Menu

Moduly kurzu Zákon o obcích v praxi 2023

1) Online seminář: pátek, 10. 2. 2023 
Úvod do problematiky zákona o obcích, postavení obce, území a občané obce
 • Základní charakteristika a postavení obce, ústavní a zákonný rámec a právní úprava
 • Území obce a vznik a zánik obce
 • Občané obce a jejich práva
 • Právní předpisy obce
 • Samostatná a přenesená působnost a kategorie obcí
 • Související právní předpisy a jejich vazba na zákon o obcích
  • zákon o úřednících ÚSC
  • zákon o místním referendu
  • zákon o volbách do zastupitelstev obcí
  • zákon o střetu zájmů
  • zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • zákon o svobodném přístupu k informacím
  • občanský zákoník
  • zákon o obchodních korporacích
    
Distanční samostudium: 11. 2. – 23. 2. 2023 
 • Prostudujte zákon o obcích a související právní předpisy
 • Doporučená literatura:
  • Potěšil, L., Furek, A., Hejč, D., Chmelík, V., Rigel, F., Škop, J. Zákon o obcích. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2019
  • Kopecký, M., Průcha, P., Havlan, P., Janeček, J. Zákon o obcích. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015
  • Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2010
  • Kočí, R. Obecní samospráva. Praha: Leges, 2012

2) Online seminář: pátek, 24. 2. 2023 
Hospodaření a nakládání s obecním majetkem
 • Hospodaření obce
  • pravidla hospodaření obce
  • rozpočet obce
  • vymáhání pohledávek
 • Nakládání s majetkem obce
  • dispozice s majetkem obce (vymezení movitých a nemovitých věcí, předsmluvní odpovědnost, záměry, majetkoprávní jednání, cena obvyklá, rozhodovací pravomoc orgánů obce)
  • civilní a trestní odpovědnost
 • Dozor a kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti obce
  • dozor nad vydáváním obecně závazných vyhlášek a usnesení orgánů obce v samostatné působnosti
  • dozor nad vydáváním nařízení obcí a usnesení orgánů obce v přenesené působnosti
  • kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti

Distanční samostudium: 25. 2. – 9. 3. 2023 
 • Pokračujte ve studiu doporučené literatury (bude upřesněno v rámci semináře)
 • Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly. Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků. 7. 2 Povinnosti obce při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích, podle právního stavu od 1. července 2016.

3) Online seminář: pátek, 10. 3. 2023 
Orgány obce, jejich postavení a pravomoci
 • Soustava orgánů obce
 • Zastupitelstvo obce
  • složení zastupitelstva, jeho působnost a pravomoc
  • zasedání zastupitelstva obce
  • odměňování členů zastupitelstva
  • orgány zastupitelstva obce
 • Rada obce – složení, působnost a pravomoc, schůze rady, volební mezidobí, orgány rady obce
 • Starosta obce
 • Obecní úřad, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci
 • Zvláštní orgány obce
 • Obecní policie
 • Organizační složky a příspěvkové organizace
 • Právnické osoby zřizované a zakládané obcí

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru