Menu

Moduly kurzu Tvorba harmonogramu stavby 2021

1) Celodenní seminář: pátek, 29. 1. 2021 (9.00 – 15.30)
Význam a techniky časového plánování staveb
 • Tvorba harmonogramu staveb
  • investiční fáze
  • realizační fáze
 • Výpočet dob trvání činností a procesů
 • Kapacitní omezení při tvorbě harmonogramu
 • Data vkládaná do harmonogramu staveb / stavebních objektů
 • Procesy výstavbové, procesy objektové a procesy technologické
 • Pracovní fronta, pracoviště, dopravní a skladovací plochy jako omezující faktor časového plánování
 • Návaznosti technologických procesů
 • Optimalizace návazností a role řídícího procesu při plánování kapacit

2) Distanční samostudium: 30. 1. - 18. 2. 2021
3) Celodenní seminář: pátek, 19. 2. 2021 (9.00 – 15.30)
Typy časových plánů a jejich současná podoba a využití
 • Typy časových plánů
  • možnosti zobrazování časového průběhu činností
 • Ganttovy diagramy a jejich využití pro praxi
 • Časoprostorové zobrazování průběhu výstavby
 • Metody síťové analýzy a její přednosti při sestavování harmonogramu
 • Analýza časových rezerv
 • Ostatní zobrazovací metody a rozhodovací sítě

4) Distanční samostudium: 20. 2. - 11. 3. 2021
 • Porovnání rozdílů mezi časovými plány určenými pro novou výstavbu a pro rekonstrukci budov (včetně historických)

5) Celodenní seminář: pátek, 12. 3. 2021 (9.00 – 15.30)
Sumarizace kapacit a aktualizace harmonogramu stavby
 • Sumarizace kapacit pro dodavatele – způsob provedení a její význam
 • Aktualizace harmonogramu staveb při změnách
 • Microsoft Professional a jeho nástroje pro podporu projektového řízení
 • Grafické výstupy IT nástrojů pro sestavování harmonogramu staveb
 • Ekonomická rozvaha nad dobou výstavby a návratností investic
 • Vyjednávací techniky při obhajobě harmonogramu výstavby

6) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru