Menu

Moduly kurzu Řízení HR podle kompetenčního modelu

1) Celodenní seminář: pátek, 26. 2. 2016 (9.00 - 15.30 hod)
A. Strategické řízení lidských zdrojů
 • Proč řízení lidských zdrojů a proč je strategické
 • Jaký je cyklus řízení lidských zdrojů
 • Vazba řízení lidí na business firmy / organizace
 • Klíčové kompetence
B. Řízení lidí podle kompetencí
 • Rámec pro řízení podle kompetencí
 • Kompetenční modely
 • Definice kompetencí
 • Typy kompetencí
 • Kompetence v popisu práce
 • Identifikace kompetencí
 • Výhody a přínosy využívání kompetencí
 • Klíčové charakteristiky úspěšného zavedení kompetencí
C. Kompetence v procesu náboru a výběru zaměstnanců
 • Zadání náboru – interní, externí, možnosti náboru
 • Vedení rozhovoru s uchazeči – klasické versus s užitím kompetencí
 • STAR postup a jeho vyhodnocení
2) Distanční samostudium: 27. 2. 2016 – 20. 3. 2016
 • Samostudium s využitím
  • předané publikace Roman Fišer, Jiří Plamínek: Řízení podle kompetencí, Grada 2004
  • předané případové studie
 • Praktický úkol – „mini“ kompetenční model
  • vymezení klíčových kompetencí
  • příklad pracovní pozice
  • model STAR pro zvolenou pozici
3) Celodenní seminář: pondělí, 21. 3. 2016 (9.00 - 15.30 hod)
A. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Adaptace nového zaměstnance
 • Rozvojový rámec
 • Kompetenční profil pozice
 • Rozvojová matice
 • Měření a hodnocení efektivity rozvoje 
B. Kariérní plánování a růst zaměstnanců
 • Nastavení a zavedení kariérního systému
 • Definice kariérní cesty
 • Hodnocení kariérního rozvoje zaměstnanců
 • Typy kariérních rozvojových programů
 • Talent Management
4) Distanční samostudium: 22. 3. 2016 – 14. 4. 2016
 • Samostudium s využitím publikace Roman Fišer, Jiří Plamínek: Řízení podle kompetencí, Grada 2004
 • Analýza případové studie o implementaci kompetenčního modelu do firmy včetně identifikace chyb a námětů na úpravu modelu
5) Celodenní seminář: pátek, 15. 4. 2016 (9.00 - 15.30 hod)
A. Hodnocení výkonu zaměstnanců
 • Nastavení systému hodnocení
 • Dva prvky výkonu: Výkon (produktivita) versus potenciál (kompetence) zaměstnance
 • Způsoby hodnocení obou prvků a jejich vazba
 • Efekt motivace
B. Propojení kompetenčního modelu se strategií společnosti
 • Role personalisty či HR oddělení
 • Role manažera/-ů, liniových nadřízených
 • Firemní komunikace
 • Firemní kultura
 • Hodnoty společnosti
6) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru