Menu

Moduly kurzu Pracovněpráv. minimum pro mistry 2022

1) Celodenní prezenční seminář: pátek, 27. 5. 2022 | 9:00 – 15:30 
A. Organizace práce
 • kdy a čím mohu zaměstnance úkolovat (jak si zajistit přítomnost zaměstnance)
 • kdy je možné zaměstnance převést na jinou práci
 • jaký mají vliv na organizaci práce letní prázdniny a zaměstnávání brigádníků
 • na co si dát pozor při vedení zaměstnanců při ochraně osobních údajů (GDPR)
 • nedochvilnost, protahování přestávek na jídlo a oddech a jak to řešit
 • jak rozvrhovat pracovní dobu, plán směn,
 • jak pracovat s pružným rozvržením pracovní doby
 • jak řešit pozdní příchody do zaměstnání z viny zaměstnance i z objektivních / vnějších důvodů
 • nařízená a dohodnutá práce přesčas – rozsah, kdy a u kterých zaměstnanců nelze
 • pracovní pohotovost – kdy je možné nařídit ji a za jakou odměnu
 • s jakým předstihem plánovat pracovní směny a kdy je možné zaměstnance úkolovat ve svátek a o víkendu
 • jak správně vyslat zaměstnance na pracovní cestu (cestovní příkazy a nároky)
 • jak správně informovat zaměstnavatele o překážkách v práci (do kdy musí zaměstnanec dodat neschopenku či zavolat, že nepřijde do práce)
 • co dělat, když u zaměstnavatele působí odborová organizace
B. Porušení povinností zaměstnancem
 • jak a jakým způsobem lze kontrolovat zaměstnance (monitorování zaměstnanců; kamery; GPS; čipové karty)
 • jaký má vliv evidence pracovní doby na dodržování povinností zaměstnance (pozdní / brzké „cvikání“)
 • následky porušení povinností zaměstnancem a jak je hodnotit
 • méně závažné, závažné a zvlášť hrubé porušení povinnosti jako předpoklady výpovědi, popř. okamžitého zrušení pracovního poměru
 • kouření na pracovišti
 • problematika návykových látek a alkoholu
 • jak správně napsat vytýkací dopis 

Distanční samostudium: 28. 5. – 16. 6. 2022 
 • Studium relevantních článků Zákoníku práce.
 • Zpracování případové studie.

2) Celodenní prezenční seminář: pátek, 17. 6. 2022 | 9:00 – 15:30 
A. Finanční motivace a hodnocení zaměstnanců
 • jak používat postupy pro odměňování zaměstnanců (motivace, osobní ohodnocení, odměny apod.)
 • lze zaměstnance pokutovat?
 • kdy lze zaměstnanci snížit osobní ohodnocení
 • jak započítávat pracovní cestu do pracovní doby a kdy zaměstnanci náleží odměna, resp. nárok na cestovní náhrady
 • jak postupovat v případě překážek v práci – prostojů a povětrnostních vlivů
 • jak správně nahrazovat práci přesčas a práci ve svátek (odměna / příplatek / náhradní volno)
B. Odpovědnost za škodu zaměstnavatele a zaměstnance
 • kdy odpovídá zaměstnavatel za škodu zaměstnanci (povinnost vedoucích ke kontrole), prevence
 • jak zajistit BOZP (poskytování ochranných pracovních oděvů, pomůcek) a dodržování jejich používání
 • jak a kdy správně sepsat dohodu „o hmotné odpovědnosti“
 • lze a případně jak provádět namátkové kontroly zaměstnance (např. na alkohol)
 • co je to pracovní úraz, nemoc z povolání a jaký má vliv kontrolní činnost vedoucího zaměstnance
 • kdy odpovídá zaměstnanec za škodu zaměstnavateli a do jaké výše
 • jak má vedoucí postupovat při zjištění škodní události a jak vypisovat škodní protokol
C. Sankce a pokuty
 • jakým způsobem lze sankcionovat zaměstnance
  • jsou finanční postihy pokuty vůbec legální?
  • jak správně využít způsoby odměňování zaměstnanců
  • lze sjednat smluvní pokutu
 • za jakých podmínek je možné zaměstnanci krátit mzdu
 • krácení dovolené jako postih za zameškané směny
 • kdy lze se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr – jako sankce za porušení povinností
 • lze a jakým způsobem zavést pokutový řád a lze rozsah sankcí sjednat v kolektivní smlouvě

Distanční samostudium: 18. 6. – 23. 6. 2022 
 • Studium relevantních článků Zákoníku práce.
 • Zpracování případové studie.

3) Celodenní prezenční seminář: pátek, 24. 6. 2022 | 9:00 – 15:30 
A. Vedení pohovorů se zaměstnanci
 • jak vést přijímací a propouštěcí pohovory
 • jak vést motivační, vytýkací a hodnoticí pohovory
B. Hodnoticí pohovory v kostce
 • organizace pohovoru, podmínky k jeho úspěšnému zvládnutí, zásady vedení hodnoticího pohovoru na úrovni mistr – dělník
 • struktura hodnoticího pohovoru jako součást přípravy hodnotitele
 • praktické procvičení hodnoticího pohovoru
C. Řešení konfliktních situací
 • rozvoj dobrých pracovních vztahů
  • úloha mistra ve vztahu k podřízeným
  • chyby v komunikaci s podřízenými
  • styl jednání mistra s jednotlivými osobnostmi podřízených
  • využití znalosti osobnostních typů k motivaci pracovníků a k zefektivnění pracovního výkonu
 • předcházení konfliktům
  • včasné rozpoznání blížícího se konfliktu
  • možnosti jeho odvracení
  • zvládání vlastních emocí
 • techniky řízení a řešení konfliktů
  • vliv osobnosti a emocí na vznik a průběh konfliktu
  • konkrétní metodiky pro řešení konfliktů
  • omezování osobních konfliktů a neshod
 • vyvážená komunikace v problematických situacích
  • umění přijmout a poskytnout konstruktivní kritiku
  • zvládání agresivity a stížností
  • zvládání manipulativního jednání
  • kdy a jak říci přiměřeně „ne“
  • trénink reakcí na konflikt

Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru