Menu

Moduly kurzu Ředitel příspěvkové organizace 2022

1) Online seminář: pátek, 25. 11. 2022 
Právní minimum
 • Právní postavení příspěvkové organizace
 • Právní postavení ředitele příspěvkové organizace
 • Vnitřní předpisy příspěvkové organizace
 • Pracovněprávní vztahy v příspěvkové organizaci
 • Problematika veřejných zakázek
 • Smluvní právo
 • Občanskoprávní, trestněprávní a správněprávní odpovědnost
   
Distanční samostudium: 26. 11. – 8. 12. 2022 
 • Studium článku DOBROZEMSKÝ, V. Některé otázky právního postavení vedoucího příspěvkové organizace. Unes – účetnictví neziskového sektoru, ročník XV., 6/2017, s. 3-7.
 • Zpracování případové studie: analýza vybraných smluv

2) Online seminář: pátek, 9. 12. 2022 
Vztahy se zřizovatelem
 • Právní postavení zřizovatele a příspěvkové organizace
 • Proces a kroky vedoucí ke vzniku a zániku příspěvkové organizace
 • Zřizovací listina – co vše z ní lze vyčíst
 • Správa majetku obce příspěvkovou organizací
 • Hospodaření se svěřeným majetkem
 • Ekonomické vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace
 • Výkon funkce zřizovatele a rozhodovací pravomoci orgánů obce coby zřizovatele
 • Pracovněprávní vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace
 • Kontrolní činnost ze strany zřizovatele

Distanční samostudium: 10. 12. – 15. 12. 2022 
 • Studium článku DOBROZEMSKÝ, V. Majetkové vztahy obce a příspěvkové organizace. Unes – účetnictví neziskového sektoru, ročník XV., 5/2017, s. 3-8.
 • Zpracování případové studie: analýza, připomínkování a náměty k úpravám zřizovací listiny příspěvkové organizace

3) Online seminář: pátek, 16. 12. 2022 
Ekonomické minimum
 • Nástroje ekonomického řízení hlavní a hospodářské činnosti
 • Způsoby efektivní spolupráce s ekonomickým úsekem
 • Optimální nastavení reportingu pro vedení příspěvkové organizace
 • Postup tvorby a vyhodnocování rozpočtu
 • Co lze vyčíst z účetních výkazů
 • Stanovení ceny vlastních služeb a kalkulace souvisejících nákladů
 • Legislativní požadavky na způsob finančního řízení p. o.

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru