Menu

Moduly kurzu Reporting a controlling 10/2017

1) Celodenní seminář: pátek, 6. 10. 2017 (9.00 – 15.30)
 Reporting
  • manažerské výkazy - obsah, struktura, jejich vzájemné vazby a vypovídací schopnost pro řízení efektivnosti, účinnosti, hospodárnosti, likvidity a solventnosti podniku
  • reporting pro řízení nákladů a zisku - výsledky hospodaření nákladových a ziskových středisek, možnosti praktického řešení, zdůraznění obvyklých chyb při implementaci ukazatelů
  • manažerské pojetí a členění informací o nákladech, manažerská výsledovka se stupňovitým vyjádřením marže, analýza odchylek zisku, řešení konkrétního příkladu
  • dynamika nákladů a její význam pro rozhodování – variabilní a fixní náklady
  • analýza bodu zvratu
  • vliv změny objemu a struktury výkonů na zisk
 
2) Distanční samostudium: 7. 10. 2017 – 26. 10. 2017
 Role reportingu a controllingu v podnikovém řízení
  • možné přístupy k postavení reportingu a controllingu v organizační struktuře podniku
  • vazba controllingu k manažerskému účetnictví a managementu
  • vazba reportingu k finančnímu výkaznictví
 
3) Celodenní seminář: pátek, 27. 10. 2017 (9.00 – 15.30)
Controlling produktů
  • význam kalkulací v řízení podniku
  • principy a metody alokace nákladů - tradiční metody přiřazování, vícestupňové alokace, Activity Based Costing, řešení konkrétních příkladů alokace nákladů
  • kalkulace plných a variabilních nákladů
  • praktické ukázky uplatnění při řešení rozhodovacích situací
  • význam předběžných a výsledných kalkulací pro řízení zisku
  • vliv oceňování zásob výkonů na zisk
 
4) Distanční samostudium: 28. 10. 2017 – 23. 11. 2017
 Plánování a rozpočetnictví jako cesta k realizaci podnikové strategie
  • plánování a rozpočetnictví jako efektivní nástroje řízení podniku
  • vazba plánů na strategii a cíle podniku
  • typy plánů a jejich možné využití
  • transformace plánů na rozpočty
  • rozpočet jako reálný (nikoli formální) nástroj řízení

 
5) Celodenní seminář: pátek, 24. 11. 2017 (9.00 – 15.30)
 Controlling výkonnosti
  • řízení rentability na základě pyramidálního rozkladu (Du Pont)
  • moderní finanční měřítka výkonnosti podniku - EVA/MVA, CFROI
  • jak zvolit a pro řízení využít klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs) pro různé dimenze podnikových činností (náklady, kvalita, čas, flexibilita), řešení konkrétních příkladů volby ukazatelů
  • transformace strategie do každodenního řízení podniku - strategické mapy, scorecardy, řešení případové studie na tvorbu systému řízení a měření výkonnosti
  • jak (ne)navázat odměňování zaměstnanců na výkonnost
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru