Menu

Moduly kurzu Zástupce ředitele školy 25.10.2021

1) Celodenní prezenční seminář: pondělí, 25. 10. 2021 | 9:00 – 15:30 
Základy práva
 • Základní pravidla upravující postavení a organizaci školy
 • Pedagogický pracovník
 • Společné otázky vzdělávání
 • Povinná školní docházka
 • Základní vzdělávání
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných
 • Vztah školy a České školní inspekce
 • Rejstřík škol a školských zařízení
 • Pravidla řešení stížností
 • Poskytování informací týkající se činnosti školy na veřejnosti
 • Ochrana osobních údajů, GDPR
   
Distanční samostudium dle zadání: 26. 10. – 11. 11. 2021 
 • Vyjasnění pojmů: Vzdělání – vzdělávání; vzdělávací služby – školské služby; dítě – žák – student; škola – školní zařízení; integrace – inkluze; 
  osobní údaje – citlivé údaje; plán; státní kontrolní orgány

2) Celodenní prezenční seminář: pátek, 12. 11. 2021 | 9:00 – 15:30 
Organizace školy a pedagogického procesu
 • Schválené vzdělávací programy
 • Základní pedagogická dokumentace
 • Plány sestavované ředitelem školy
 • Organizační struktura školy
 • Činnost výchovného poradce
 • Specializované činnosti pedagoga
 • Rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků v současných možnostech
 • Organizace kontrolní a hospitační činnosti ve škole
Financování školy
 • Toky finančních prostředků a nakládání s nimi
 • Školský zákon, zákon o účetnictví, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – potřebná ustanovení pro porozumění tokům peněz ve škole
 • Fond kulturních a sociálních potřeb

Distanční samostudium: 13. 11. – 28. 11. 2021 
 • Příspěvková organizace: veřejné prostředky, výnosy, fondy
 • Obecná odpovědnost – hmotná odpovědnost
 • § 8, – § 12, § 50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • Pracovní cesta: místo výkonu práce, místo pravidelného pracoviště, náhrady

3) Celodenní prezenční seminář: pondělí, 29. 11. 2021 | 9:00 – 15:30 
Pracovní právo
 • Cestovní náhrady
 • Popisy práce pedagogických a nepedagogických zaměstnanců škol
 • Dovolená na zotavenou, práce přesčas, náhradní volno, pracovní volno při překážkách v práci
 • Odpovědnost za škodu v pracovním právu a za škodu vzniklou žákům (vč. zákonného a dalšího pojištění za škodu)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání a školní úraz
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana na školách a školských zařízeních

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru