Menu

Moduly kurzu Referent správy majetku 2020

1) Celodenní seminář: pátek, 17. 1. 2020 (9.00 – 15.30)
Správa majetku veřejné organizace
 • Druhy majetku – hmotný a nehmotný majetek a jejich specifika
 • Pořízení majetku
  • pořízení majetku formou veřejné zakázky
  • pořízení majetku bez veřejné zakázky
  • je to investice? – pravidla financování investičních výdajů
 • Údržba majetku
  • technické zhodnocení vs. běžná oprava
  • mandatorní a jednorázové výdaje
 • Zařazování majetku
  • zařazovací protokol
  • karta dlouhodobého majetku – povinné údaje
 • Interní směrnice související se správou majetku
 • Proces vyřazování majetku
  • návrh na likvidaci
  • prodej a nabídková povinnost
  • fyzická likvidace
  • nemovitý majetek
2) Distanční samostudium: 18. 1. - 6. 2. 2020
 • Samostudium dle zadání lektora
 • Příprava interního předpisu popisujícího úkony související se správou majetku v organizaci (pořízení, údržba, likvidace)
3) Celodenní seminář: pátek, 7. 2. 2020 (9.00 – 15.30)
Evidence a odpisy majetku
 • Odepisování majetku
  • stanovení doby životnosti a odpisového plánu
  • schvalování odpisových plánů
  • změny odpisového plánu
 • Zhodnocování majetku
  • metody a postupy
 • Vyřazování majetku z účetního pohledu
  • likvidace z důvodu opotřebení
  • nadbytečný majetek
  • prodej majetku
  • bezúplatné předání majetku
4) Distanční samostudium: 8. 2. - 27. 2. 2020
 • Samostudium dle zadání lektora

5) Celodenní seminář: pátek, 28. 2. 2020 (9.00 – 15.30)
Inventarizace majetku
 • Novela vyhlášky v oblasti inventarizace vlastních zdrojů
 • Prvotní, rozdílová a zjednodušená inventura – doporučené postupy
 • Realizace fyzických a dokladových inventur
 • Příklady inventarizačních evidencí
  • inventurní evidence jako podklad pro sestavení inventurních soupisů
  • náležitosti inventarizačního soupisu
  • pomocná evidence a jiná evidence
 • Inventarizační komise a zodpovědnost jednotlivých členů
 • Vyjádření inventarizační komise k ocenění majetku

6) Závěr: 
Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru