Menu

Moduly kurzu Smluvní rizika fin. instrumentů

1) Celodenní seminář: pondělí, 13. 11. 2017 (9.00 – 15.30)
Aktivní bankovní produkty pro firmy
 • Úvěr jako základní produkt finančního trhu
  • Typy podnikatelských úvěrů
  • Žádost o úvěr
  • Posuzování schopnosti dlužníka splácet – prokazování bonity bance
  • Splácení úvěrů
 • Zajišťovací a utvrzovací nástroje
  • Zástava nemovitostí
  • Zástava cenných papírů
  • Zástava pohledávek
  • Zajišťovací převod práva
  • Smluvní pokuta
  • Uznání závazku
  • Ručení
  • Aval směnky apod.
 • Investiční nástroje jako prostředek k získání peněžních prostředků
 • Alternativní formy financování

2) Distanční samostudium: 14. 11. – 26. 11. 2017
 • samostudium literatury dle zadání lektora
 • zpracování případové studie

3) Celodenní seminář: pondělí, 27. 11. 2017 (9.00 – 15.30)
Smluvní právo, se kterým operují finanční instituce
 • Vymezení bankovního práva a vazba na právo obchodní
 • Základní smluvní typy (příkazní a komisionářská smlouva, zprostředkovatelská smlouva)
 • Smlouva o úvěru, smlouva o vkladu
 • Smlouva o platebních službách
 • Smlouvy v oblasti cenných papírů (o úschově, o správě, o uložení, kupní smlouva)
 • Inominátní (nepojmenované) smlouvy

4) Distanční samostudium:
 28. 11. - 10. 12. 2017
 • samostudium literatury dle zadání lektora
 • zpracování případové studie

5) Celodenní seminář: pondělí, 11. 12. 2017 (9.00 – 15.30)
Nástroje mezinárodního platebního styku
 • Hladké platby
  • vnitrostátní
  • přeshraniční
  • zahraniční
 • SEPA – platby v eurech
 • Právo dokumentárních platebních instrumentů
  • dokumentární akreditiv
  • dokumentární inkaso
 • Finanční (bankovní) záruka
 • Směnka a šek

6) Závěr: 
Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru