Menu

Moduly kurzu Projektový manažer 2020

1) Celodenní seminář: úterý, 22. 9. 2020 (9.00 - 15.30 hod)

A. Úvod do projektového managementu
 • vymezení a standardy projektového managementu
 • atributy a životní cyklus projektu
 • nejznámější standardy (PMI, IPMA, Prince2)
B. Předprojektová fáze (IPMA) / Zahájení projektu (PMI, Svozilová)
 • vstupy a výstupy předprojektové fáze
 • stanovení cílů projektu, SMART
 • trojimperativ
 • SWOT, PEST (SLEPT) analýza a jejich účel
 • zakládací listina (project charter) a k čemu slouží
 • rozdíl mezi předprojektovou fází a zahájením projektu
 • co je obsahem fáze zahájení projektu a jaké jsou její výstupy
C. Analýza zainteresovaných stran
D. Logický rámec projektu
 • pochopení funkčnosti logického rámce
E. Plánování projektu
 • vstupy a výstupy fáze plánování projektu
 • zavádění struktur v projektu (WBS, SOW, OBS) – proč a jak
 • plán projektu (komunikační, kvalita, dokumentace) a co musí být jeho součástí
 • plánování času a zdrojů (Gantt, histogram, CPM) 

2) Distanční samostudium: 23. 9. – 8. 10. 2020
 • Vypracování SWOT analýzy, zakládací listiny projektu, Logického rámce a analýzy zainteresovaných stran.
 • Samostudium s využitím publikace Svozilová, A. Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů, 3., aktualizované a rozšířené vydání. Grada 2016.

3) Celodenní seminář: pátek, 9. 10. 2020 (9.00 - 15.30 hod)

A. Projektový tým
 • lidské zdroje v projektovém řízení
 • výběr, sestavení týmu, životní fáze týmu (MBTI, Belbín)
 • motivace, komunikace, kooperace, kolaborace (kolaborace v online digitálním prostředí)
 • jak je řízení lidských zdrojů provázáno s jednotlivými fázemi projektového řízení
 • nástroje pro online spolupráci týmu
B. Realizace projektu
 • vstupy a výstupy fáze realizace projektu, co je obsahem fáze realizace projektu
 • monitorování a kontrola
 • řízení změn, odchylky, význam pojmů monitorování, kontrola, řízení změn, odchylka
C. Význam reportingu ve vztahu k monitorování a řízení projektu

D. Obsah a využití metody EVM

E. Informační management
 • SW podpora projektů a canvas digitální spolupráce

4) Distanční samostudium: 10. 10. – 22. 10. 2020
 • Nastavení systému monitoringu a kontroly, softwarové podpory a vyplnění canvasu.
 • Samostudium s využitím publikace Svozilová, A. Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů, 3., aktualizované a rozšířené vydání. Grada 2016.

5) Celodenní seminář: pátek, 23. 10. 2020 (9.00 - 15.30 hod)

A. Řízení rizik
 • plánování řízení rizik
 • identifikace, analýza, plánování, monitorování a kontrola
 • význam řízení rizik v projektu
 • jednotlivé fáze řízení rizik
B. Behaviorální kompetence manažera projektu
 • je schopen zhodnotit své silné a slabé stránky pro roli projektového manažera
 • test MBTI
C. Fáze uzavření projektu
 • administrativní ukončení
 • rozpuštění týmu
D. Poprojektová fáze IPMA


6) Závěr Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru