Menu

Moduly kurzu Pověřenec ve VS Praha 9/2018

1) Celodenní seminář: pátek, 14. 9. 2018 (9.00 – 15.30)
Ochrana osobních údajů nově podle nařízení GDPR
 • Úloha, principy a účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) versus působnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Co patří pod pojem „osobní údaj“, „citlivý údaj“, „subjekt údajů“
 • Kdy jde o „zpracování osobních údajů“, pojem „profilování“ 
 • Kdo je „správcem“ a „zpracovatelem“ osobních údajů a jejich povinnosti
 • Nové pojmy a povinnosti dle GDPR při zpracování osobních údajů
 • Zásady zpracování a právní důvody pro zpracování osobních údajů
 • Přehlednější práva subjektů údajů
 • Vedení záznamů o činnostech při zpracování, kodexy, osvědčení
 • Zabezpečení osobních údajů a posuzování vlivu na ochranu osobních údajů
 • Kontrolní a sankční pravomoc - jedna autorita, úloha Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Uplatňování odpovědnosti, sankce, úhrada újmy 
 • Metodika, judikatura, aktuální problémy praxe - např. poskytování informací o platech a odměnách, zápisy a usnesení orgánů veřejné správy, apod.

2) Distanční samostudium: 15. 9. – 14. 10. 2018
 • Dle zadání lektora s využitím textu zpracovaného Úřadem pro ochranu osobních údajů “Obecné nařízení o ochraně osobních údajů v otázkách a odpovědích“ a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 • Úkol: Vytipovat riziková místa zpracování osobních údajů v rámci vykonávané či řízené agendy a zpracovat stručný nástin opatření či řešení ke snížení či vyloučení těchto rizik v praxi.

3) Celodenní seminář: pondělí, 15. 10. 2018 (9.00 – 15.30)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů -  působnost,  povinnosti a práva
 • Role a postavení pověřence u orgánů veřejné moci a veřejných subjektech, povinnosti správce (zaměstnavatele / zadavatele) vůči pověřenci
 • Zavedení GDPR v organizaci, pověřenec jako „projektový manažer“ a jako “vedoucí týmu“
 • Postup při přechodu na GDPR v organizaci - praktické uplatnění právních povinností (analýza souladu s jednotlivými zásadami zpracování)

 • a. Základní principy
  • zákonnost (jednotlivé právní tituly, právní základy)
  • korektnost a transparentnost (informace, požadavky, námitka, proces, lhůty vyřízení)
  • účelové omezení
  • minimalizace údajů
  • přesnost
  • omezení uložení
  • integrita a důvěrnost
  • odpovědnost správce
 • b. Postup
  • analýza rizik a zhodnocení stavu ochrany osobních údajů (priority)
  • koncepce ochrany osobních údajů, návrh opatření
  • implementace opatření
  • testování a aktualizace zavedeného systému
  • průběžné vzdělávání

 • Povinnosti pověřence v životním cyklu účelu zpracování osobních údajů
 • Pověřenec a nové povinnosti GDPR
  • vedení záznamů o činnostech zpracování
  • úrovně rizik, jejich hodnocení
  • ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
  • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Práva pověřence
 • Působnost a odpovědnost pověřence v systému řízení ochrany osobních údajů
 • Předpokládaná rizika při výkonu role pověřence

4) Distanční samostudium:
 16. 10. – 25. 10. 2018
 • Detailní seznámení s materiálem Vodítka k pověřencům pro ochranu osobních údajů
 • Návrh popisu pracovní náplně pověřence / návrh postupu řešení vstupní a rozdílové analýzy zpracování osobních údajů / návrh obsahu koncepce ochrany osobních údajů / návrh činnosti pověřence při záměru pořídit nový agendový informační systém

5) Celodenní seminář: pátek, 26. 10. 2018 (9.00 – 15.30)
Ochrana osobních údajů a role pověřence při nastavování technicko-organizačních opatření
 • Vztah mezi GDPR a kybernetickou bezpečností
 • Základní atributy bezpečnosti a jejich možné metriky
  • důvěrnost
  • integrita
  • dostupnost
 • Systém řízení bezpečnosti informací a jeho základní principy
 • Oblasti bezpečnosti a jejich garanti v organizaci
  • fyzická bezpečnost
  • personální bezpečnost
  • administrativní bezpečnost
  • počítačová bezpečnost
 • Hodnocení rizik a rizikovosti zpracovávaných osobních údajů
 • Záměrná a standardní (nezbytná) ochrana zpracovávaných osobních údajů, co představuje a jak ji zajistit
 • Co jsou základní organizační a technická opatření pro naplnění požadavků GDPR
 • Kdy použít opatření, kterými jsou např. pseudonymizace, šifrování a minimalizace osobních údajů
 • Co je to testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření
 • Jak zajistit soulad s GDPR při smluvním zajištění provozu nebo servisu IS zpracovávajících osobní údaje dodavatelským způsobem

6) Závěr: 
Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru