Menu

Konference: Nový zákon o řízení veř. financí_2

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 3. května 2017

Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí

 polečnost Seminaria pořádala ve středu, 26. 4. 2017 celostátní konferenci Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí. Stěžejního obsahového příspěvku se ujali samotní tvůrci zákona, zástupci MF ČR.

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí je nyní po prvním čtení, nicméně jeho tvůrci nepředpokládají již v průběhu legislativního procesu změny zásadnějšího charakteru: „Hodně času a energie jsme věnovali i jednáním s jednotlivými aktéry a připomínkovateli a snažili se podobu návrhu zákona doladit tak, aby prošel, pokud možno schválením ještě před volbami,“ zdůraznila Andrea Vuongová.

Cílem návrhu je zjednodušit řízení a kontrolu veřejných financí a chránit je dle principu 3E tak, aby s nimi bylo nakládáno účelně, hospodárně a s nejlépe dosaženými výsledky. Výraznou změnou projde řídící kontrola, kdy se z dosavadního příkazce operace stane ověřovatel, kterému se mimo jiné změní také náplň práce. Správce rozpočtu pak nahradí schvalovatel.

Teoretickou část završil Jan Lokajíček s příspěvkem k metodice veřejného nakupování a přiblížil účastníkům konference smysl metodiky: co nejlépe naplnit principy 3E, ale také principy vyplívající ze ZVZ, jimiž jsou transparentnost, zákaz diskriminace, rovné zacházení, prevence a přiměřenost.

Odpolední praktickou část zahájil Miloslav Kvapil z auditorské společnosti DYNATECH. Zaměřil se na nové pojmy v návrhu zákona a upozornil návštěvníky, že mezi veřejné prostředky nyní také patří aktiva a pasiva organizací. Novinkou v návrhu zákon o řízení a kontrole a veřejných financí je auditní stopa, která doposud nebyla v zákoně uveřejněna, nyní je však povinná, tzn. že o provádění ekonomické kontroly musí být pořízeny a uchovány dokumenty a záznamy. „Z papírové košilky však nelze rekonstruovat posloupnost operace a operaci ověřit, záznam musí být elektronicky podepsán,“ dodal Kvapil. V závěru svého příspěvku představil účastníkům program CROSEUS, který je vhodný pro kontrolu a přehled stavu financí.

Konferenci završila Danuše Prokůpková, která je dlouholetou členkou Výboru Komory auditorů ČR pro veřejný sektor a předala tak účastníkům důležité informace o výhodách spolupráce interního a externího auditora.

Cílem konference bylo poskytnout účastníkům, jakým způsobem bude třeba změnit interní procesy a postupy v jejich organizaci dle nového zákona.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Brzáková
Marketingový manažer junior

T: 734 825 836
E: lucie.brzakova@seminaria.cz

Nahoru