Menu

Moduly kurzu Specialista pro digitalizaci VS 2021

1) Online seminář: pátek, 30. 4. 2021 
Koncepce eGovernmentu v ČR
 • Úvod do problematiky eGovernmentu
 • Digitální služby veřejné správy ve světle zákona č. 12/2020 Sb.
 • Harmonogram a technické způsoby provedení digitalizace služeb veřejné správy na období 2021–2025
 • Využívání cloud computingu orgány veřejné správy
 • Elektronická identifikace a autentizace
 • Dotazy a diskuse zúčastněných
   
Distanční samostudium: 1. 5. – 20. 5. 2021 
 • Samostudium s využitím publikace Zákon o právu na digitální služby (ZAJÍČEK, Zdeněk, František KORBEL, Dalibor KOVÁŘ, Pavel AMLER, Josef DONÁT, Jan TOMÍŠEK a David ORŠULÍK.Zákon o právu na digitální služby: Komentář. 1. Praha: C. H. Beck, 2021, 184 s. ISBN 978-80-7400-822-1)

2) Online seminář: pátek, 21. 5. 2021 
Specifika elektronického dokumentu ve veřejné správě
 • Vstupní a výstupní datové formáty
 • Verze PDF/A (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3, PDF/A-4)
 • Konverze a změna datového formátu
 • Vyznačení právní moci a vykonatelnosti na elektronickém dokumentu
 • Otisk úředního razítka na elektronickém dokumentu
 • Elektronický podpis, pečeť a časové razítko
 • Anonymizace, pseudonymizace, lemmatizace, šifrování
 • Uchování elektronických dokumentů a udržení důkazního břemene
 • Dotazy a diskuse zúčastněných

Distanční samostudium: 22. 5. – 10. 6. 2021 
 • Zpracování případové studie na téma „Důvěryhodnost a právní průkaznost elektronických dokumentů“

3) Online seminář: pátek, 11. 6. 2021 
Informační systémy veřejné správy
 • Informační systém základních registrů
 • Informační systém datových schránek
 • Kontaktní místa veřejné správy
 • Portály veřejné správy
 • Agendové informační systémy a informační systémy spravující dokumenty
 • Elektronické systémy spisové služby
 • Elektronické doručování ve správním řízení
 • Dotazy a diskuse zúčastněných

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru