Menu

Zasílání elektronických obchodních sdělení

Tyto zásady stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme vaše osobní údaje, které jsou nám předávány za účelem zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou. Obchodními sděleními se v tomto případě rozumí pozvánky na odborné semináře, konference a kurzy dlouhodobého manažerského vzdělávání.

Správcem osobních údajů je společnost Seminaria, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Symfonická 1425/3, PSČ 158 00, IČO: 26426218, kanceláře Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C  81347 (dále jako „Seminaria“).  Seminaria se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Seminaria je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, udělujete nám svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Zasílání obchodních sdělení

Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu v případě, že od vás máme příslušný souhlas k jejich užití k danému účelu, a to v průběhu tří let od doby udělení souhlasu. Obchodní sdělení splňují všechny požadavky dané legislativou, zejména též zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění. Je z nich patrné, že jsou obchodními sděleními a kdo je jejich odesílatelem.

Odhlášení z odběru obchodních sdělení

Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit - každé obchodní sdělení obsahuje v zápatí odhlašovací link, přičemž je splněna podmínka, že odhlášení z odběru je jednoduché a neklade subjektu žádné překážky, které by jeho odhlášení ztěžovalo.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Pro účely zasílání obchodních sdělení Seminaria  shromažďuje:

  • Jméno / Příjmení
  • Emailová adresa

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v našich IT systémech. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení osobních údajů. 

Zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů a školení a nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici příslušným zaměstnancům společnosti Seminaria a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o subjekty, které nám poskytují webový a databázový hosting, pracují jako správci databází a IT sítí. Přístupy těchto osob a zpracování vašich osobních údajů třetími stranami, tj. zpracovateli osobních údajů, jsou vždy prováděny na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.

Práva subjektů údajů

Seminaria při shromažďování, zpracovávání a uchovávání vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle svého uvážení využít:

  • právo přístupu ke svým osobním údajům - kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů
  • právo na přenositelnost údajů – tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci

V případě zpracování prováděném na základě vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme dále provádět. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím odhlašovacího linku v zápatí každého obchodního sdělení nebo na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že Seminaria provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracování pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

  • opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají
  • nebo omezili zpracování vašich osobních údajů - zejména tehdy, popíráte-li přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a  odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků
  • nebo provedli výmaz vašich osobních údajů - zejména tehdy, nejsou-li vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci Seminaria, prosím, kontaktujte správce na: info@seminaria.cz nebo písemně na adrese  Seminaria, s.r.o., Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5.

Tyto zásady ochrany osobních údajů v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení jsou platné od 24. dubna 2019.

© Seminaria, s.r.o.

Nahoru