Menu

Moduly kurzu Projektovým manažerem za 3 dny 2023

1) Online seminář: středa, 31. 5. 2023 
Úvod do projektového managementu
 • vymezení a standardy projektového managementu
 • základní atributy a životní cyklus projektu
 • neznámější standardy (PMI, IPMA, Prince2)
Předprojektová fáze / Příprava projektu
 • inicializace projektů
 • analýza problému, na který reagujeme
 • vstupy a výstupy předprojektové fáze
 • stanovení cílů projektu, SMART
 • trojimperativ
 • SWOT, PEST (SLEPT) analýza a jejich účel
 • zakládací listina (project charter) a k čemu slouží
Analýza zainteresovaných stran
Logický rámec projektu
 • pochopení funkčnosti logického rámce
Plánování projektu
 • vstupy a výstupy fáze plánování projektu
 • zavádění struktur v projektu (WBS) – proč a jak
 • plán projektu (komunikační, kvalita, dokumentace) a co musí být jeho součástí
 • plánování času a zdrojů (Gantt chart)
 • kritická cesta, síťový graf aj. 

2) Online seminář: čtvrtek, 1. 6. 2023 
Projektový tým
 • lidské zdroje v projektovém řízení
 • výběr, sestavení týmu
 • motivace
 • komunikace, kooperace, kolaborace v reálném versus v v online digitálním prostředí
 • jak je řízení lidských zdrojů provázáno s jednotlivými fázemi projektového řízení
 • nástroje pro online spolupráci týmu
Realizace projektu
 • vstupy a výstupy fáze realizace projektu, co je obsahem fáze realizace projektu
 • monitorování a kontrola
 • řízení změn, odchylky, monitoring
 • stanovení a sledování rozpočtu
 • komunikace, komunikační plán
Význam reportingu ve vztahu k monitorování a řízení projektu

 

3) Online seminář: pátek, 2. 6. 2023 
Řízení rizik
 • plánování řízení rizik
 • identifikace, analýza, plánování, monitorování a kontrola
 • význam řízení rizik v projektu
 • jednotlivé fáze řízení rizik
Kompetence manažera projektu
 • vedení porad
 • styly vedení
 • komunikační typy
Fáze uzavření projektu
 • administrativní ukončení
 • rozpuštění týmu

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru