Menu

Moduly kurzu Specialista účtov. DPH 2021

1) Online seminář: pátek, 15. 1. 2021 (10:00 – 12:00 + 13:00 – 15:00)
DPH u tuzemských obchodních transakcí
 • Princip DPH
 • Vymezení základních pojmů – úplata, nájem, obchodní majetek
 • Osoby povinné k dani
 • Předmět daně
 • Vznik povinnosti přiznat daň
 • Pravidla pro nakládání s poukazy
 • Základ daně, výpočet daně, zaokrouhlování
 • Daňové doklady
 • Oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek
 • Osvobození od daně bez nároku na odpočet
 • Sazby daně – časté chyby a možností jejich řešení
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatnění nároku, korekční mechanismy
 • Dodání a nájem nemovitých věcí
 • Režim přenesení daňové povinnosti
 • Výjimky
 • Zajímavé judikáty, které řeší dosud sporná místa
Distanční samostudium: 16. 1. – 11. 2. 2021
 • Dle zadání lektora s využitím výkladů a informací GFŘ, zápisů z jednání KV KDP a vybraných judikátů SDEU pro oblast tuzemských obchodních transakcí.

2) Online seminář: pátek, 12. 2. 2021 (10:00 – 12:00 + 13:00 – 15:00)
Uplatňování DPH u přeshraničních obchodních transakcí
 • Vymezení základních pojmů (osoba neusazená v tuzemsku, provozovna)
 • Dodání zboží do jiného členského státu – prokazování splnění podmínek pro osvobození, standardní a specifické dvoustranné případy   
 • Pořízení zboží z jiného členského státu – principy, třístranný obchod
 • Konsignační sklady
 • Přemístění obchodního majetku
 • Místo plnění při poskytnutí služby
 • Dovoz a vývoz zboží
 • Služby vázané na dovoz a vývoz zboží
 • Vznik povinnosti přiznat daň a uskutečnění plnění
 • Přepočet cizí měny
 • Vracení daně

Distanční samostudium: 13. 2. – 4. 3. 2021
 • Dle zadání lektora s využitím výkladů a informací GFŘ, zápisů z jednání KV KDP a vybraných judikátů SDEU pro oblast přeshraničních obchodních transakcí.

3) Online seminář: pátek, 5. 3. 2021 (10:00 – 12:00 + 13:00 – 15:00)
Správa DPH, zvláštní režimy a praktická aplikace
 • Testování obratu
 • Registrace k DPH a deregistrace 
 • Záznamní povinnost, kontrolní a souhrnné hlášení
 • Párování údajů v kontrolním hlášení
 • Sankce za nesplnění povinností na DPH – jak je eliminovat, možnosti prominutí 
 • Časový posun – argumenty pro jeho použití a praktická aplikace
 • Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba
 • Institut ručení
 • Zajištění daně
 • Přijetí opatření v rámci ověřování obchodních partnerů
 • Zvláštní režim jednoho správního místa (MOOS)
 • Zvláštní režim pro cestovní službu a použité zboží
 
Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru