Menu

Moduly kurzu Třídní učitel 2022

1) Online seminář: pátek, 4. 2. 2022 
Kompetence a dovednosti třídního učitele
 • Vymezení pojmu třídní učitel
 • Osobnost třídního učitele
 • Kompetence třídního učitele a jejich obsah
 • Třídní učitel ve struktuře organizace
 • Pracovní náplň třídního učitele a jeho platové zařazení
 • Třídní učitel jako navrhovatel a koordinátor opatření ve vzdělávání žáka
   
Distanční samostudium dle zadání: 
 • Vztah třídní učitel a výchovný poradce a pedagog specializovaných činností
 • Třídní učitel a školská poradenská zařízení
 • Individuální vzdělávací plán

2) Online seminář: pátek, 25. 2. 2022 
Povinnosti, dokumentace a organizační záležitosti třídního učitele
 • Pedagogická dokumentace podle § 22 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Další dokumentace a administrativa dle Vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Metodický plán spolupráce
 • Ochrana osobních údajů v agendách třídního učitele

Distanční samostudium dle zadání: 
 • Diagnostika třídy při výchovných a vzdělávacích potížích
 • Metodický plán

3) Online seminář: pondělí, 14. 3. 2022 
Třídní klima a prevence rizikových jevů
 • Klima školy a klima školní třídy – jeho charakteristika a typy
 • Žák jako spolutvůrce třídního klimatu
 • Učitel jako spolutvůrce třídního klimatu
 • Další činitelé ovlivňující třídní klima
 • Školní třída a její patologie
 • Práce třídního učitele při tvorbě pozitivního klimatu třídy a jeho spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky školy

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru