Menu

Moduly kurzu Specialista DPH

1) Celodenní seminář: pondělí, 13. 5. 2019 (9.00 – 15.30)
DPH u tuzemských obchodních transakcí
  • Vymezení základních pojmů - úplata, dotace k ceně, nájem, leasing
  • Osoby povinné k dani
  • Předmět daně
  • Vznik povinnosti přiznat daň
  • Pravidla pro nakládání s poukazy
  • Základ daně, výpočet daně, zaokrouhlování
  • Daňové doklady
  • Oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek
  • Osvobození od daně bez nároku na odpočet
  • Sazby daně – časté chyby a možností jejich řešení
  • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatnění nároku, korekční mechanismy
  • Dodání a nájem nemovitých věcí
  • Režim přenesení daňové povinnosti
  • Výjimky
  • Zajímavé judikáty, které řeší dosud sporná místa

2) Distanční samostudium: 14. 5. – 26. 5. 2019
  • Dle zadání lektora s využitím výkladů a informací GFŘ, zápisů z jednání KV KDP a vybraných judikátů SDEU pro oblast tuzemských obchodních transakcí.

3) Celodenní seminář: pondělí, 27. 5. 2019 (9.00 – 15.30)
Uplatňování DPH u přeshraničních obchodních transakcí
  • Vymezení základních pojmů (osoba neusazená v tuzemsku, provozovna)
  • Dodání zboží do jiného členského státu – prokazování splnění podmínek pro osvobození, standardní a specifické dvoustranné případy   
  • Pořízení zboží z jiného členského státu – principy, třístranný obchod, nemožnost uplatnění odpočtu ve specifických případech
  • Konsignační sklady
  • Přemístění obchodního majetku
  • Místo plnění při poskytnutí služby
  • Dovoz a vývoz zboží
  • Služby vázané na dovoz a vývoz zboží
  • Vznik povinnosti přiznat daň a uskutečnění plnění
  • Přepočet cizí měny
  • Vracení daně

4) Distanční samostudium: 28. 5. – 16. 6. 2019
  • Dle zadání lektora s využitím výkladů a informací GFŘ, zápisů z jednání KV KDP a vybraných judikátů SDEU pro oblast přeshraničních obchodních transakcí.

 
5) Celodenní seminář: pondělí, 17. 6. 2019 (9.00 – 15.30)
Správa DPH, zvláštní režimy a praktická aplikace
  • Testování obratu
  • Registrace k DPH a deregistrace 
  • Záznamní povinnost, kontrolní a souhrnné hlášení
  • Párování údajů v kontrolním hlášení
  • Sankce za nesplnění povinností na DPH – jak je eliminovat, možnosti prominutí 
  • Časový posun – argumenty pro jeho použití a praktická aplikace
  • Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba
  • Institut ručení
  • Zajištění daně
  • Přijetí opatření v rámci ověřování obchodních partnerů
  • Zvláštní režim jednoho správního místa (MOOS)
  • Zvláštní režim pro cestovní službu a použité zboží
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru