Menu

Moduly kurzu Účetní v příspěvkové organizaci

1) Celodenní seminář: pondělí, 27. 5. 2019 (9.00 – 15.30)
Výklad právních předpisů platných pro účtování příspěvkových organizací
 • Aplikace zákona o účetnictví a metod uvedených v prováděcí výhlášce a v Českých účetních standardech
  • České účetní standardy č. 701 až 710
  • účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po novelách účetních předpisů, zejména ČÚS 703, 704 a 709
  • aplikace ČÚS č. 708 o odpisování dlouhodobého majetku včetně úlohy zřizovatele
 • Metodika účetnictví a její předpisy pro účetní záznamy a zápisy
 • Úloha inventarizace a speciální ustanovení inventarizační vyhlášky platných pro p.o.
 • Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku, jeho oceňování, přeceňování a evidence, opravné položky
 • Specifika pro účtování a evidenci majetku ve vlastnictví zřizovatele, používaného v p.o.
 • Systém tvorby a čerpání peněžních fondů v p.o.
 • Účtování o transferech
 • Hlavní a hospodářská činnost, oddělené účtování, daňové dopady
 • Schvalování účetní závěrky a jak postupovat v případě významných chyb závěrek

2) Distanční samostudium: 28. 5. – 16. 6. 2019
 • Dle zadání lektora s využitím publikace „ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018”

3) Celodenní seminář: pondělí, 17. 6. 2019 (9.00 – 15.30)
Výklad ostatních právních předpisů a jejich aplikace, správnost údajů v účetní závěrce, příklady
 • Informace o dalších právních předpisech, jejichž znalost je nutná pro správné zachycení operací v účetních knihách, pro inventarizaci majetku a závazků, pro sestavení účetní závěrky a pro odesílání správných informací do centrálního úložiště dat na MF ČR
 • Malá rozpočtová pravidla versus velká rozpočtová pravidla a co z nich pro jednotlivé organizace a jejich vzájemné vztahy vyplývá
 • Zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
 • Schvalování rozpočtů dle metodiky MF ČR včetně nových povinností zřizovatele a p.o.
 • Daňové zákony a povinnosti z nich vyplývající pro p.o.

4) Distanční samostudium: 18. 6. – 11. 7. 2019
 • Dle zadání lektora zaúčtovat konkrétní případovou studii, řešení bude společně probráno na posledním seminárním dnu.

 
5) Celodenní seminář: pátek, 12. 7. 2019 (9.00 – 15.30)
Konkrétní příklady účtování rozvažných a výsledkových operací, souhrnné příklady
 • Konkrétní příklady účtování stálých a oběžných aktiv
 • Účtování vlastních zdrojů včetně fondů a závazků
 • Příklady účtování nákladů a výnosů včetně specifických výnosů z transferů
 • Vnitroorganizačního účetnictví – účtová třída 7 a 8
 • Podrozvahové účty
 • Souhrnné příklady účtování hmotného a nehmotného majetku
 • Účtování o peněžních fondech – fond odměn, FKSP, fond investic, a další
 • Souhrnné příklady účtování o transferech
 • Souhrnné příklady účtování o zásobách
 • Souhrnné příklady účtování o inventarizačních rozdílech
 • Souhrnné příklady účtování uzávěrkových operací
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru