Menu

Moduly kurzu Technik odpadového hosp. 2021

1) Online seminář: středa, 3. 3. 2021 | 10:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 |
Novinky obsažené v novém zákonu o odpadech zejména z pohledu původce
 • Právní rámec nakládání s odpady – směrnice, nařízení EU
 • Informace o odpadech a předpisech ISOH, ISPOP, ODOK
 • Struktura, předmět, působnost zákona
 • Základní pojmy a jejich změny
  • stav movité věci: odpad, vedlejší produkt, ukončení odpadového režimu
  • definice původce – povinnosti původce
  • definice nakládání s odpadem – časové omezení soustřeďování, shromažďování, skladování
 • Zásady nakládání s odpadem
  • zařazování odpadu dle druhu a kategorie
  • vzorkování odpadu
  • označování odpadů – ILNO
  • technické podmínky soustřeďování odpadu – místa a prostředky
  • podmínky předávání odpadu do zařízení, obchodníkovi, zprostředkovateli
  • omezení při nakládání s kovovým odpadem
  • zákaz skládkování
  • údaje o odpadu a základní popis odpadu, kritické ukazatele
  • vedení průběžné evidence odpadů a ohlašování souhrnných údajů
 • Vnitrostátní a přeshraniční přeprava odpadu
 • Povolení k provozování zařízení a k obchodování – povinnosti provozovatele
 • Ohlašování řízení dle Přílohy 4 – obchodníka, zprostředkovatele, dopravce
 • Role občana v obecním systému nakládání s komunálním odpadem
 • Poplatek za ukládání odpadů, třídící sleva
 • Nápravná opatření a sankce
 • Přechodná ustanovení

2) Online seminář: čtvrtek, 4. 3. 2021 (10:00 – 12:00 + 13:00 – 15:00)
Prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech
 • Vyhláška o katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
  • Katalog – nová katalogová čísla a jejich používání
  • nebezpečné vlastnosti odpadů – doplňující limity a kritéria pro klasifikaci odpadu jako nebezpečný pro infekčnost, ekotoxicitu a následnou nebezpečnost
  • zařazování odpadu do kategorie nebezpečný – výjimky; příklady
  • hodnocení nebezpečných vlastností pověřenou osobou
  • pověřené osoby k hodnocení nebezpečných vlastností – školení
  • zadání hodnocení – osvědčení, sdělení, dokumentační zpráva
 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady (výběr oblastí)
  • podmínky pro zasypávání z hlediska původce
  • podmínky pro skládkování z hlediska původce
  • podmínky při odstraňování nebo provádění stavby
  • biologicky rozložitelné odpady; komunitní kompostování
  • kaly z ČOV
  • polychlorované bifenyly
 • „Asfaltová“ vyhláška
  • znovuzískaná asfaltová směs jako vedlejší produkt
  • kritéria, kdy znovuzískaná asfaltová směs nebo asfaltová směs přestává být odpadem
  • požadavky na vzorkování a zkoušení
  • náležitosti průvodní dokumentace

3) Online seminář: pátek, 5. 3. 2021 (10:00 – 12:00 + 13:00 – 15:00)
Další nové nebo novelizované zákony související s nakládáním s odpady
 • Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností z hlediska držitele vybraného výrobku na konci životnosti
  • vzájemný vztah zákona o odpadech a o vybraných výrobcích
  • základní definice
  • pravidla zpětného odběru vybraných výrobků (elektrozařízení, baterie, pneumatiky, autovraky)
  • povinnosti výrobců vybraných výrobků – stručné seznámení, specifika
 • Prováděcí vyhlášky k zákonu o vybraných výrobcích
  • Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly na konci životnosti
   • stručná informace z hlediska původce
   • novinka při dovozu použitého vozidla do ČR – doklad o opravitelnosti vozidla a doklad o funkčnosti části vozidla
  • Vyhláška o způsobech provedení zpětného odběru výrobků s ukončenou životností – stručná informace
 • Změna zákona o obalech
  • změna cílů – pojem ekomodulace
  • individuální plnění povinností – vedení evidence
  • kolektivní plnění povinností
  • novela prováděcí vyhlášky o vedení obalové evidence
 • Změna zákonů vyvolaná „odpadovým balíčkem“
  • Zákon o chemických látkách – změna oznamovací povinnosti
  • další zákony, které byly změněny

Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru