Menu

Program konference Školní stravování

1. Vyhláška o školním stravování a další zákonné normy
Příspěvek vás seznámí s aktuálními informacemi z legislativní oblasti školního stravování, kterým je nutno věnovat pozornost. Jedná se zejména o řešení finančního ohodnocení pracovníků zařízení školního stravování a důležitost stanovení minimálního personálního standardu a posílení metodické pomoci.
RNDr. Jitka Krmíčková, odbor rejstříku a péče o pedagogické pracovníky, MŠMT

2. Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji ve školách a školských zařízeních
V září tohoto roku byla zveřejněna vyhláška č. 282/2016 Sb., která stanovuje potraviny, které nelze prodávat ve školách a školských zařízeních, a dále požadavky na potraviny, jejichž prodej je možný. Přípustné potraviny jsou vymezeny maximálními limity pro tuky, cukr a sůl – tedy zdroje vysokého rizika vzniku civilizačních onemocnění.
Ing. Eva Přibylová, oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání, odbor ochrany veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR

3. Jak má škola podporovat zdravý životní styl dětí?
Prezentace se věnuje úkolům školy v podpoře zdravého životního stylu svých žáků a studentů. MŠMT podporuje aktivity v této oblasti prostřednictvím vlastních projektů a spoluprací s ostatními rezorty a odbornými organizacemi. Prezentace poskytne také informace o zapojení MŠMT do projektu Národní strategie Zdraví 2020.
PaedDr. Miroslava Salavcová, ministerský rada oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, MŠMT

4. Mýty versus realita dietního stravování ve školách – rok a půl zkušeností s novou vyhláškou 
Dietní stravování je možné připravovat na základě novely vyhlášky o školním stravování. Některá školská zařízení se však z nepochopení proti znění vyhlášky ohrazují. Po zkušenostech s aplikací dietního školního stravování upozorníme na nejčastější omyly a porovnáme mýty se správnou praxí úspěšně uplatňovanou v mnoha jídelnách.
Bc. Tamara Starnovská, předsedkyně sekce výživy a nutriční péče České asociace sester

5. Výsledky hodnocení a kontrol školního stravování a doporučení ČŠI
Příspěvek vás seznámí s procesem kontrol ČŠI v zařízeních školního stravování a se souhrnnými poznatky a doporučeními z této kontrolní činnosti. Jaké jsou nejčastější problémy v praxi: ve spotřebním koši, v rozsahu poskytovaných služeb, ve stanovení podmínek pro poskytování školního stravování ve vnitřním řádu.
Ing. Marcela Matušincová, kontrolní pracovnice, Zlínský inspektorát, Česká školní inspekce

6. Školní jídelna - důležitý partner pro školu i rodiče
Vedoucí školních jídelen řeší pestrou paletu problémů od sestavování jídelních lístků přes administrativu, pracovněprávní otázky, musí sledovat neustále se měnící legislativu a komunikují se zaměstnanci, vedením školy, rodiči i dětmi. Příspěvek vám nastíní souhrnný pohled na tuto problematiku a přehledně vás provede dílčími tématy.
Mgr. Naděžda Eretová, šéfredaktorka redakce školství, Wolters Kluwer

7. Prevence poruch příjmu potravy – přímo na půdě školy?
Primární prevence rizikového chování se nezabývá jen užíváním návykových látek či šikanou. V rozšířeném pojetí zahrnujeme mezi typy rizikového chování i poruchy příjmu potravy. Příspěvek poskytne stručný přehled jednotlivých typů poruch příjmu potravy a zaměří se na možnosti, jak je rozeznat a předcházet jim v systému školy a školního stravování.
Mgr., MgA. Markéta Čermáková, Pražské centrum primární prevence

8. Kampaň Školní jídelny zdravě a chutně v Ostravě
Cílem projektu ostravského magistrátu bylo zvýšit kvalitu stravovacích služeb v ostravských MŠ a ZŠ, probudit zájem a prosadit používání čerstvých surovin na úkor polotovarů, dochucovadel a sladidel. Zájmu se těšily školení, soutěže a workshopy zaměřené na efektivní využívání nových technik ve školních jídelnách či zavedení dietního stravování.
Bc. Miroslava Slovenčíková, oddělení školství, odbor školství a sportu, Magistrát města Ostrava

9. Spolupráce škol a školského odboru v Praze
Příspěvek Vám přiblíží průběh spolupráce se školními jídelnami a vedením škol v průběhu jednoho roku. Jak byl nastaven systém seminářů pro vedoucí školních jídelen i pro vedení škol, jaký byl zájem a kde se objevily překážky? Jak byly koncipované kurzy inovativního vaření pro kuchařky? Seznámíme Vás i s výsledky dotazníkového šetření, které poskytlo vstup pro výběr vhodných opatření.
Ilona Kumžáková Richterová, oddělení regionálního školství, odbor školství a mládeže, Magistrát hlavního města Prahy

 

Nahoru