Menu

Moduly kurzu Pro mistry 10/2017

1) Celodenní seminář: pátek, 6. 10. 2017 (9.00 - 15.30 hod)
VEDENÍ TÝMU A ORGANIZACE PRÁCE A ČASU

A. TÝMOVÁ PRÁCE, KOMUNIKACE A MOTIVACE PODŘÍZENÝCH
Osobnost mistra a vedení pracovního týmu
 • co je tým a čím se liší od jiných skupin
 • jak vytvářet, stabilizovat a vést pracovní tým
 • co z vás dělá vedoucího a proč by právě vás lidé měli následovat
 • jak rozvíjet jednotlivce v týmu se znalostí jejich týmových rolí 
Motivace podřízených
 • jak porozumět potřebám dělníků a jejich uspokojování
 • jaké stimuly lze využít k motivaci jednotlivců
 • jaké stimuly lze využít k motivaci celého pracovního týmu
 • zdroje demotivace a praktické návody jak jednat s demotivovanými lidmi
 • role mistra v prevenci demotivace
B. EFEKTIVNÍ ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ
 • jak správně zadat úkol „hned napoprvé správně“
 • význam a úloha komunikace při zadávání úkolu
 • pochopení rozdílu mezi zadáním úkolu a delegováním
C. ORGANIZACE PRÁCE A ČASU
 • základní pravidla pro řízení času, zvládání priorit
 • fenomény „vyrušení“ a jak s nimi pracovat
 • zloději času - jejich identifikace a jak s nimi bojovat

2) Distanční samostudium: 7. 10. 2017 – 29. 10. 2017
 • Můj komunikační styl a jeho využití při vedení podřízených – zpracování testů, analýza testových výsledků a jejich odrazu v praxi při komunikaci a vedení svých podřízených

3) Celodenní seminář: pondělí, 30. 10. 2017 (9.00 - 15.30 hod)
POHOVORY SE ZAMĚSTNANCI A ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

A. VEDENÍ POHOVORŮ SE ZAMĚSTNANCI
 • jak vést přijímací a propouštěcí pohovory
 • jak vést motivační, vytýkací a hodnoticí pohovory
Hodnoticí pohovory v kostce
 • organizace pohovoru, podmínky k jeho úspěšnému zvládnutí, zásady vedení hodnoticího pohovoru na úrovni mistr - dělník
 • struktura hodnoticího pohovoru jako součást přípravy hodnotitele
 • praktické procvičení hodnoticího pohovoru
B. ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ
Rozvoj dobrých pracovních vztahů
 • úloha mistra ve vztahu k podřízeným
 • chyby v posuzování druhých lidí
 • přizpůsobení stylu jednání mistra osobnosti podřízeného
 • využití znalosti osobnostních typů k zefektivnění pracovního výkonu
Předcházení konfliktům
 • včasné rozpoznání blížícího se konfliktu
 • možnosti jeho odvracení
 • zvládání vlastních emocí
Techniky řízení a řešení konfliktů
 • vliv osobnosti a emocí na vznik a průběh konfliktu
 • konkrétní metodiky pro řešení konfliktů
 • omezování osobních konfliktů a neshod
Vyvážená komunikace v problematických situacích
 • umění přijmout a poskytnout konstruktivní kritiku
 • zvládání agresivity a stížností
 • zvládání manipulativního jednání
 • kdy a jak říci přiměřeně „ne“
 • trénink reakcí na konflikt

4) Distanční samostudium: 31. 10. 2017 – 23. 11. 2017
 • Příprava přijímacího pohovoru – sestavení otázek na základě behaviorálního dotazování (vychází z reálně zažitých situací v praxi)

5) Celodenní seminář: pátek, 24. 11. 2017 (9.00 - 15.30 hod)
PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM PRO MISTRY

A. NESTANDARDNÍ SITUACE V ORGANIZACI PRACOVNÍ DOBY
 • nedochvilnost a protahování přestávek na jídlo a oddech
 • rozvrh pracovní doby, plán směn, pružné rozvržení pracovní doby
 • jak řešit pozdní příchody do zaměstnání z viny zaměstnance i objektivních/vnějších důvodů
 • nařízená a dohodnutá práce přesčas – rozsah, kdy a u kterých zaměstnanců nelze
 • pracovní pohotovost - kdy a za co
B. PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNANCEM
 • následky porušení povinností zaměstnancem
 • méně závažné, závažné a zvlášť hrubé porušení povinnosti jako předpoklady výpovědi, popř. okamžitého zrušení pracovního poměru
 • kouření na pracovišti
 • problematika návykových látek a alkoholu
C. FINANČNÍ MOTIVACE A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ
D. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE
E. SANKCE A POKUTY


6) Závěr Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru