Menu

Konference: Rizikové chování ve škole

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 8. října 2018

Celostátní konference

Rizikové chování ve škole

Dne 14. listopadu 2018 pořádá v Praze společnost Seminaria celostátní konferenci Rizikové chování ve škole. Víte, jak na půdě školy správně postupovat při záškoláctví, šikaně, vandalismu či projevech závislosti?

Rizikové chování žáků velmi významně zatěžuje každou školu, ať už z pohledu řešení takového chování, tak i nutností zařadit do vzdělávání i řadu preventivních programů. S šikanou a kyberšikanou se setkalo již 30 %, se záškoláctvím dokonce 40 % škol, se závislostí na návykových látkách téměř každá škola. Na neblahou situace reaguje MŠMT podporou prevence rizikového chování, školský ombudsman však upozorňuje a obtížnou řešitelnost i kvůli nespolupráci až ignoraci rodičů.

Jak zajistit bezpečnou a efektivní prevenci ve školách přiblíží Lucie Myšková, vedoucí oddělení pro prevenci rizikového chování NÚV. Zástupci škol získají přehled o možnostech efektivní primární prevence rizikového chování a o parametrech certifikace preventivních programů, které mohou poskytnout vodítko při jejich výběru. Zároveň Lucie Myšková představí i nově připravovaný sběrný systém jednotného on-line vykazování preventivních aktivit na školách.

Na samotné projevy závislosti na alkoholu, drogách či počítačových hrách se zaměří Tibor A. Brečka. Upozorní na vznik závislostí, jaké jsou její časté příčiny a zejména jaké jsou varovné signály. Dalším vážným problémem dnešní moderní doby je kybešikana. Jaká jsou její specifika a co by měly děti vědět, než dají „lajk“ se účastníci dovědí od výkonného ředitele Národního centra bezpečnějšího internetu Jiřího Palyzy.

Při řešení projevů rizikového chování žáků vstupuje často do hry OSPOD. Jedním z bodů příspěvku na toto téma jsou kompetence orgánu ve vztahu ke škole a rodině a jejich využití při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte. Závěr přednášky bude patřit zákonným prostředkům, kterými lze přimět rodiče je spolupráci se školou.

Hlavním cílem konference Rizikové chování ve škole je získat přehled o správných a adekvátních postupech včetně případné právní odpovědnosti na straně škol.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

Nahoru