Menu

Moduly kurzu Základy ekonomiky 22.10.2021

1) Celodenní prezenční seminář: pátek, 22. 10. 2021 | 9:00 – 15:30 
Specifika a nástroje finančního řízení ve veřejných organizacích
 • K čemu je dobré ekonomické řízení a proč se vyplatí se v něm orientovat
 • Jaký je základní proces ekonomického řízení veřejné organizace
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek
 • Co nám mohou prozradit účetní výkazy o majetku, závazcích, nákladech a výnosech organizace a jak se v nich vyznat
 • Z čeho a jak je tvořen hospodářský výsledek organizace a jaká je role tzv. fondů
 • Základy fondového hospodaření

 Distanční samostudium: 23. 10. – 11. 11. 2021 
 • Popis struktury a nástrojů ekonomického řízení organizace, její sekce, odboru nebo oddělení dle volby účastníka kurzu tak, jak je účastník vnímá: jejich přednosti i neduhy v tom, jak jsou v organizaci využívány

2) Celodenní prezenční seminář: pátek, 12. 11. 2021 | 9:00 – 15:30 
Legislativní rámec finančního řízení
 • Jaká je základní legislativa, která ovlivňuje ekonomické řízení i související agendy
 • Co znamená efektivně využívat svěřené prostředky, aneb kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti včetně vazby na příslušné legislativní požadavky
 • Zákon o finanční kontrole, rozpočtová pravidla a zákon o zadávání veřejných zakázek
 • Role interního a externího auditu a řízení finančních a nefinančních rizik
Úvod do světa kalkulací nákladů a cen
 • Jaké typy nákladů existují
 • Jak lze tyto náklady řídit
 • Strategie stanovování cen u poskytovaných služeb
  • jaké jsou náklady na jednotlivé klienty, činnosti nebo služby a jak lze tyto náklady zjistit
  • jakým způsobem a v jaké výši lze poskytované služby zpoplatňovat

Distanční samostudium: 13. 11. – 2. 12. 2021 
 • Příprava kalkulace nebo rozpočtu, resp. finančního plánu pro organizaci, její sekci, odbor nebo oddělení, případně pro program nebo projekt organizace dle volby účastníka kurzu

3) Celodenní prezenční seminář: pátek, 3. 12. 2021 | 9:00 – 15:30 
Plány a rozpočty
 • Jaké jsou funkce finančních i nefinančních plánů a rozpočtů
 • Jak se rozpočty sestavují
  • základní rozpočtovací tipy a triky
  • řízení vztahu se zřizovatelem jako základ stabilního hospodaření organizace
 • Jak se rozpočty vyhodnocují
  • analýza odchylek
  • jak vytvořit srozumitelný report, jak v něm číst a jak jej vyhodnocovat

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru