Menu

Moduly kurzu Reporting a controlling pro firmu 22

1) Online seminář: pátek, 9. 12. 2022 
Reporting
 • manažerské výkazy – obsah, struktura, jejich vzájemné vazby a vypovídací schopnost pro řízení efektivnosti, účinnosti, hospodárnosti, likvidity a solventnosti podniku
 • reporting pro řízení nákladů a zisku – výsledky hospodaření nákladových a ziskových středisek, možnosti praktického řešení, zdůraznění obvyklých chyb při implementaci ukazatelů
 • manažerské pojetí a členění informací o nákladech, manažerská výsledovka se stupňovitým vyjádřením marže, analýza odchylek zisku, řešení konkrétního příkladu
 • dynamika nákladů a její význam pro rozhodování – variabilní a fixní náklady
 • analýza bodu zvratu
 • vliv změny objemu a struktury výkonů na zisk
   
Distanční samostudium: 10. 12. 2022 – 5. 1. 2023 
Role reportingu a controllingu v podnikovém řízení
 • možné přístupy k postavení reportingu a controllingu v organizační struktuře podniku
 • vazba controllingu k manažerskému účetnictví a managementu
 • vazba reportingu k finančnímu výkaznictví

2) Online seminář: pátek, 6. 1. 2023 
Controlling produktů
 • význam kalkulací v řízení podniku
 • principy a metody alokace nákladů – tradiční metody přiřazování, vícestupňové alokace, Activity Based Costing, řešení konkrétních příkladů alokace nákladů
 • kalkulace plných a variabilních nákladů
 • praktické ukázky uplatnění při řešení rozhodovacích situací
 • význam předběžných a výsledných kalkulací pro řízení zisku
 • vliv oceňování zásob výkonů na zisk

Distanční samostudium: 7. 1. – 26. 1. 2023 
Plánování a rozpočetnictví jako cesta k realizaci podnikové strategie
 • plánování a rozpočetnictví jako efektivní nástroje řízení podniku
 • vazba plánů na strategii a cíle podniku
 • typy plánů a jejich možné využití
 • transformace plánů na rozpočty
 • rozpočet jako reálný (nikoli formální) nástroj řízení

3) Online seminář: pátek, 27. 1. 2023 
Controlling výkonnosti 
 • řízení rentability na základě pyramidálního rozkladu (Du Pont)
 • moderní finanční měřítka výkonnosti podniku – EVA/MVA, CFROI
 • jak zvolit a pro řízení využít klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs) pro různé dimenze podnikových činností (náklady, kvalita, čas, flexibilita), řešení konkrétních příkladů volby ukazatelů
 • transformace strategie do každodenního řízení podniku – strategické mapy, scorecardy, řešení případové studie na tvorbu systému řízení a měření výkonnosti
 • jak (ne)navázat odměňování zaměstnanců na výkonnost

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru