Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Pracovní úrazy a nemoci z povolání v roce 2021

Změny v odškodňování zaměstnanců a další aktuální pravidla řešení úrazů a nemocí z povolání.

Novela zákoníku práce mění pravidla pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Nová úprava se dotýká zejména problematiky odškodnění pozůstalých v souvislosti se smrtí zaměstnance nebo v souvislosti s jeho závažným ublížením na zdraví. Stále aktuální je i téma pracovnělékařských služeb v souvislosti s pandemií a onemocněním COVID-19 jako nemoci z povolání.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 2. 2021

Více zde

Online kurz

Odpadové hospodářství v obci

Připravte se včas na nové požadavky oběhového hospodářství a získejte i ekonomické benefity.

Nová odpadová legislativa vytváří tlak na města a obce v oblasti hospodaření s komunálními odpady, a to směrem odklonit jej od skládkování. Jak na to a jaké strategie zvolit? V rámci kurzu budou mít zástupci obcí možnost analyzovat situaci svého hospodaření s odpady. Budou tak schopni lépe zacílit kroky, na které je třeba se soustředit. Čím dříve, tím lépe.

Místo: Online

Termín: 19. 2. 2021 - 29. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Finanční řízení příspěvkové organizace

Profesionální nástroje pro finanční management – optimální správa svěřeného příspěvku a dalších finančních zdrojů.

Pro efektivní fungování organizace je nezbytné porozumět zákonitostem finančního řízení. V případě příspěvkové organizace je třeba optimálně využít nejen finanční zdroje, které jsou k dispozici od zřizovatele, ale také generovat maximum zdrojů dodatečných, a to vše provázat s plněním vytčených strategických cílů. Cílem kurzu je seznámit účastníky s výhodami profesionálního finančního řízení právě ve specifické oblasti příspěvkových organizací.

Místo: Online

Termín: 19. 2. 2021 - 29. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Bezpečnost práce na staveništi prakticky

Aktuální přehled zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce na stavbách pro rok 2021.

Stavebnictví dlouhodobě patří mezi nejrizikovější odvětví. Pracovní úrazy při stavebních pracích nejsou ničím výjimečným. Jen za rok 2019 se ve stavebnictví stalo 2807 pracovních úrazů, z toho 16 smrtelných. Vyšší podíl smrtelných nehod se vyskytuje pouze ve zpracovatelském průmyslu a dopravě. Seznámím vaše stavbyvedoucí se všemi aktuálními povinnostmi i novinkami, které se chystají.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Přijímání do ZŠ a MŠ – pravidla správního řízení

Jaké jsou náležitosti a typická úskalí správního řízení v ZŠ a MŠ – s důrazem na přijímací proces.

Rozhodování o přijetí do ZŠ a MŠ a související aplikace správního řádu je nutnou, ale přitom časově i administrativně náročnou (a často kontroverzní) povinností ředitele školy. Do hry dnes čím dál více vstupují oprávněné či neoprávněné požadavky zákonných zástupců dětí nebo otázky související s inkluzí. Soustředíme se na praktickou aplikaci legislativních pravidel a na konkrétní doporučení s odkazem na mnoho praktických příkladů.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 25. 2. 2021

Více zde

Online seminář

Červená kniha FIDIC – vybrané aspekty v praxi

Praktické otázky a aspekty realizace staveb za využití Červené knihy FIDIC (Red Book).

Smluvní podmínky FIDIC patří v současnosti mezi nejrozšířenější smluvní standardy v oboru stavebnictví. Ačkoliv je veškerá problematika s nimi související velice aktuální, často se lze v praxi setkat s neznalostí jejich institutů či absencí zkušeností s jejich užitím. Provedeme vás problematikou v ČR nejpoužívanější Červené knihy FIDIC od úplných základů až po praktické tipy, které využijete při realizaci stavby.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 25. 2. 2021

Více zde

Online kurz

Manažer kybernetické bezpečnosti

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů, řádně vedené dokumentaci a řízení rizik.

Kybernetické útoky na zdravotnické a další subjekty prokázaly, že nejen veřejné instituce, ale ani firmy nejsou dostatečně chráněny proti útokům, jejichž počty každoročně vzrůstají. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nedostatečného nastavení úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Online

Termín: 26. 2. 2021 - 9. 4. 2021

Více zde

Online kurz

Pracovněprávní minimum pro výrobní mistry

Jako mistr jste i „zaměstnavatelem“, který musí vědět co, kdy a jak může po dělnících požadovat.

Jako mistr musíte být nejen odborníkem ve svém oboru, ale i manažerem, který organizuje, rozvrhuje a kontroluje práci svých dělníků. Proto je pro vás nezbytné orientovat se dobře i v základech pracovního práva: namátkou vědět, kdy zaměstnanci určovat práci, kdy je ho možné povolat k práci o víkendu, jak správně odměňovat a využít motivační funkce mzdy. Či naopak – jakým způsobem sankcionovat zaměstnance a kdy je pokuta možné nebo nutné řešení.

Místo: Online

Termín: 26. 2. 2021 - 26. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Technik odpadového hospodářství ve firmě

Aneb co nového do agendy odpadového hospodářství přináší zcela nový „odpadový balíček“.

Nový zákon o odpadech měl přinést snížení administrativy při nakládání s odpady, ale v některých případech je opak pravdou. Nová legislativa navíc obsahuje řadu zásadních novinek, které platí již nyní, od ledna 2021. Jde např. o zákaz skládkování odpadů s výhřevností nad 6,5 MJ/kg nebo o povinnost uzavřít smlouvu s provozovatelem zařízení v případě vzniku komunálních, stavebních či demoličních odpadů. Seznamte se proto ve vlastním zájmu včas s novou legislativou.

Místo: Online

Termín: 3. 3. 2021 - 5. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Expert vedení skladu

Profesionální řízení materiálových a informačních toků ve skladu je dnes zásadní konkurenční výhodou.

Řízení skladu zásadně ovlivňuje nejen náklady společnosti, ale především spokojenost zákazníka a tím i celkovou výkonovou efektivitu firmy. Řízení skladu však není jen o příjmu a výdeji, ale především o správném označování zboží, adresování jednotlivých položek, dynamických paletových místech, o vhodném použití WMS, cyklických inventurách a každodenním plánováním požadavků a zdrojů. Naučte se optimálně řídit a kontrolovat sklad tak, jak se osvědčuje v praxi u těch nejlepších.

Místo: Online

Termín: 3. 3. 2021 - 5. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Obec jako řádný hospodář při správě nemovitostí

Právní požadavky versus praxe při správě nemovitých věcí v obcích.  

Vlastnictví nemovitostí a nakládání s nimi je vysoce náročná disciplína. Obce jsou navíc vázány řadou specifických právních požadavků. Jejich znalosti jsou při správě nemovitostí klíčem k omezení rizik – a to nejen bezprostředních, ale především dlouhodobých. Nabízíme vám přehled toho podstatného, co jako správný hospodář potřebujete znát, včetně praktických příkladů a judikátů.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 4. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Jak správně rozdělit zisk dle novely ZOK

Praktické důsledky klíčové změny dělení zisku, kterou přinesla novela zákona o obchodních korporacích.

Úprava rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti doznaly novelou ZOK významných změn. Týkají se omezení při rozdělování zisku, nakládání s vlastními zdroji společnosti vč. příplatků, vyplácení záloh na podíl na zisku, či poskytování jiných plnění ve prospěch společníků. Znalost aktuálních pravidel se vyplatí, sankce za porušení jsou nekompromisní.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Asistentka advokátní kanceláře

Jak silná má být pravá ruka vaší advokátní praxe.

Profesionální asistentka erudovaná v oboru práva a orientovaná v právním prostředí je nezbytnou součástí každé dobře fungující advokátní kanceláře. Aby mohla být oporou celému týmu advokátů, musí disponovat vynikající orientací v chodu a potřebách advokátní praxe. Neztrácejte vlastní drahocenný čas – náš kurz zajistí proškolení vaší asistentky či office manažerky specificky pro výkon práce v advokátní kanceláři.

Místo: Online

Termín: 12. 3. 2021 - 16. 4. 2021

Více zde

Nahoru