Menu

Moduly kurzu Stavební investice v obci 2022

1) Online seminář: středa, 2. 11. 2022 
Územní plánování, příprava projektu a zajištění financování
 • Přípustnost investice z hlediska územně plánovací dokumentace
 • Úpravy územně plánovací dokumentace
  • územní plán jako nejdůležitější dokument obce
  • časté nedostatky, opomenutí důležitých aspektů
 • Regulační plány a územní studie a kde se hodí je využít
 • Výběr projektanta a náležitosti smlouvy na projektovou dokumentaci
  • licence
  • odpovědnost za vady projektu
  • na co si dát pozor
 • Zajištění financování na straně obecního rozpočtu
 • Financování z dotací a doporučení z praxe
  • kdy má dotace smysl
  • na co si dát pozor a rizika spolupráce s dotační agenturou

2) Online seminář: čtvrtek, 3. 11. 2022 
Procesy před stavebním úřadem
 • Územně plánovací dokumentace pohledem obce – jak lze tento nástroj využít v navazujících procesech a jak při vyjednávání s dalšími osobami
 • Přehled povolovacích procesů
  • druhy řízení, ohlášení, souhlas, veřejnoprávní smlouva
 • Dopady nového veřejného stavebního práva – které věci má rozhodně smysl řešit i před nabytím účinnosti
 • Plánovací smlouvy dle stávajícího a nového stavebního zákona
 • Pravidla pro spolupráci s investory
 • Obec jako stavebník (žadatel)
 • Obec jako jeden z účastníků řízení (uplatňování námitek a oprávněných požadavků)
 • Jak se bránit proti rozhodnutí stavebního úřadu
 • Vliv veřejnosti na nechtěné záměry – místní referendum a jiné instituty a jak na takový aspekt adekvátně reagovat
 • Kolaudace, zkušební provoz a související instituty

3) Online seminář: pátek, 4. 11. 2022 
Vybrané problémy smluv o dílo, dotací a veřejných zakázek
 • Příprava smlouvy o dílo (interně, advokátem či agenturou)
 • Náležitosti smlouvy o dílo a negativní příklady z praxe, aneb čeho se vyvarovat
 • Co dělat, když je smlouva o dílo bezvadná, ale strany dle ní nejednají
 • Problematika víceprací a méněprací (vícepráce, požadavky objednatele, dodání jiné věci, chyby projektu)
 • Smluvní pokuty
  • nejčastější nedostatky
  • praktické problémy při uplatnění
  • vymáhání a jiné zajišťovací instituty
 • Práva z vadného plnění – záruka, vady díla
 • Uplatnění nároků ze smlouvy u soudu, aneb když každá strana vidí smlouvu odlišně
 • Vybrané problémy financování investice z dotací
Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru