Menu

Moduly kurzu Účetní terminologie v angličtině 2021

1) Online seminář: středa, 28. 4. 2021|10:00 – 12:00 & 13:00 –15.00 
 • Základní terminologie výkazů v anglickém jazykovém prostředí včetně rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou
 • Náklady a výnosy účetní jednotky
 • Základní finanční dokumenty
  • výkaz zisku a ztráty
  • rozvaha
  • výkaz o finančních tocích
  • termíny, cvičení, příklady
 • Účetní uzávěrka a závěrky

2) Online seminář: čtvrtek, 29. 4. 2021|10:00 – 12:00 & 13:00 –15.00 
 • Vlastní a cizí zdroje v účetnictví
  • klasifikace účtové třídy 4
  • zisk a jeho účtování, nakládání se ziskem
  • valná hromada a výstupy z ní
  • výplata dividend a podílů
 • Pohledávky a závazky
  • zúčtování s institucemi ZP, SP, FÚ
  • pohledávky a závazky z obchodního styku
  • pohledávky a závazky vůči finančním věřitelům
  • opravné položky k pohledávkám
 • Závislá činnost a zúčtování mezd
  • zaměstnanecké benefity a jejich promítnutí v účetnictví
  • zákoník práce a z něj vyplývající minimum pro mzdově právní problematiku

3) Online seminář: pátek, 30. 4. 2021|10:00 – 12:00 & 13:00 –15.00 
 • Krátkodobý finanční majetek
  • účtování na účtech druhé účtové třídy – tj. hotovost, peníze, běžné účty, kontokorentní úvěry, krátkodobé cenné papíry
 • Dlouhodobý majetek a jeho zachycení v účetnictví
  • oceňování, odpisování
  • opravy, technické zhodnocení, údržba
  • opravné položky
  • nestandardní situace s dlouhodobým majetkem – prodej, zničení, manka a škody
 • Zásoby
  • oceňování s ohledem na způsob pořízení
  • vyskladňovací techniky v účetnictví
  • inventarizace zásob
  • opravné položky, manka a škody
 • Účty časového rozlišení
  • dohadné položky v účetních knihách
 • Holdingové struktury
  • vykazovací povinnosti v holdingových strukturách
  • převodní ceny a jejich náležitosti

4) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru