Menu

Moduly kurzu Projektovým manažerem za 2 měsíce

1) Celodenní seminář: pátek, 22. 4. 2016 (9.00 - 15.30 hod)

A. Úvod do projektového managementu
 • vymezení a standardy projektového managementu
 • atributy a životní cyklus projektu
 • neznámější standardy (PMI, IPMA, Prince2)
B. Předprojektová fáze (IPMA) / Zahájení projektu (PMI, Svozilová)
 • vstupy a výstupy předprojektové fáze
 • stanovení cílů projektu, SMART
 • trojimperativ
 • SWOT, PEST (SLEPT) analýza a jejich účel
 • zakládací listina (project charter) a k čemu slouží
 • rozdíl mezi předprojektovou fází a zahájením projektu
 • co je obsahem fáze zahájení projektu a jaké jsou její výstupy
C. Analýza zainteresovaných stran

D. Plánování projektu
 • vstupy a výstupy fáze plánování projektu
 • zavádění struktur v projektu (WBS, SOW, OBS) – proč a jak
 • plán projektu (komunikační, kvalita, dokumentace) a co musí být jeho součástí
 • plánování času a zdrojů (Gantt, histogram, CPM) 

2) Distanční samostudium: 23. 4. 2016 – 19. 5. 2016

 • Vypracování SWOT analýzy, zakládací listiny projektu, analýzy zainteresovaných stran a výpočet příkladu CPM.
 • Samostudium s využitím publikace Svozilová, A. Projektový management, 2., aktualizované vydání. Grada 2011.

3) Celodenní seminář: pátek, 20. 5. 2016 (9.00 - 15.30 hod)

A. Projektový tým
 • lidské zdroje v projektovém řízení
 • výběr, sestavení týmu, životní fáze týmu (MBTI, Belbín)
 • motivace, komunikace, kooperace, kolaborace (kolaborace v online digitálním prostředí)
 • jak je řízení lidských zdrojů provázáno s jednotlivými fázemi projektového řízení
 • nástroje pro online spolupráci týmu
B. Realizace projektu
 • vstupy a výstupy fáze realizace projektu, co je obsahem fáze realizace projektu
 • monitorování a kontrola
 • řízení změn, odchylky, význam pojmů monitorování, kontrola, řízení změn, odchylka
C. Význam reportingu ve vztahu k monitorování a řízení projektu

D. Obsah a využití metody EVM

E. Řízení rizik
 • plánování řízení rizik
 • identifikace, analýza, plánování, monitorování a kontrola
 • význam řízení rizik v projektu
 • jednotlivé fáze řízení rizik
F. Fáze uzavření projektu
 • administrativní ukončení
 • rozpuštění týmu

4) Distanční samostudium: 21. 5. 2016 – 9. 6. 2016
 • Samostudium s využitím publikace Svozilová, A.: Projektový management, 2., aktualizované vydání. Grada 2011.
 • Příprava na 3. seminář dle zadání lektorky.

5) Celodenní seminář: pátek, 10. 6. 2016 (9.00 - 17.00 hod)
Efektivní řízení projektů v programu Microsoft Project
 • úvod do práce s programem Microsoft Project
 • nastavení kalendářů
 • zadání úkolů projektu
 • vložení a přiřazení zdrojů k úkolům projektu
 • náklady
 • sledování plnění naplánovaného projektu, aktualizace
 • zobrazení, sestavy a tisk projektu

6) Závěr Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru