Menu

Moduly kurzu Referent VZ 2021

1) Online seminář: pátek, 14. 5. 2021 
Hlavní zásady při zadávání veřejných zakázek a tvorba zadávací dokumentace
 • Zásady zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.
 • Orientace v druzích a režimech veřejných zakázek
 • Volba správného typu zadávacího řízení a podmínky jeho použití
 • Správný postup před zahájením zadávacího řízení
 • Způsob stanovení co, kdy, jak a za kolik chceme zadávat
 • Tvorba zadávací dokumentace
  • závazný obsah
  • problematická místa
  • kvalifikace dodavatelů
  • příklady z praxe
 • Nejčastější chyby zadavatelů při přípravě zadávací dokumentace
   
Distanční samostudium: 15. 5. – 3. 6. 2021 
 • Samostudium z publikace: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“); obecná stanovení (§§ 1 – 32), základní ustanovení o zadávacích řízeních (§§ 33 – 51), kvalifikace (§ 74, § 77, § 78, § 79), společná ustanovení (§§ 211 – 224) přechodná a závěrečná ustanovení (§§ 273 – 279); Důvodová zpráva (její části odpovídající vyjmenovaným ustanovením ZZVZ)
 • Zpracování případové studie: Zadavatel potřebuje poptat hardwarové vybavení pro střední školu. Připravte kvalifikační kritéria, způsob hodnocení a určete, v jakém řízení bude zakázka zadávána.

2) Online seminář: pátek, 4. 6. 2021 
Smlouva na veřejnou zakázku a průběh zadávacího řízení
 • Příprava smlouvy
  • koncept a formát smlouvy
  • zvláštnosti smlouvy uzavírané s veřejným sektorem
  • základní ustanovení
  • povinná smluvní ustanovení
  • doporučovaná smluvní ustanovení
 • Nejčastější chyby zadavatelů při přípravě smlouvy
 • Průběh zadávacího řízení krok za krokem
  • zahájení
  • předběžné oznámení
  • přijetí nabídek
  • „otevírání obálek“ v elektronickém režimu
  • hodnocení nabídek
 • Problematika elektronické komunikace v zadávacích řízeních
  • doručování
  • lhůty

Distanční samostudium: 5. 6. – 24. 6. 2021 
 • Samostudium z publikace: ZZVZ; opatření k nápravě (§ 49), námitky
  (§§ 241 – 247), dozor nad dodržováním zákona (§§ 248 – 272), uveřejňovací povinnost (§ 219), změna závazku ze smlouvy, ukončení závazku ze smlouvy
  (§ 222, § 223), vyhrazená změna závazku (§ 100); Důvodová zpráva (její části odpovídající vyjmenovaným ustanovením ZZVZ)
 • Zpracování případové studie: příprava reakce na námitky účastníka proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

3) Online seminář: pátek, 25. 6. 2021 
Realizace veřejné zakázky – vše, co se děje po uzavření smlouvy
 • Stavební zakázky
  • předání staveniště
  • kontroly průběhu plnění zakázky
  • převzetí zakázky
  • uplatňování reklamací
 • Specifika ostatních zakázek
  • plnění zakázek s jednorázovým plněním
  • plnění zakázek s opakovaným plněním
 • Pravidla pro změny smluv v průběhu plnění zakázky
 • Nejčastější pochybení zadavatelů při změnách smluv
 • Námitkové řízení – řešení stížností neúspěšných uchazečů
 • Řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru