Menu

Moduly kurzu Reporting a controlling


1. Celodenní seminář: Pátek, 7. 8. 2015 (9.00 – 15.30)
 Reporting
 • manažerské výkazy - obsah, struktura, jejich vzájemné vazby a vypovídací schopnost pro řízení efektivnosti, účinnosti, hospodárnosti, likvidity a solventnosti podniku
 • reporting pro řízení nákladů a zisku - výsledky hospodaření nákladových a ziskových středisek, možnosti praktického řešení, zdůraznění obvyklých chyb při implementaci ukazatelů
 • manažerské pojetí a členění informací o nákladech, manažerská výsledovka se stupňovitým vyjádřením marže, analýza odchylek zisku, řešení konkrétního příkladu
 • dynamika nákladů a její význam pro rozhodování – variabilní a fixní náklady
 • analýza bodu zvratu
 • vliv změny objemu a struktury výkonů na zisk
 
2. Distanční samostudium: 10. 8. 2015 – 27. 8. 2015
 Role reportingu a controllingu v podnikovém řízení
 • možné přístupy k postavení reportingu a controllingu v organizační struktuře podniku
 • vazba controllingu k manažerskému účetnictví a managementu
 • vazba reportingu k finančnímu výkaznictví
 
3. Celodenní seminář: Pátek, 28. 8. 2015 (9.00 – 15.30)
Controlling produktů
 • význam kalkulací v řízení podniku
 • principy a metody alokace nákladů - tradiční metody přiřazování, vícestupňové alokace, Activity Based Costing, řešení konkrétních příkladů alokace nákladů
 • kalkulace plných a variabilních nákladů
 • praktické ukázky uplatnění při řešení rozhodovacích situací
 • význam předběžných a výsledných kalkulací pro řízení zisku
 • vliv oceňování zásob výkonů na zisk
 
4. Distanční samostudium: 31. 8. 2015 – 17. 9. 2015
 Plánování a rozpočetnictví jako cesta k realizaci podnikové strategie
 • plánování a rozpočetnictví jako efektivní nástroje řízení podniku
 • vazba plánů na strategii a cíle podniku
 • typy plánů a jejich možné využití
 • transformace plánů na rozpočty
 • rozpočet jako reálný (nikoli formální) nástroj řízení

 
5. Celodenní seminář: Pátek, 18. 9. 2015 (9.00 – 15.30)
 Controlling výkonnosti
 • řízení rentability na základě pyramidálního rozkladu (Du Pont)
 • moderní finanční měřítka výkonnosti podniku - EVA/MVA, CFROI
 • jak zvolit a pro řízení využít klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs) pro různé dimenze podnikových činností (náklady, kvalita, čas, flexibilita), řešení konkrétních příkladů volby ukazatelů
 • transformace strategie do každodenního řízení podniku - strategické mapy, scorecardy, řešení případové studie na tvorbu systému řízení a měření výkonnosti
 • jak (ne)navázat odměňování zaměstnanců na výkonnost
 
6. Závěr
Zkouška - online test - certifikát
Nahoru