Menu

Moduly kurzu Pracovněprávní minimum pro mistry

1) Online seminář: pátek, 19. 5. 2023 
A) ORGANIZACE PRÁCE
 • kdy a čím mohu zaměstnance úkolovat (jak si zajistit přítomnost zaměstnance)
 • kdy je možné zaměstnance převést na jinou práci
 • jaký mají vliv na organizaci práce letní prázdniny a zaměstnávání brigádníků
 • na co si dát pozor při vedení zaměstnanců při ochraně osobních údajů (GDPR)
 • nedochvilnost, protahování přestávek na jídlo a oddech a jak to řešit
 • jak rozvrhovat pracovní dobu, plán směn,
 • jak pracovat s pružným rozvržením pracovní doby
 • jak řešit pozdní příchody do zaměstnání z viny zaměstnance i z objektivních / vnějších důvodů
 • nařízená a dohodnutá práce přesčas – rozsah, kdy a u kterých zaměstnanců nelze
 • pracovní pohotovost – kdy je možné nařídit ji a za jakou odměnu
 • s jakým předstihem plánovat pracovní směny a kdy je možné zaměstnance úkolovat ve svátek a o víkendu
 • jak správně vyslat zaměstnance na pracovní cestu (cestovní příkazy a nároky)
 • jak správně informovat zaměstnavatele o překážkách v práci (do kdy musí zaměstnanec dodat neschopenku či zavolat, že nepřijde do práce)
 • co dělat, když u zaměstnavatele působí odborová organizace
B) PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNANCEM
 • jak a jakým způsobem lze kontrolovat zaměstnance (monitorování zaměstnanců; kamery; GPS; čipové karty)
 • jaký má vliv evidence pracovní doby na dodržování povinností zaměstnance (pozdní / brzké „cvikání“)
 • následky porušení povinností zaměstnancem a jak je hodnotit
 • méně závažné, závažné a zvlášť hrubé porušení povinnosti jako předpoklady výpovědi, popř. okamžitého zrušení pracovního poměru
 • kouření na pracovišti
 • problematika návykových látek a alkoholu
 • jak správně napsat vytýkací dopis

Distanční samostudium: 20. 5. – 8. 6. 2023 
 • Studium relevantních článků Zákoníku práce.
 • Zpracování případové studie.

2) Online seminář: pátek, 9. 6. 2023 
A) FINANČNÍ MOTIVACE A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ
 • jak používat postupy pro odměňování zaměstnanců (motivace, osobní ohodnocení, odměny apod.)
 • lze zaměstnance pokutovat?
 • kdy lze zaměstnanci snížit osobní ohodnocení
 • jak započítávat pracovní cestu do pracovní doby a kdy zaměstnanci náleží odměna, resp. nárok na cestovní náhrady
 • jak postupovat v případě překážek v práci – prostojů a povětrnostních vlivů
 • jak správně nahrazovat práci přesčas a práci ve svátek (odměna / příplatek / náhradní volno)
B) ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE
 • kdy odpovídá zaměstnavatel za škodu zaměstnanci (povinnost vedoucích ke kontrole), prevence
 • jak zajistit BOZP (poskytování ochranných pracovních oděvů, pomůcek) a dodržování jejich používání
 • jak a kdy správně sepsat dohodu „o hmotné odpovědnosti“
 • lze a případně jak provádět namátkové kontroly zaměstnance (např. na alkohol)
 • co je to pracovní úraz, nemoc z povolání a jaký má vliv kontrolní činnost vedoucího zaměstnance
 • kdy odpovídá zaměstnanec za škodu zaměstnavateli a do jaké výše
 • jak má vedoucí postupovat při zjištění škodní události a jak vypisovat škodní protokol
C) SANKCE A POKUTY
 • jakým způsobem lze sankcionovat zaměstnance
  • jsou finanční postihy pokuty vůbec legální?
  • jak správně využít způsoby odměňování zaměstnanců
  • lze sjednat smluvní pokutu
 • za jakých podmínek je možné zaměstnanci krátit mzdu
 • krácení dovolené jako postih za zameškané směny
 • kdy lze se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr – jako sankce za porušení povinností
 • lze a jakým způsobem zavést pokutový řád a lze rozsah sankcí sjednat v kolektivní smlouvě

Distanční samostudium: 10. 6. – 22. 6. 2023 
 • Studium relevantních článků Zákoníku práce.
 • Zpracování případové studie.

3) Online seminář: pátek, 23. 6. 2023 
A) VEDENÍ POHOVORŮ SE ZAMĚSTNANCI
 • jak vést přijímací a propouštěcí pohovory
 • jak vést motivační, vytýkací a hodnoticí pohovory
Hodnoticí pohovory v kostce
 • organizace pohovoru, podmínky k jeho úspěšnému zvládnutí, zásady vedení hodnoticího pohovoru na úrovni mistr – dělník
 • struktura hodnoticího pohovoru jako součást přípravy hodnotitele
 • praktické procvičení hodnoticího pohovoru
B) ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ
Rozvoj dobrých pracovních vztahů
 • úloha mistra ve vztahu k podřízeným
 • chyby v komunikaci s podřízenými
 • styl jednání mistra s jednotlivými osobnostmi podřízených
 • využití znalosti osobnostních typů k motivaci pracovníků a k zefektivnění pracovního výkonu
Předcházení konfliktům
 • včasné rozpoznání blížícího se konfliktu
 • možnosti jeho odvracení
 • zvládání vlastních emocí
Techniky řízení a řešení konfliktů
 • vliv osobnosti a emocí na vznik a průběh konfliktu
 • konkrétní metodiky pro řešení konfliktů
 • omezování osobních konfliktů a neshod
Vyvážená komunikace v problematických situacích
 • umění přijmout a poskytnout konstruktivní kritiku
 • zvládání agresivity a stížností
 • zvládání manipulativního jednání
 • kdy a jak říci přiměřeně „ne“
 • trénink reakcí na konflikt

6) Závěr Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru