Menu

Moduly kurzu Pracovní právo pro personalisty 2020

1) Celodenní seminář: pátek, 6. 11. 2020 (9.00 – 15.30)
Pracovněprávní vztahy, pracovní poměr a dohody
 • Základní zásady pracovněprávních vztahů
 • Použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích
 • Kdy se lze odchylovat od zákona
 • Neplatnost právního jednání / zdánlivé právní jednání
 • Počítání času v pracovněprávních vztazích, promlčení a prekluze
 • Doručování písemností
 • Osobní spis zaměstnance – jeho náležitosti a související opatření
 • Pracovní poměr – vznik, změny, skončení
  • zkušební doba
  • pracovní poměry na dobu určitou
  • konkurenční doložka
  • odstupné – jeho výše a praktické výpočty
  • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • potvrzení o zaměstnání
  • přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

2) Distanční samostudium: 7. 11. – 26. 11. 2020
 • Studium vybraných oblastí zákoníku práce na doporučení lektora
 • Případová studie dle zadání

3) Celodenní seminář: pátek, 27. 11. 2020 (9.00 – 15.30)
Pracovní doba, dovolená a překážky v práci
 • Pracovní doba
  • stanovená týdenní pracovní doba x kratší pracovní doba
  • rovnoměrné / nerovnoměrné / pružné rozvržení
  • přestávky v práci a doba odpočinku
  • práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost
  • evidence odpracované doby
 • Překážky v práci
  • na straně zaměstnance
  • na straně zaměstnavatele
 • Pracovní neschopnost a výpočty náhrady mzdy během prvních 14 dnů
 • Dovolená od 1. 1. 2021, včetně praktických cvičení a výpočtů
  • nová koncepce úpravy dovolené
  • délka dovolené za kalendářní rok
  • poměrná část dovolené za kalendářní rok
  • dodatková dovolená
  • posuzování překážek v práci
  • pravidla čerpání dovolené
  • krácení dovolené
 • Srážky ze mzdy
  • v rozsahu upravovaném zákoníkem práce
 • Problematika agenturního zaměstnávání
 • Inspektoráty práce
  • provádění kontrol a jak se na kontrolu připravit

4) Distanční samostudium: 28. 11. – 10. 12. 2020
 • Procvičování výpočtů týkajících se nároku na dovolenou
 • Procvičování výpočtů náhrady mzdy po dobu pracovní neschopnosti
 • Opakování probraných oblastí zákoníku práce

5) Celodenní seminář: pátek, 11. 12. 2020 (9.00 – 15.30)
Odměňování, náhrada výdajů a náhrada újmy
 • Minimální mzda a zaručená mzda
  • sjednání versus stanovení mzdy
 • Splatnost a výplata mzdy
 • Průměrný výdělek
  • zjišťování průměrného výdělku -  výpočty
  • pravděpodobný průměrný výdělek
 • Příplatky
  • kdy vzniká nárok
  • výše příplatků a možnosti alternativního sjednávání
 • Mzdové a pracovní podmínky vyslaných zaměstnanců
 • Cestovní náhrady
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
 • Péče o zaměstnance

6) Závěr

Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru