Menu

Moduly kurzu Stavbyvedoucí

1) Celodenní seminář: pondělí, 10. 2. 2020 (9.00 – 15.30)
Právní minimum pro stavbyvedoucí

A. Stavbyvedoucí a jeho role v procesu přípravy a realizace stavby

 • povinnosti stavbyvedoucího vyplývající ze stavebního zákona a navazujících předpisů a jejich vliv na činnosti stavbyvedoucího
 • účastníci výstavby a jejich postavení v procesu přípravy a realizace stavby
 • odpovědnost stavbyvedoucího: trestněprávní, správně právní, pracovněprávní, disciplinární
 • příklady soudní praxe

B. Důležité podklady pro přípravu a realizaci stavby

 • druhy projektových dokumentů dle vyhlášky 499/2006 Sb.
 • skladba PD
 • rozhodnutí a jiná opatření vydávaná stavebním úřadem a jejich vliv na činnost stavbyvedoucího (územní rozhodnutí, společné povolení, stavební povolení, kolaudace stavby)

C. Smluvní vztahy ve výstavbě aneb jak pracovat se smlouvou o dílo

 • předmět díla a jeho změny
 • vícepráce, skryté překážky při provádění díla, vady PD
 • kontrola provádění díla, komunikace s TD, přerušení díla
 • předání a převzetí díla, odpovědnost za vady díla, záruka za jakost
 • problematika veřejných zakázek a jejich vliv na realizaci díla
2) Distanční samostudium: 11. 2. - 27. 2. 2020
 • Samostudium dle zadání lektora
 • Připomínkování smlouvy/ dokumentace/příkladu z praxe a vystižení hlavních problematických bodů a jejich řešení

3) Celodenní seminář: pátek, 28. 2. 2020 (9.00 – 15.30)
Aktuální trendy ve vedení staveb

A. Stavba

 • typy řízení výstavby
 • problematika staveb (pozemní stavby, liniové stavby)

B. Stavbyvedoucí

 • seznámení s povoláním
 • požadavky na stavbyvedoucího
 • profesionální organizace ve stavebnictví

C. Stavbyvedoucí a stavba

 • vedení stavby
 • stavební a projektová dokumentace
 • vztahy s investorem a stavebním dozorem investora
 • předávání díla
 • proces reklamace

D. Typické příklady problémů a řešení problémů na stavbě

E. Stavebnictví 4.0 - co nám přinese digitalizace

4) Distanční samostudium: 29. 2. - 23. 6. 2020
 • Samostudium dle zadání lektora
 • Zpracování případové studie z praxe pozemní stavby

5) Celodenní seminář: středa, 24. 6. 2020 (9.00 – 15.30)
Bezpečnost práce na stavbě

A. BOZP na staveništi

 • plán BOZP na staveništi - příprava, obsah, praxe
 • zajištění výkopových prací, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, práce ve stísněných prostorech
 • používání osobních ochranných pracovních prostředků na staveništi
 • požadavky BOZP na zhotovitele a subdodavatele

B. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi na staveništi

 • bezpečnost práce při nakládání s CHLaS, povinná dokumentace
 • zajištění CHLaS proti únikům na staveništi
 • havarijní plán při nakládání s NCHLaS – splnění požadavku zákona o vodách

C. Technická zařízení budovy

 • instalace a uvádění do provozu technických zařízení – vyhrazená a ostatní
 • průvodní dokumentace technických zařízení
 • předání technických zařízení k užívání, zabezpečení servisních smluv  v záruční lhůtě
 • uvedení do provozu  a k užívání požárně bezpečnostní zařízení

 

6) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru