Menu

Moduly kurzu Stavbyvedoucí 2022

1) Online seminář: pondělí, 31. 1. 2022 | 9:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 
Právní minimum pro stavbyvedoucí
 • Stavbyvedoucí a jeho role v procesu přípravy a realizace stavby
  • povinnosti stavbyvedoucího vyplývající ze stavebního zákona a navazujících předpisů a jejich vliv na činnosti stavbyvedoucího
  • účastníci výstavby a jejich postavení v procesu přípravy a realizace stavby
  • odpovědnost stavbyvedoucího: trestněprávní, správně právní, pracovněprávní, disciplinární
  • příklady soudní praxe
 • Důležité podklady pro přípravu a realizaci stavby
  • druhy projektových dokumentů dle vyhlášky 499/2006 Sb.
  • skladba PD
  • rozhodnutí a jiná opatření vydávaná stavebním úřadem a jejich vliv na činnost stavbyvedoucího (územní rozhodnutí, společné povolení, stavební povolení, kolaudace stavby)
 • Smluvní vztahy ve výstavbě aneb jak pracovat se smlouvou o dílo
  • předmět díla a jeho změny
  • vícepráce, skryté překážky při provádění díla, vady PD
  • kontrola provádění díla, komunikace s TD, přerušení díla
  • předání a převzetí díla, odpovědnost za vady díla, záruka za jakost
  • problematika veřejných zakázek a jejich vliv na realizaci díla
    
Distanční samostudium: 1. 2. – 17. 2. 2022 
 • Samostudium dle zadání lektora
 • Připomínkování smlouvy/ dokumentace/příkladu z praxe a vystižení hlavních problematických bodů a jejich řešení

2) Celodenní prezenční seminář: pátek, 18. 2. 2022 | 9:00 – 15:30 
Aktuální trendy ve vedení staveb
 • Stavba
  • typy řízení výstavby
  • problematika staveb (pozemní stavby, liniové stavby)
 • Stavbyvedoucí
  • seznámení s povoláním
  • požadavky na stavbyvedoucího
  • profesionální organizace ve stavebnictví
 • Stavbyvedoucí a stavba
  • vedení stavby
  • stavební a projektová dokumentace
  • vztahy s investorem a stavebním dozorem investora
  • předávání díla
  • proces reklamace
 • Typické příklady problémů a řešení problémů na stavbě
 • Stavebnictví 4.0 – co nám přinese digitalizace

Distanční samostudium: 12. 2. – 24. 2. 2022 
 • Samostudium dle zadání lektora
 • Zpracování případové studie z praxe pozemní stavby

3) Celodenní prezenční seminář: pátek, 25. 2. 2022 | 9:00 – 15:30 
Bezpečnost práce na stavbě
 • BOZP na staveništi
  • přehled platných předpisů a klíčové povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
  • bezpečnost práce ve výškách a ve výkopech
  • pracovní vybavení a osobní ochranné pracovní prostředky
  • zajištění prostoru staveniště
 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  • bezpečnost práce při nakládání s CHLaS, povinná dokumentace
  • značení CHLS a značení zařízení, zásobníků apod.
  • co je nutné znát při nakládání s chemickými látkami
 • Vyhrazená technická zařízení
  • provoz a revize elektrických, plynových, zdvihových a tlakových zařízení
  • odborná způsobilost osob, které s VTZ pracují
 • Kontroly technického stavu ostatních technických zařízení a kovových konstrukcí
  • způsob provedení kontroly technického stavu zařízení
  • sledování termínů
  • odpovědnost revizního technika
  • odpovědnost provozovatele zařízení po revizi nebo kontrole
 • Kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru