Menu

Moduly kurzu Projektovým manažerem za 2 měsíce


1. Celodenní seminář: Pondělí, 27. 4. 2015 (9.00 – 15.30)
Nástroje a metody plánování projektu
Projektové řízení
 • rozsah a obsah projektového řízení
 • co je třeba znát a umět pro řízení projektu
 • co jsou certifikace PRINCE2, PMI, IPMA, jak, kde a proč je (ne)získat
Životní cyklus projektu
 • projekt jako proces, zakázka jako projekt
 • fáze životního cyklu obecně
 • fáze životního cyklu zakázky jako projektu
Iniciace a zadání projektu
 • zahajovací listina projektu, organizace projektu a kompetence projektového manažera
 • specifikace cíle projektu
 • reformulace zadání
Plánování projektu a využití SW nástrojů
 • definice předmětu projektu
 • sestavení podrobného rozpisu činností
 • časový rozvrh projektu – typy harmonogramů
 • tvorba rezerv v projektovém harmonogramu
 • plánování a alokace zdrojů
 • rozpočet projektu
 • ostatní části plánu projektu (rizika, komunikace, kvalita)

2. Distanční samostudium: 28. 4. - 21. 5. 2015
Zpracování zakládací listiny projektu včetně harmonogramu – příklad
 • cíl, organizace a kontrola projektu
 • členové projektového týmu včetně kontaktů
 • požadavky na zdroje klienta
 • funkční rozsah, rizika a sporné otázky projektu
 • přístup, rozfázování a klíčové milníky projektu
 
3. 
Celodenní seminář: Pátek, 22. 5. (9.00 – 15.30)
Nástroje a techniky řízení projektu
Koordinace projektu, řízení informací a komunikace
 • koordinace projektu
 • definování komunikačního systému projektu
 • komunikační příležitosti – základní typy projektových jednání
 • projektová jednání a jejich dokumentace
 • praktické rady pro řízení komunikace
 • reporting – hlášení o stavu projektu
Řízení rizik projektu
 • pojem rizika a základní terminologie, druhy rizik, způsoby hodnocení
 • identifikace rizika a významné rizikové faktory
 • mapa rizik - vyhodnocení pravděpodobnosti a dopadu projektových rizik
 • plánování reakce na riziko, typy řešení omezujících rizika
 • monitorování a přehodnocení rizik
Řízení změn v projektu (strategických i operativních)
 • řízení strategických změn (řízení akceptace změn plynoucích z projektu zaměstnanci organizace)
 • příčiny vedoucí k operativním změnám v průběhu projektu
 • evidence změnových návrhů a jejich dokumentace
 • klasifikace operativních změn podle jejich dopadu
 • změnový proces, komunikace a schvalovací procedury změn
Řízení kvality projektu
 • co je součástí Řízení kvality projektu
 • nástroje kvality aplikovatelné v projektech
Řízení nákladů projektu
 • přístupy k řízení nákladů projektu
 • kontrola podle rozpočtu projektu
 • metoda EVA – S křivky
Uzavření projektu
 • účel uzavření projektu
 • závěrečná akceptace projektu
 • závěrečné analýzy – poučení z projektu
 • administrativní uzavření projektu

4. Distanční samostudium: 25. 6. – 11. 6. 2015
Zpracování části projektu – fáze plánování – příklad
 • Harmonogram projektu
 • Matice rizik a odpovědností
 • Komunikační plán

5. Celodenní seminář:
Pátek, 12. 6. 2015 (9.00 – 15.30)
Agilní metody a scrum proces

Úvod
 • úvod do agilního světa
 • rozdíly mezi waterfall a scrum postupy
Agilní manifest
 • agilní principy
 • přehled nejdůležitějších zásad
Základy scrumu
 • terminologie
 • role členů týmu
 • iterativní forma vývoje
Komunikace
 • význam a dopady vhodné / nevhodné komunikace
 • nástroje pro efektivní komunikaci
Estimace
 • časové odhady v různých jednotkách (hodiny, dny, story pointy), výhody a nevýhody,
 • planning poker
Agilní postupy
 • agilní techniky práce (prototypování, pair working, sdílený development)
 • Nástroje pro podporu scrumu

6. Závěr
Distanční zkouška - online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

 

Nahoru