Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Proběhlo

Přijímání do ZŠ a MŠ – pravidla správního řízení

Jaké jsou náležitosti a typická úskalí správního řízení v ZŠ a MŠ – s důrazem na přijímací proces.

Rozhodování o přijetí do ZŠ a MŠ a související aplikace správního řádu je nutnou, ale přitom časově i administrativně náročnou (a často kontroverzní) povinností ředitele školy. Do hry dnes čím dál více vstupují oprávněné či neoprávněné požadavky zákonných zástupců dětí nebo otázky související s inkluzí. Soustředíme se na praktickou aplikaci legislativních pravidel a na konkrétní doporučení s odkazem na mnoho praktických příkladů.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 25. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Červená kniha FIDIC – vybrané aspekty v praxi

Praktické otázky a aspekty realizace staveb za využití Červené knihy FIDIC (Red Book).

Smluvní podmínky FIDIC patří v současnosti mezi nejrozšířenější smluvní standardy v oboru stavebnictví. Ačkoliv je veškerá problematika s nimi související velice aktuální, často se lze v praxi setkat s neznalostí jejich institutů či absencí zkušeností s jejich užitím. Provedeme vás problematikou v ČR nejpoužívanější Červené knihy FIDIC od úplných základů až po praktické tipy, které využijete při realizaci stavby.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 25. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Bezpečnost práce na staveništi prakticky

Aktuální přehled zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce na stavbách pro rok 2021.

Stavebnictví dlouhodobě patří mezi nejrizikovější odvětví. Pracovní úrazy při stavebních pracích nejsou ničím výjimečným. Jen za rok 2019 se ve stavebnictví stalo 2807 pracovních úrazů, z toho 16 smrtelných. Vyšší podíl smrtelných nehod se vyskytuje pouze ve zpracovatelském průmyslu a dopravě. Seznámím vaše stavbyvedoucí se všemi aktuálními povinnostmi i novinkami, které se chystají.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Zakázky malého rozsahu – nová revoluční metodika

Cílem metodiky z dílny MMR a neziskovek je tento typ zakázek s úsporou papírování a vyšší právní jistotou.

Malými zakázkami do 6 000 000 Kč se jako zadavatelé zabýváte téměř denně, přitom vám dosud chyběla dostatečná metodická podpora. Zcela nová metodika určuje, kdy má v malých zakázkách probíhat soutěž a kdy lze bez problémů zadávat z ruky. Navíc získáte návod, jak zjednodušit stávající vnitřní směrnice. Nabízíme vám přehledné informace o nových pravidlech přímo od jejich spoluautora Jiřího Skuhrovce.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Změny v pracovních smlouvách a vnitřních předpisech podle novely zákoníku práce

Nejvýznamnější dopady novely na pracovněprávní dokumentaci zaměstnavatele.  

Novela zákoníku práce změnila zejména úpravu dovolené, doručování a zavedla nový institut sdíleného pracovního místa. Významné jsou však i další změny v oblasti pracovněprávních vztahů, jako např. úpravy odvolání vedoucích zaměstnanců, přechodu práv a povinností, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání či zakotvení nároku na další volno pro některé zaměstnance. To vše se může odrazit ve změnách v pracovněprávní dokumentaci.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko

Praktické rady, kdy a jak je použít, ověřit a bezpečně uchovat.

Současná situace nutí všechny organizace rychle se vypořádat s problémy, které přináší elektronická správa dokumentů. Základem je detailní znalost elektronických ověřovacích prvků jako je elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko. Na semináři si ověříte, zda postupujete správně při jejich použití, detekci, kontrole, vyhodnocení a následném dlouhodobém zachování právní platnosti. Problematiku shrneme ve světle aktuální právní úpravy i z hlediska nejčastějších chyb z praxe.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Co v případě nemoci, absence či úmrtí jednatele a společníka

Dlouhodobá nepřítomnost či úmrtí v případě jednatele nebo společníka mohou závažně ohrozit chod společnosti.

Každá společnost se může dostat do situace, kdy nebude mít k dispozici osobu, která by ji mohla zastupovat. To může mít i fatální důsledky, a to nejen u jednočlenných společností s ručením omezeným. Jak se lze před takovou situací preventivně chránit, a jaké máte možnosti, pokud k takové situaci již došlo?  

Místo: Online

Termín: Úterý, 23. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Google Učebna - pokročilé funkce

Rychlokurz pro pedagogy, kteří již používají Google Učebnu, ale chtějí toho umět mnohem víc.

Google Učebna je ideální nástroj, který umožňuje nejen standardní zadávání úkolů a sdílení materiálů, ale i pokročilé možnosti testování a hodnocení. Právě ty jsou zásadní k tomu, aby vaše distanční výuka mohla co nejvěrněji suplovat výuku prezenční. Ukážeme si, jak z Google Učebny dostat mnohem víc než dosud pro vaši efektivnější práci.

Místo: Online

Termín: 22. 2. 2021 - 23. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Náležitosti povinné zdravotnické dokumentace

Legislativní požadavky vedení zdravotnické dokumentace a jejich aplikace v praxi poskytovatelů zdravotních služeb.

Požadavky na vedení zdravotnické dokumentace jsou předepsány zákonem o zdravotních službách i občanským zákoníkem. Tyto záznamy jsou klíčové nejen pro dokumentaci léčby pacientů, ale z hlediska poskytovatelů jsou i důležitým nástrojem ochrany a obrany. Nedostatky ve vedení zdravotnické dokumentace jdou v případě sporu k tíži poskytovatele, proto se vyplatí ověřit si, zda máte vše pod kontrolou.

Místo: Online

Termín: Úterý, 23. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Autoevaluace školy – praktické postupy

Jak zavést funkční evaluační systém a efektivně provádět hodnocení kvality školy.

Evaluační činnost není jen zákonem stanovenou povinností ředitele, ale i manažerským předpokladem kvalitního řízení školy. Chybějící nebo neodborně prováděná autoevaluace má řadu negativních dopadů dovnitř i vně školy – má vliv na atmosféru a vztahy ve škole i na obraz školy na veřejnosti. Navíc je tato oblast trvale v hledáčku České školní inspekce. Nabízíme postupy, jak prakticky připravit a realizovat autoevaluační systém školy od A do Z.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

DPH – novely zákona pro rok 2021

Dopady koronakrize na DPH, revoluční změny pro e-shopy v roce 2021 a další novinky.

Řada úprav DPH v roce 2021 reaguje na probíhající koronakrizi. Už od ledna budou finanční úřady při kontrolních postupech vyplácet zálohy na nadměrný odpočet. Revoluční změnou od července 2021 budou nová pravidla pro e-shopy a poskytování přeshraničních služeb vůči osobám nepovinným k dani. Shrneme aktuální situaci a soustředíme se na změny v DPH v roce 2021.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Pracovní úrazy a nemoci z povolání v roce 2021

Změny v odškodňování zaměstnanců a další aktuální pravidla řešení úrazů a nemocí z povolání.

Novela zákoníku práce mění pravidla pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Nová úprava se dotýká zejména problematiky odškodnění pozůstalých v souvislosti se smrtí zaměstnance nebo v souvislosti s jeho závažným ublížením na zdraví. Stále aktuální je i téma pracovnělékařských služeb v souvislosti s pandemií a onemocněním COVID-19 jako nemoci z povolání.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Právní důsledky distančního vzdělávání

Jaké povinnosti a problémy vám přinesla novela školského zákona zavádějící distanční výuku.

Distanční vzdělávání je pro české školství od loňského roku převratnou novinkou, a přestože se realizačně většina škol s touto formou popasovala, objevuje se nyní řada nečekaných právních problémů, které je třeba řešit. Vyvstávají otázky výkladu nových školských předpisů, změny s sebou nesou i spory s rodiči vzdělávaných žáků. Pokud také hledáte odpovědi na nově vzniklé situace, nabízíme vám právní stanovisko opřené o zkušenosti ze školské praxe.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Evidence majetku – zhodnocování, odpisy, vyřazování

Péče řádného hospodáře vyžaduje zodpovědné nakládání s majetkem. Chcete se ujistit, že to děláte správně?

Chyby v evidenci majetku a při nakládání s ním mohou být významné nejen z účetního hlediska, ale také proto, že škola spravuje cizí majetek. Porušení péče řádného hospodáře může být pak kvalifikováno i jako trestný čin. Základním předpokladem správného vedení majetku jsou znalosti správných postupů.  Nabízíme vám praktická doporučení, jak systematicky dostát veškerým povinnostem, které s evidencí majetku souvisejí.

Místo: Online

Termín: Středa, 17. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Školení pro zaměstnance veřejného sektoru v IT bezpečnosti

Využijte možnost proškolit rychle, účinně a hromadně své zaměstnance v aktuálních hrozbách při běžné práci na počítači.

Veřejné instituce jsou častým terčem hackerských útoků, ať již jde o nemocnice, úřady nebo jiné důležité organizace. Zastaralé informační systémy jsou na vině pouze částečně. Obvykle se zapomíná, že zásadní roli v IT bezpečnosti hrají samotní zaměstnanci. Právě jejich neznalost či podcenění rizik mohou mít fatální následky pro celou organizaci.

Místo: Online

Termín: Středa, 17. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Připravte se na kontrolu čerpání EU dotací za 5 minut 12

S koncem dotačního období 2014-2020 si ověřte, zda máte vaše dotační projekty opravdu plně pod kontrolou.

Na pochybení při administraci dotačních projektů se soustřeďují kontroly poskytovatele i dalších oprávněných orgánů. Abyste uspěli, nesmíte podcenit sledování a plnění dotačního projektu v průběhu realizace a při dokončení. Nabízíme vám praxí ověřená doporučení včetně toho, jak řešit aktuální dopady koronakrize na realizaci běžících projektů.

Místo: Online

Termín: 16. 2. 2021 - 17. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Hygiena ve školní jídelně v době pandemické

Souhrn hygienických požadavků pro školní stravovací provozy i s ohledem na COVID-19.

Školní jídelny procházejí v rámci COVID-19 opakovanými odstávkami provozu. Pokaždé, když je provoz znovu obnoven, je potřeba zrevidovat a přenastavit veškerá hygienická opatření. Na semináři si ujasníte bezpečné postupy při přípravě pokrmů a zásady osobní a provozní hygieny v praxi. Zároveň porovnáme dopady hygienických opatření v souvislosti s výskytem koronaviru s běžnými standardy a zavedenou praxí.

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Veřejné zakázky na stavební práce

Specifika veřejných zakázek na stavební práce a jak je zohlednit nejen při přípravě zadávacích podmínek.

Pečlivá příprava veřejné zakázky na stavební práce vám ušetří nemalé finanční prostředky a starosti v průběhu vlastní realizace stavebního díla. Obzvlášť u tohoto typu zakázek se vyplatí seznámit se předem s typickými riziky, ale i možnostmi, které máte k dispozici. Zaměříme se na legislativu aktuální v roce 2021, ale především na sdílení zkušeností z praxe lektora, zadavatelů a dodavatelů.

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Home office v organizacích veřejného sektoru

Nic neurychlilo zavádění práce z domova tak jako pandemie COVID-19, a to i ve veřejném sektoru.

Doba covidová, nouzový stav a vládní opatření přinášejí nové podmínky pro výkon práce i ve veřejných institucích všech typů. Lze home office nařídit a je možný i v podmínkách veřejné správy a samosprávy? Musíte uposlechnout doporučení vlády k práci z domova? Jaké další specifické podmínky je třeba zohlednit při zavádění home office ve veřejném sektoru? Nabízíme praktické odpovědi na vaše otázky.

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Proběhlo

Umělá inteligence – možnosti financování v roce 2021

Nejvýhodnější možnosti dotační a daňové podpory rozvoje umělé inteligence pro váš byznys.

Rozvoj umělé inteligence ve výrobních procesech, ale i v obchodu, logistice a dalších odvětvích se v důsledku koronakrize urychluje. Evropské i národní programy na zvýšenou potřebu financování výzkumu, vývoje a inovací reagují nabídkou nových možností. Nabízíme vám přehled aktuální nabídky financování v roce 2021 včetně informací o daňové podpoře a doporučení pro vaše potřeby.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 15. 2. 2021

Více zde

Nahoru