Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Manažer kybernetické bezpečnosti

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů, řádně vedené dokumentaci a řízení rizik.

Kybernetické útoky na zdravotnické a další subjekty prokázaly, že nejen veřejné instituce, ale ani firmy nejsou dostatečně chráněny proti útokům, jejichž počty každoročně vzrůstají. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nedostatečného nastavení úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Online

Termín: 26. 2. 2021 - 9. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Vyřazování majetku v praxi

Jak na prodej či likvidaci majetku ve veřejných organizacích bez rizika postihů.

Fyzické nakládání s majetkem, a tedy i jeho vyřazování je vymezeno řadou právních a účetních předpisů a jednoznačnými postupy. Konečnou odpovědnost nese vedení organizace. Musíte mít jistotu, že zodpovědní zaměstnanci mají příslušné znalosti a že v případě kontroly na úseku správy majetku nedojde k vážným problémům. Na semináři si ověříte, zda ve vaší organizaci při vyřazování majetku postupujete správně.

Místo: Online

Termín: Středa, 10. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Odpadové hospodářství v obci

Připravte se včas na nové požadavky oběhového hospodářství a získejte i ekonomické benefity.

Nová odpadová legislativa vytváří tlak na města a obce v oblasti hospodaření s komunálními odpady, a to směrem odklonit jej od skládkování. Jak na to a jaké strategie zvolit? V rámci kurzu budou mít zástupci obcí možnost analyzovat situaci svého hospodaření s odpady. Budou tak schopni lépe zacílit kroky, na které je třeba se soustředit. Čím dříve, tím lépe.

Místo: Online

Termín: 12. 3. 2021 - 29. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Jak účtovat a vykazovat dotace ve veřejném sektoru

Účetní a daňové náležitosti čerpání dotací u organizací veřejného sektoru.

Jako organizace veřejného sektoru jste příjemcem různých typů dotací. Pro správné zaúčtování čerpaných dotací potřebujete znát rozpočtová pravidla, účetní a daňové předpisy, legislativu související se zveřejňováním dotací a mnoho dalších zákonů. Seminář přehledně shrne všechny účetní a daňové souvislosti spojené s čerpáním dotací.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 15. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Schvalování účetní závěrky v obci

Současně se závěrečným účtem obce se schvaluje také účetní závěrka – připravte se včas.

Schvalování účetní závěrky obce by nemělo být pouhou formalitou, ale naopak zdrojem cenných informací o hospodaření obce. Zastupitelům obcí umí poskytnout skutečně komplexní pohled nejen na hospodaření za minulý rok, ale také na skutečnou aktuální finanční situaci obce. Účetní informace jsou pak vhodným podkladem pro přijímaná rozhodnutí, ale také významně snižují riziko nedodržení principu řádného hospodáře.

Místo: Online

Termín: Úterý, 16. 3. 2021

Více zde

Online kurz

Asistentka starosty

Jak silná má být pravá ruka vašeho úřadu.

Veřejná funkce starosty vyžaduje i kvalitní oporu v podobě schopné asistentky či vedoucí sekretariátu. Ta se musí orientovat ve struktuře veřejné správy a v základních právních předpisech, kterými se řídí celá řada agend vyřizovaných a projednávaných na vašem úřadě. Zároveň musí být znalá i protokolu a etikety v případě organizace různých jednání, návštěv, setkání či oslav. A to už je pěkná řádka dovedností. Ovládá je všechny i vaše asistentka?

Místo: Online

Termín: 18. 3. 2021 - 1. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Veřejné zakázky na dodávky IT v praxi

Možnosti obrany dodavatele a další specifika veřejných zakázek v oblasti IT.

E-shop na dálniční známky, zdravotní registrační systémy – to je jen mediální „špička ledovce“ problémů se zakázkami v oblasti IT. Ale i menší zakázky v oblasti informačních technologií patří k obtížným a velmi riskantním pro obě strany zadávacího procesu. Nabízí současná zadávací praxe dostatečnou flexibilitu, aby v soutěži mohla zvítězit opravdu ta nejlepší nabídka? Ptejte se na slovo vzatého odborníka.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 18. 3. 2021

Více zde

Online seminář

GDPR souhlasy – rozlišování účelů zpracování

Jak se vyhnout obvyklým nešvarům při získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů a nové pokyny EU.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je natolik klíčovým pojmem nařízení GDPR, že je nezřídka v rozporu s právem nadužíván. Častým prohřeškem je také nerespektování rozlišování účelu zpracování souhlasů. Shrneme úspornou a praktickou formou všechny aktuální náležitosti spojené se souhlasem v GDPR a nahlédneme i do nových pokynů vydaných k této problematice Evropským sborem pro ochranu osobních údajů.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 23. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Nefinanční motivace zaměstnanců – jde to

Jak udržet motivaci a loajalitu zaměstnanců v obtížných dobách.

Jsou vaši zaměstnanci přetížení, nebo naopak nedostatečně vytížení v důsledku současné situace a hledáte způsoby, jak je motivovat? Krátí se rozpočty, je potřeba hledat úspory a o zvyšování mezd nemůže být řeč? Je celá řada možností, jak motivovat s využitím stávajících zdrojů a smysluplnějším využitím toho, co už máme. V našem semináři si řekneme, jak na to.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Antidiskriminační zákon a posuzování diskriminace v praxi

Rovnost v přístupu k zaměstnancům, podřízeným, klientům – je to realita nebo stále sci-fi?

Diskriminace na základě pohlaví, věku nebo zdravotního stavu není v naší společnosti i přes platná legislativní omezení bohužel ničím neobvyklým. Co a jak reguluje antidiskriminační zákon a jaké jsou typické situace v praxi organizací veřejného sektoru, kdy mohou být vaše postupy posuzovány jako diskriminační? Nabízíme vám doporučení z praxe zkušené odbornice.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Kontroly veřejných zakázek a jak se na ně připravit

Praktické návody, jak projít kontrolou veřejných zakázek včetně zakázek na dotované projekty.

Zadávání veřejných zakázek podléhá zákonu č. 134/2016 Sb., který čeká významná novelizace. Aplikace zákona přináší řadu problémů, které se mohou projevit právě při kontrole veřejné zakázky. Specifické požadavky a zároveň i rizika jsou spojeny se zakázkami především u dotovaných projektů, kdy může kontrola skončit až odebráním dotace. Nabízíme vám zkušenosti z různých typů kontrol veřejných zakázek a praktické příklady.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 25. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Jak se vyhnout chybám při zveřejňování smluv

Kontroly stále odhalují neplatně zveřejněné smlouvy. Chybí přílohy, metadata, chybuje se v použití formátu.

Přinášíme vám souhrnný přehled možných závad a jejich následků při zveřejňování smluv v registru. Chybějící dodatky smluv a přílohy, nevhodný formát či „křivé skeny papíru“ patří k nejčastějším pochybením. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Úterý, 30. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Vedlejší hospodářská činnost ÚSC a příspěvkových organizací

Problémy s vykazováním VHČ – legislativní požadavky a praktické postupy pro rok 2021.

V územním samosprávném celku, příspěvkové či neziskové organizaci můžete k financování některých aktivit využít finanční prostředky z vlastního podnikání, ovšem pouze za přesně stanovených legislativních podmínek. Nabízíme vám shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizaci vedlejší hospodářské činnosti v rámci vašeho úřadu nebo příspěvkové organizace.

Místo: Online

Termín: Středa, 31. 3. 2021

Více zde

Online konference

Nový stavební zákon: 1 úřad – 1 řízení – 1 razítko

Nový systém • změny kompetencí • jiné povolovací procesy • dopady na územní plánování • digitalizace.

Vrcholí schvalování nového stavebního zákona, který má vstoupit v platnost na jaře 2021. Přinese řadu radikálních změn pro všechny aktéry stavebních řízení i realizátory stavebních zakázek. Ruší dosavadní povolovací procesy a zásadně mění systém veřejnosprávních kompetencí ve stavebních řízeních. Cílem je jejich zjednodušení a zrychlení. Budou všechna očekávání naplněna?

Místo: Online

Termín: Středa, 31. 3. 2021

Více zde

Online seminář

Odpovědné veřejné zadávání – novela ZZVZ od 1. 1. 2021

Praktická příručka pro zadavatele veřejných zakázek, aneb jak postupovat v souladu s čerstvou novelou ZZVZ.

Možná i vy patříte k zadavatelům zaskočeným novelou ZZVZ, která do vaší praxe náhle přinesla od 1. 1. 2021 zcela nové požadavky. Poskytneme vám komplexní pohled na odpovědné veřejné zadávání (OVZ), shrneme konkrétní změny v přístupu k OVZ v souladu s účinností této dílčí novely ZZVZ a na konkrétních příkladech ukážeme, jak správně postupovat.

Místo: Online

Termín: Středa, 31. 3. 2021

Více zde

Online seminář

BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2021

Získejte aktuální přehled o zákonných povinnostech v oblasti BOZP včetně novinek pro rok 2021.

Oblastní inspektoráty práce loni provedly přes 6 tisíc kontrol v oblasti zajištění BOZP a uložily pokuty v souhrnné výši 29 mil. korun. Abyste se vyhnuli problémům s Inspekcí práce, seznámíme vás se všemi aktuálními povinnostmi i novinkami pro tento rok. Namátkou se změnami v zákoně o ochraně veřejného zdraví, změnami v nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo s aktuálním návrhem zákona o vyhrazených technických zařízeních.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 8. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Spisová a archivní služba v roce 2021

Praktický návod na správu dokumentů ve vaší organizaci – jasně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy.

Spisová a archivní služba v organizacích veřejného sektoru často stojí na okraji zájmu vedení, přitom jde o náročnou práci vyžadující soustavný monitoring měnící se legislativy a pružné zavádění změn do každodenního chodu spisovny. Pomůžeme vám zorientovat se v moderních přístupech ve správě dokumentů, především s důrazem na postupující elektronizaci veřejného sektoru.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 15. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Pracovní doba – aktuální otázky a odpovědi 2021

Jak při evidenci pracovní doby vyhovět potřebám vaší organizace a zároveň splnit nároky aktuální legislativy.

Volná pracovní doba, pracovní cesty, flexibilní úvazky, home office, přesčasy či pohotovost – nic z toho nezbavuje zaměstnavatele povinnosti evidovat zaměstnancům veškerou pracovní dobu. Jak tedy při evidenci pracovní doby vyhovět současné situaci i specifickým potřebám vaší organizace a nenechat se přitom nachytat poučeným zaměstnancem, odbory nebo inspektorátem práce?

Místo: Online

Termín: Středa, 21. 4. 2021

Více zde

Online seminář

Monitoring zaměstnanců versus ochrana jejich soukromí

Jaké jsou zákonné limity pro sledování zaměstnanců a co hrozí za jejich porušení.

Při monitoringu zaměstnanců, jakkoli je právem zaměstnavatele, se můžete snadno dostat do střetu s právy zaměstnanců na soukromí a ochranu osobních údajů. Jak si s tím poradit, když kromě zákoníku práce je třeba, abyste se orientovali i v řadě dalších předpisů? Na praktických příkladech si ukážeme vše podstatné pro legislativně oprávněný, a přitom efektivní monitoring zaměstnanců.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 22. 4. 2021

Více zde

Nahoru