Menu

Moduly kurzu Transferové ceny - aktuální dopady

1) Online seminář: úterý, 5. 5. 2020 (13.00 - 15.00 hod)
Nejnovější výklad OECD ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění v době COVID-19
 • stálé provozovny
 • mezinárodní zaměstnávání
 • skutečné místo podnikání
Jaké jsou legislativní nároky kladené na konstrukci převodních cen
 • směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD)
 • povinnosti vyplývající z EU Code of Conduct
 • požadavky dané Zákonem o dani z příjmů v aktuálním znění a závaznými pokyny MFČR
 • pokyn GFŘ D-34
 • arbitrážní konvence
 • definice kapitálově a jinak spojených osob
Implementace směrnice DAC-6
 • povinnost oznamovat přeshraniční uspořádání transakcí
 • další povinnosti správce daně
ATAD (Anti-avoidance Tax Directive) – implementace nové směrnice EU do české legislativy
 • omezení daňové uznatelnosti úroků
 • zdanění majetku při přemístění (exit tax)
 • zdanění příjmů ovládaných společností (CFC rules)
 • omezení hybridních struktur
2) Online seminář: středa, 6. 5. 2020 (13.00 - 15.00 hod)
Specifika transferových cen v době COVID-19
 • marže a přirážky v době recese
 • skupinové úrokové sazby v době volatilních finančních trhů
 • nevyužití volných kapacit a dopad do kalkulace ceny
Správná metodika pro využití transfer pricingových metod při kalkulaci cen
 • praktická aplikace transfer pricingových metod při kalkulaci vnitroskupinových cen a jejich návaznost na manažerské účetnictví
 • jaký je vztah rizika a cenové kalkulace
 • nový přístup k uplatňování metod dle OECD
 • případová studie
Příprava na daňovou kontrolu převodní cen a dokumentace k převodním cenám 
 • co přináší Příloha k daňovému přiznání ohledně transakcí mezi spojenými osobami
 • typický průběh daňové kontroly: na co se připravit
 • dokumentace pro nadnárodní skupiny působící v rámci EU
 • povinné náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně
 • specifika dokumentace při poskytování služeb (substance, benefit a arm’s length test)
 • případová studie 
Vybraná judikatura a nálezy z daňových kontrol pro vaši praxi
 • závazná judikatura krajských soudů a NSS v oblasti převodních cen
 • vybrané nálezy českého správce daně v oblasti převodních cen
Nahoru