Menu

Moduly kurzu Vedoucí školní družiny 2021

1) Online seminář: pátek, 24. 9. 2021 | 14:00 – 17:00 
Ekonomické minimum
 • Legislativní rámec pro oblast financování
 • Zdroje a náklady ve školství
 • PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole
  • základní pravidla pro výpočet PHmax
  • praktické příklady pro ŠD
  • možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax
 • Financování pedagogické práce v ŠD – jednotlivé složky platu a stanovení jejich výše
  • nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)
  • nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)

Distanční samostudium: 25. 9. – 7. 10. 2021 
 • Výpočet PHmax vaší ŠD a porovnání s PHškoly

2) Celodenní prezenční seminář: pátek, 8. 10. 2021 | 9:00 – 15:30 
Právní minimum
 • Vysvětlení základních právních pojmů v oblasti školského a rodinného práva
 • Přehled základní legislativy týkající se školních družin
 • Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a pracovníků školních družin
 • Praktické příklady řešení různorodých situací z pohledu práva v rámci provozu ŠD (organizace ŠD, umisťování dětí do ŠD, vyzvedávání dětí ze ŠD apod.)

Distanční samostudium:
9. 10. – 17. 10. 2021 
 • Prostudování vyhlášky o zájmovém vzdělávání
 • Praktický příklad řešení kolizní situace s žáky, zákonnými zástupci

3) Celodenní prezenční seminář: pondělí, 18. 10. 2021 | 9:00 – 15:30 
Organizace školní družiny a problémové aspekty
 • Školní družina v systému školy
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Kompetence vychovatele
 • Práva a povinnosti všech aktérů edukace
 • Komunikace se zákonnými zástupci
 • Žák s SPU ve školní družině
 • Rizikové chování ve školní družině a možnosti jeho řešení
 • Krizová komunikace

Závěr:
Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru