a jak k nim zpracovat dokumentaci včetně zahrnutí aktuální pandemické situace.

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Osobní údaje v organizaci v době COVID-19

Jak dnes pracovat s osobními údaji zejména zdravotního charakteru a jaké údaje vůbec může organizace vyžadovat.

Nařízení GDPR a český zákon o ochraně osobních údajů jsou pod tlakem koronavirové pandemie. Ta navodila potřebu ještě intenzivněji pracovat s osobními údaji, zejména s těmi citlivými. Ne vždy k tomu dochází adekvátně a legálně. Jaké údaje lze shromažďovat od svých zaměstnanců a od osob, které do organizace vstupují nebo jsou v kontaktu s vašimi zaměstnanci? A jak s těmito údaji zacházet, aby bylo vše v souladu s platnou úpravou ochrany osobních údajů?

Místo: Online

Termín: Úterý, 10. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Google Učebna - pokročilé funkce

Rychlokurz pro pedagogy, kteří již používají Google Učebnu, ale chtějí toho umět mnohem víc.

Distanční výuka pomocí různých online nástrojů je nyní po zkušenosti s pandemií již uzákoněna. Učebna Google je ideální nástroj, který umožňuje nejen standardní zadávání úkolů a sdílení materiálů, ale i pokročilé možnosti testování a hodnocení. Právě ty jsou zásadní k tomu, aby vaše distanční výuka mohla co nejvěrněji suplovat výuku prezenční. Ukážeme si, jak z Google Učebny dostat mnohem víc pro vaši efektivnější práci.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 9. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Pandemický plán ve vaší organizaci

Braňte se dobrou přípravou masivnímu šíření koronaviru a před novými výskyty infekčních onemocnění.

Pandemie COVID-19 důrazně připomněla dlouhodobé riziko šíření nových, vysoce nakažlivých onemocnění.   Nutným řešením je spuštění předem jasného krizového plánu pro maximální omezení škod. Seznámíme vás s tím, co vše musí takový plán zahrnovat, co má popisovat včetně odpovědností a odstupňovaných opatření, ale i kdy a jak tento plán následně použít.

Místo: Online

Termín: Pátek, 6. 11. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Hospodářka školy

Komplexní průvodce administrativou, evidencí, inventarizací, personalistikou a účetnictvím pro hospodářky.

Pro plynulý provoz školy je dobrá hospodářka školy nepostradatelná, přitom tato pozice vyžaduje náročnou kombinaci celé řady znalostí. Musí být schopna dohlížet na provoz, zajišťovat opravy a revize, komunikovat s úřady a institucemi. A čím kvalitnější má znalosti, tím více uleví vám – ředitelům škol – vždyť je vaší provozní pravou rukou. Vyšlete svou hospodářku na kurz, kde získá užitečné návody a nástroje pro vysokou profesionalitu na této pozici.

Místo: Online

Termín: 24. 9. 2020 - 5. 11. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Asistentka starosty

Jak silná má být pravá ruka vašeho úřadu.

Veřejná funkce starosty, kromě prestiže a velké odpovědnosti, vyžaduje i kvalitní oporu v podobě schopné asistentky či vedoucí sekretariátu. Ta se musí orientovat ve struktuře veřejné správy a v základních právních předpisech, kterými se řídí agendy poskytování informací, poskytování dotací, výběrová řízení, zápisy a usnesení z jednání či zveřejňování dokumentů na úřední desce. Zároveň musí být znalá i protokolu a etikety v případě organizace různých jednání.

Místo: Online

Termín: 6. 10. 2020 - 5. 11. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Spisový a skartační řád – jak ho vytvořit a používat

Praktický návod na vytvoření spisového a skartačního řádu pro bezchybnou správu dokumentů ve vaší organizaci.

Spisový a skartační řád je strategický dokument pro zajištění kvalitního výkonu spisové služby u veřejnoprávních subjektů. Spisový řád a jeho nedílná příloha spisový plán navíc nabývají na významu v souvislosti s povinnostmi dle nařízení GDPR i s pokračujícím rozvojem e-Governmentu. Pokud jsou dobře sestaveny, zajišťují efektivní a zcela bezpečnou manipulaci s dokumenty. Přijďte se inspirovat, jak má příslušný řád a plán vypadat a jak je používat v praxi.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 5. 11. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Velká novela ZOK – shrnutí zásadních novinek

Jak se připravit na změny, které přináší od 1. ledna 2021 novela zákona o obchodních korporacích.

Rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1. ledna 2021 zasáhne do života obchodních společností na všech úrovních. Významně se dotkne postavení společníků a akcionářů, jakož i práv a povinností členů volených orgánů. Přinese nové možnosti, jak vztahy v obchodní společnosti strukturovat, ale také nová rizika pro jednotlivé aktéry.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 5. 11. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Kybernetické hrozby 2021 – jak se aktivně bránit

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů a řádně vedené dokumentaci.

Kybernetické útoky na zdravotnické a další subjekty prokázaly, že nejen veřejné instituce, ale ani firmy nejsou dostatečně chráněny proti útokům, jejichž počty každoročně vzrůstají. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nedostatečného nastavení úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Online

Termín: 4. 11. 2020 - 5. 11. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Povinná dokumentace ve školách

Požadavky na vedení povinné dokumentace včetně aktuální novely školského zákona.

Správně a řádně vedená povinná dokumentace vám nejen pomůže, ale bude zároveň i vaší oporou při kontrolách České školní inspekce a dalších kontrolních orgánů. Nabídneme vám přehled aktuální legislativy včetně novely školského zákona o distančním vzdělávání a připojíme řadu tipů z praxe ředitele školy i ústředního školního inspektora v jedné osobě renomovaného lektora.

Místo: Online

Termín: Středa, 4. 11. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Smlouvy o nájmu v obci a jejich specifika

Pronajímejte byty a nebytové prostory s péčí řádného hospodáře.

Pronájem obecního bytového fondu klade vysoké nároky na výkon dobré správy včetně znalosti souvisejících právních předpisů. Nájem prostorů k podnikání je zase spojen s mnoha riziky, která ošetří jen kvalitně připravená smlouva o nájmu. Náš seminář se soustředí na nejasnosti a otazníky, s nimiž se v obci jako pronajímatel bytů i nebytových prostorů setkáváte.

Místo: Online

Termín: Středa, 4. 11. 2020

Více zde

Online Kurz

Proběhlo

Pracovní doba ve školách – rozvrhování a evidence

Průvodce nastavením pracovní doby ve školství u pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Otázky pracovní doby jsou častou třecí plochou mezi vedoucími a řadovými pracovníky ve školách a školských zařízeních. Navíc se podstatně liší rozvrhování a evidence pracovní doby pedagogických a nepedagogických pracovníků. Jako vedoucí manažeři školy musíte respektovat nejen související legislativní požadavky, ale také zohlednit praktické důsledky na chod školy. Jak se s tím vyrovnat? Nabízíme vám doporučení a příklady dobré praxe.  

Místo: Online

Termín: Středa, 4. 11. 2020

Více zde

Online Seminář

Proběhlo

Zakázky malého rozsahu – nová revoluční metodika

Cílem metodiky z dílny MMR a neziskovek je tento typ zakázek s úsporou papírování a vyšší právní jistotou.

Malými zakázkami do 6 000 000 Kč se jako zadavatelé zabýváte téměř denně, přitom vám dosud chyběla dostatečná metodická podpora. Zcela nová metodika určuje, kdy má v malých zakázkách probíhat soutěž a kdy lze bez problémů zadávat z ruky. Navíc získáte návod, jak zjednodušit stávající vnitřní směrnice. Nabízíme vám přehledné informace o nových pravidlech přímo od jejich spoluautora Jiřího Skuhrovce.

Místo: Online

Termín: Úterý, 3. 11. 2020

Více zde

Nahoru